centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 01.02.2011 Koordynator: Magdalena Kowalska

Fakt organizacji X edycji seminarium w cyklu Nowoczesne Muzea i Galerie zobowiązuje do szczególnej atrakcyjności treści merytorycznych programu. Wybraliśmy temat dotyczący katalogowania i dokumentowania zbiorów, ponieważ sugestie i postulaty uczestników poprzednich edycji wyraźnie wskazywały ten obszar tematyczny. Poza tym uznaliśmy, iż prezentacja tego tematu zawiera ciekawe wątki, zarówno technologiczne jak i organizacyjno-prawne. Jeden z tematów programu, czyli archiwizacja przestrzennych dzieł sztuki, wydał się na tyle nośny i merytorycznie atrakcyjny, że postanowiliśmy poświecić mu ponadto odrębny warsztat w terminie 23 marca 2011 r.

Prowadzenie obrad: dr Agnieszka Seidel-Grzesińska, Uniwersytet Wrocławski

PROGRAM

1 lutego 2011 r.
10:00 Wykład wprowadzający: Społeczeństwo informacyjne a nowe wyzwania dla muzeów
Proces kształtowania społeczeństwa informacyjnego stawia przed instytucjami kultury i nauki nowe wyzwania. Wywołują one gorące spory o kształt i miejsce muzeów we współczesnym e-świecie. Wyrafinowane narzędzia technologii cyfrowych otwierają nieosiągalne dotychczas możliwości, ale wymuszają także zmiany tradycyjnego modelu działania.
W wykładzie zasygnalizowane zostaną następujące wątki tematyczne:
 • Impulsy i pułapki rewolucji komunikacyjnej
 • Olśniewająca architektura muzealna i spory o tożsamość
 • Muzea jako depozytariusz źródeł wiedzy
 • Kierunki transformacji
 • W poszukiwaniu nowej formuły aktywności muzealnej
 • Muzea i szanse wiarygodności przekazu informacji
prof. Krzysztof Jakubowski
(Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, przewodniczący Komisji Edukacji Geologicznej przy Komitecie Nauk Geologicznych PAN, członek Rady Upowszechniania Nauki przy Prezydium PAN oraz Komitetu Planeta Ziemia)
10:30 Wykład: Międzynarodowe standardy opisu obiektów muzealnych jako podstawa katalogowania zbiorów
 • Standaryzacja opisu obiektów dziedzictwa kulturowego - lokalna, krajowa, międzynarodowa, globalna?
 • Prezentacja wybranych międzynarodowych standardów opisu obiektów muzealnych (Object ID, VRA, CDWA) - zestawy elementów obligatoryjnych i fakultatywnych, możliwości rozbudowy, kompatybilność z innymi standardami, przykłady zastosowania
 • CIDOC CRM jako semantyczne spoiwo danych
 • Tezaurusy i inne zasoby kontrolowanego słownictwa stosowane w opisie obiektów
Wanda Klenczon
(Biblioteka Narodowa)
11:00 Wykład: Opis dóbr kultury - tradycja a digitalna współczesność
 • Czy "opisanie" dzieła sztuki jest możliwe?
 • "Opis dzieł sztuki" przed historią sztuki
 • Cechy zabytku - aspekty materialne (techniczne), formalne, treściowe, ideowe, estetyczne i emotywne
 • Cel opisu a jego forma. Tradycyjne rodzaje opisu dóbr kultury do celów naukowych: opis katalogowy, inwentaryzacyjny, analityczny - funkcje, możliwości, ograniczenia
 • "Opis" dóbr kultury na potrzeby systemów cyfrowych - wstęp do strukturyzacji informacji. Struktura dzieła a struktura opisu. Opis a klasyfikacja. Pojęcie encji (klas) i ich właściwości
 • Metadane w dokumentacji dziedzictwa kulturowego
 • Standardy metadanych - postulowane funkcje i praktyczne zastosowania
 • Aparat pojęciowy w systemach bazodanowych - bogactwo języka naturalnego a możliwości automatycznego przetwarzania danych. Formułowanie deskryptorów w świetle tradycji nauk o kulturze, polskiej normy i wymaga systemów informatycznych
 • Indeksy, listy kontrolowane, tezaurusy hierarchiczne - problem zastosowania i funkcjonalności narzędzi językowych
 • Rola ontologii formalnych w konstruowaniu opisu dzieł sztuki - CIDOC CRM jako norma dla formułowania kompletnej informacji o zabytkach dziedzictwa kulturowego
 • Kategoria "Uwagi"- wygoda czy konieczność?
