centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 04.10.2012 Koordynator: Magdalena Kowalska

PRELEGENCI

Prelegenci | Anna Augustynowicz

Dr Anna Augustynowicz

Od 2005 r. doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w Szkole Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Współpracuje z Krajową Izba Diagnostów Laboratoryjnych. Zajmuje się problematyką praw pacjenta oraz odpowiedzialnością prawną personelu medycznego.

Prelegenci | Mirosław Dziuk

Dr hab. n. med. Mirosław Dziuk

Mirosław Dziuk

Dr hab. n. med. Mirosław Dziuk jest profesorem nadzwyczajnym Wojskowego Instytutu Medycznego. Posiada specjalizację w dziedzinie medycyny nuklearnej II stopień ( 2001) oraz kardiologii (2006). Stopień doktora nauk medycznych uzyskał decyzją Rady Naukowej Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w 1999 roku. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2005 na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. "Ocena ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych na podstawie scyntygrafii perfuzyjnej i tomografii komputerowej".
Roczny staż naukowy w ramach stypendium Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej odbył w Zakładzie Medycyny Nuklearnej Szpitala St. Bartholomew`s w Londynie w Wielkiej Brytanii, gdzie uzyskał stopień Master of Science (MSc) z wyróżnieniem Merit. Od roku 2003 adiunkt w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wojskowego Instytutu Medycznego, a od roku 2006 docent WIM. Odbył szkolenie w Ośrodku Pozytonowej Tomografii Emisyjnej PET-CT w Szpitalu Uniwersyteckim w Zurichu w Szwajcarii zakończył uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu II Stopnia uprawniającym do oceny badań PET-CT zgodnie z zaleceniami międzynarodowych towarzystw naukowych. Od 1 lipca 2011 roku kieruje Zakładem Medycyny Nuklearnej Wojskowego Instytut Medycznego. Zastępca redaktora naczelnego Nuclear Medicine Review. Jest autorem wielu krajowych i międzynarodowych publikacji dotyczących metod izotopowych SPECT i PET-CT w diagnostyce onkologicznej i chorób układu krążenia.

Prelegenci | Ryszard Kowski

Ryszard Kowski

Od wielu lat wykładowca Politechniki Łódzkiej i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Przewodniczący Komisji ds. akredytacji pracowni radiologicznych, Zastępca przewodniczącego Komisji ds. Procedur i Audytów Klinicznych Zewnętrznych przy Ministrze Zdrowia, Członek Zespołu Konsultanta Krajowego ds. Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Szkoleniowo-Konsultacyjnego ŁOŚ.
Wiedza, umiejętności, doświadczenie:
Organizacja, opracowywanie nowych rodzajów i prowadzenie badań radiologicznych w pracowni medycyny nuklearnej; organizacja ochrony radiologicznej; prowadzenie i nadzorowanie badań naukowych w pracowni radiologii; organizacja, tworzenie i wdrażanie programów zapewnienia jakości; organizacja i prowadzenie nadzoru nad sprzętem i aparaturą medyczną; organizacja i prowadzenie kursów i szkoleń; wykonywanie i interpretacja testów aparatury radiologicznej; organizacja i nadzór nad studenckimi pracami naukowymi. Główne kierunki doświadczenia zawodowego (w kolejności chronologicznej): jako fizyk i inżynier - radioterapia onkologiczna, medycyna nuklearna, radiologia - diagnostyka obrazowa i radiologia zabiegowa, aparatura medyczna.
Doświadczenie dydaktyczne:
- Aparatura Medyczna
- Fizykalne metody diagnostyki i terapii
- System zapewnienia jakości w diagnostyce radiologicznej
- Sytuacja prawna radiologii w Polsce
- Cyfrowy zakład radiologii
- Podstawy ochrony radiologicznej
- Kursy IOR stopnia R i S
- Kursy Ochrona Radiologiczna Pacjenta
- Kursy Specjalizacyjne CMKP - Fizyczne i Techniczne Podstawy Radiologicznych Metod Obrazowania - kierownik naukowy i główny wykładowca
- Testy w Tomografii Komputerowej
- Testy w Radiologii klasycznej i Mammografii

Prelegenci | Magdalena Żabicka

Dr n. med. Magdalena Żabicka

Magdalena Żabicka

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, specjalistka radiolog. Od lat pracuję w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, obecnie pod kierunkiem prof. dr n. med. Romany Bogusławskiej-Waleckiej. Diagnostyka w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym jest wykorzystywana przeze mnie w codziennej praktyce klinicznej, obecnie na stałe współpracuję z Kliniką Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii. Szczególnie interesują mnie badania radiologiczne płuc i układu kostno-stawowego. Ocena rozstrzeni oskrzeli i zmian im towarzyszących w tomografii komputerowej była tematem mojej rozprawy doktorskiej. Działalność naukową kontynuuję również obecnie angażując się w różne projekty badawcze. Uczestniczę także jako wykładowca w kursach i seminariach szkoleniowych.
Poza medycyną bardzo lubię podróżować i czytać książki.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78