centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 04.10.2012 Koordynator: Magdalena Kowalska

PROGRAM

4 października 2012 r.
10:00 Wykład wprowadzający i dyskusja: Błąd w radiologii - definicja, skutki, eliminacja i zapobieganie
Ryszard Kowski
(Politechnika Łódzka, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie)
11:00 Wykład i dyskusja: Czynniki ryzyka w badaniach obrazowych
 • Czynniki pośrednie związane głównie z organizacją pracy placówki
  1. Czas oczekiwania na badanie
  2. Stan ochrony radiologicznej
  3. Organizacja pracy pracowni
 • Czynniki bezpośrednie dotyczące pacjenta w chwili i po zakończeniu badania oraz samej procedury badania
  1. Związane z funkcjonowaniem aparatury medycznej
  2. Związane z samą procedurą badania
  3. Związane ze stosowaniem leków i kontrastów
  4. Czynniki psychiczne i fizyczne warunkujące zachowanie pacjenta
dr n.med. Magdalena Żabicka
(Wojskowy Instytut Medyczny)
12:00 Lunch
12:30 Wykład i dyskusja: Bezpieczeństwo i ryzyko metod izotopowej diagnostyki obrazowej
 • Rodzaje badań w medycynie nuklearnej (przykłady, scyntygramy)
  1. Scyntygrafia planarna
  2. Scyntygrafia SPECT
  3. Scyntygrafia SPECT/CT
  4. Badanie PET-CT
 • Stosowane radiofarmaceutyki
  1. Izotopy
  2. Nośniki
  3. Sposób podawania
  4. Dyspensery
 • Ryzyko związane z podaniem znacznika
 • Ryzyko związane z promieniowaniem jonizującym
 • Ochrona personelu
prof. dr hab. n. med. Mirosław Dziuk
(Wojskowy Instytut Medyczny)
13:15 Merytoryczna prezentacja firmowa
13:45 Wykład: Zasady optymalizacji dawek otrzymywanych przez pacjentów, w efekcie stosowanych dla danej dziedziny procedur radiologicznych. Ustawodawstwo krajowe i europejskie, zalecenia i standardy międzynarodowe
14:30 Przerwa na kawę
14:45 Blok prawny - wykłady i dyskusja:
Rola i zadania technika RTG w zakresie ochrony danych medycznych
 • Obowiązki technika w zakresie należytego prowadzenia dokumentacji medycznej
 • Ochrona danych medycznych jako jeden z elementów wykonywania zawodu
 • Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Odpowiedzialność prawna technika RTG za szkody wyrządzone w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych
 • Kumulacja odpowiedzialności - odpowiedzialność karna i cywilna
 • Błędy w sztuce medycznej a zdarzenia medyczne
 • Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa
 • Odpowiedzialność z tytułu zdarzeń medycznych
 • Zasady odpowiedzialności karnej - art. 155, 156, 157 i 160 k.k.
dr Anna Augustynowicz
(Warszawski Uniwersytet Medyczny )
15:45 Panel dyskusyjny:
 • Testy: po co, w jakim zakresie, kto wykonuje
 • Dylematy wyboru postępowania w zależności od stanu pacjenta, wymaganej zawartości informacyjnej obrazu, sensu wykonania procedury, czytelności i zawartości skierowania etc.
Ryszard Kowski (Politechnika Łódzka, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie)
Magdalena Żabicka ( Wojskowy Instytut Medyczny)
16:15 Zakończenie konferencji

Firmy zainteresowane udziałem w programie seminarium
- proszę o kontakt - Magdalena Kowalska
(tel: 506178228)

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78