dr Agnieszka Seidel-Grzesińska
(Uniwersytet Wrocławski)
11:30 Prezentacja Sponsora Seminarium: MONA-3W - nowoczesne narzędzie wspierające pracę muzealnika
 • Inwentarz elektroniczny jako repozytorium metadanych i danych opisowych wykorzystywane w codziennej pracy kustosza, inwentaryzatora, konserwatora
  1. ewolucja zastosowanego opisu obiektu w kierunku polskich i międzynarodowych standardów
  2. obsługa procesów biznesowych muzeum (wypożyczenia, zakupy, dary, sprzedaż wizerunków ...): wspomaganie pracy grupowej, elektroniczny przepływ informacji, monitorowanie realizacji poszczególnych zadań
  3. nowe spojrzenie na zasoby cyfrowe związane z obiektami muzealnymi: spójne repozytorium, automatyczne kojarzenie multimediów z obiektami, powiązanie multimediów z obiektami, wystawami, konserwacjami, twórcami
  4. wykorzystanie zgromadzonych informacji: kwerendy, statystyki, rozliczenie zbiorów (skontra, spisy z natury), wydruki ksiąg inwentarzowych, kart ewidencyjnych, naukowych i innych dokumentów
 • Nowoczesny, ergonomiczny interfejs WWW: intuicyjna obsługa, czytelna prezentacja danych, możliwość dostosowania interfejsu, ułatwienia dla użytkowników (system schowków, grupowe uzupełniania informacji)
 • Bezpieczeństwo danych
 • Bezpośrednia współpraca systemu MONA-3W z portalem internetowym PentaGaleria
 • Nowy model licencjonowania oraz usługa typu SaaS (Software as a Service)
Halina Słomka (S SOFT Biuro Usług Informatycznych)
Grzegorz Hałaś (Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.)
12:10 Przerwa na lunch
12:30 Wykład: Metadane na poziomie kolekcji muzealnych
 • Po co opisywać kolekcje?
 • Specyfika kolekcji muzealnych z punktu widzenia ich opisu
 • Sposoby opisu kolekcji oraz opisu na poziomie kolekcji
 • Zastosowanie opisu na poziomie kolekcji w muzeach
 • Schematy metadanych dla poziomu kolekcji
dr Marek Nahotko
(Uniwersytet Jagielloński)
13:00 Prezentacja Sponsora Seminarium: PentaGaleria - innowacyjne podejście do prezentowania zbiorów muzealnych w Internecie
 • Nowoczesne podejście do prezentacji informacji o obiektach muzealnych pozwalające na tematyczne poszukiwania interesujących nas eksponatów
 • Ścisła współpraca z systemem MONA-3W, w tym zarządzanie prezentowaną zawartością merytoryczną z poziomu edycji szczegółów obiektu
 • Mechanizmy Web2.0 pozwalające internautom na tworzenie treści wokół obiektów muzealnych i budowanie społeczności oraz grup zainteresowań
 • Nieograniczone możliwości rozbudowy funkcjonalnej na bazie CMS i absorpcji obecnie niespotykanych w muzeach rozwiązań WWW, w tym: publikowanie własnych galerii eksponatów, "wirtualna lekcja historii", tworzenie planu zwiedzania w oparciu o listę zebranych eksponatów, integracja z serwisami społecznościowymi (np. Facebook, Flickr), internetowe sklepy muzealne i elektroniczna powierzchnia reklamowa
 • Planowane nowe innowacyjne usługi, m.in.: kalendarz wydarzeń muzealnych z możliwością moderowanego tworzenia przez internautów multimedialnych relacji, wirtualne trójwymiarowe galerie zapewniające nieograniczoną, elektroniczną powierzchnię wystawienniczą, zabawy edukacyjne w oparciu o opublikowane obiekty
 • Usługa typu SaaS (Software as a Service) jako rekomendowany model wdrożenia platformy PentaGaleria oraz elastyczny model licencjonowania w przypadku instalacji własnej
Marcin Pusz
(Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.)
13:30 Case study: Systemy zarządzania kolekcjami w dużych instytucjach - czy bezbolesne wdrożenie jest możliwe?
 • Projekt GCOLL2/MUSNET NG: jego cele i historia
 • Krótka historia wdrożenia systemu Musnet NG w Muzeum Narodowym w Gdańsku
 • Obserwacje z pola bitwy, czyli podstawowe wyzwania wdrożenia w Gdańsku i jak sobie z nimi poradziliśmy
 • Wdrożenia w Polsce i za granicą: porównanie wdrożenia w Gdańsku z wdrożeniem w Centrum Pompidou
 • Wdrożenia systemów komplementarnych (prezentacja kolekcji w internecie i wspieranie procesu digitalizacji)
 • Konkluzje, czyli co boli najbardziej i jak tego uniknąć
Paweł Kunstman
(CTO w Ontia spółka z o.o.)
14:00 Case study: System 3DMADMAC - skaner trójwymiarowy do archiwizacji przestrzennych dzieł sztuki
Wystąpienie będzie przedstawiało opracowany na Politechnice Warszawskiej system do digitalizacji 3D obiektów dziedzictwa kulturowego. Na wstępie zostaną zaprezentowane typowe techniki pomiarowe 3D wraz z opisem ich cech charakterystycznych pod kątem uzyskiwanych parametrów technicznych, a także możliwości odwzorowania szczegółów analizowanych obiektów. Następnie w ich świetle zostanie omówiony system 3DMADMAC.
W głównej części wystąpienia zostanie opisana zasada działania systemu 3DMADMAC z uwzględnieniem rozwiązań sprzętowych i analizy danych. W tej części wystąpienia kolejno zostaną omówione:
 • metoda pomiarowa z oświetleniem strukturalnym (zasada działania oraz jej wady i zalety),
 • metoda kalibracji systemu pomiarowego (uwzględniająca kalibrację systemu w terenie przy obiekcie),
 • proces przetwarzania danych pomiarowych (filtracja danych, łączenie pomiarów kierunkowych, itp.),
 • proces tworzenia siatki trójkątów z teksturą,
 • eksport danych
W podsumowaniu zostaną zaprezentowane wybrane wyniki digitalizacji 3D uzyskane z wykorzystaniem systemu 3DMADMAC. W końcowej części wystąpienia zasygnalizowane zostaną główne kierunki rozwoju systemu 3DMADMAC.
dr inż. Robert Sitnik
(Politechnika Warszawska)
14:30 Przerwa
14:45 Wykład prawny: Wykorzystanie przez muzea własnych zbiorów do promocji i jako źródła dodatkowych dochodów - problemy prawne
 • Pojęcie i sposoby komercjalizacji muzealiów
 • Reprodukowanie muzealiów ze szczególnym uwzględnieniem dzieł sztuki współczesnej
 • Dozwolony użytek chronionych utworów w kontekście komercyjnego wykorzystania zbiorów
 • Narzędzia promocji muzeum - gadżety, logo, publikacje, Internet a prawo
 • Prawo własności jako podstawa komercyjnego wykorzystania zbiorów nie chronionych prawami własności intelektualnej
prof. dr hab. Piotr Stec
(Uniwersytet Opolski)
15:30 Wykład prawny: Rozpowszechnianie utworów w Internecie przez Muzea
 • Pojęcia publikacji i rozpowszechnienia w prawie autorskim
 • Rozpowszechnianie utworów niechronionych w zakresie autorskich praw majątkowych, przestrzeganie osobistych praw autorskich
 • Rozpowszechnianie utworów chronionych w zakresie autorskich praw majątkowych - zgoda autora albo licencja ustawowa
 • Licencje ustawowe a Internet
 • Art. 25a ustawy o muzeach - udostępnianie wizerunków muzealiów
Mec. Rafał Golat
(Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
16:00 Zakończenie seminarium, rozdanie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78