centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 14.03.2012 Koordynator: Magdalena Kowalska

PRELEGENCI

Prelegenci | Piotr Bednarek

Piotr Bednarek

Piotr Bednarek

Prawnik - aplikant radcowski Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Partner i prawnik w spółce AMbER Project sp. z o.o. oraz Fundacji ProResearch. Współpracownik kancelarii radcowskich świadczących pomoc prawną w zakresie prawa gospodarczego oraz aspektów prawnych obrotu prawami własności intelektualnej.
Specjalizuje się w doradztwie prawnym na rzecz realizacji międzynarodowych projektów badawczych, szkoleniowych i wspierających, ze szczególnym uwzględnieniem 7. Programu Ramowego UE, a także w doradztwie prawnym na rzecz działalności instytucji naukowo-badawczych.
Ekspert ds. polityki podatkowej oraz pomocy publicznej w zakresie środków pochodzących z programów ramowych Unii Europejskiej, współpracujący z Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Autor opracowań dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie barier prawnych skutecznej realizacji programów ramowych w Polsce, w tym barier wynikających z polityki fiskalnej.
Autor analizy założeń reformy nauki i szkolnictwa wyższego 2010/2011 r. i szeregu artykułów publikowanych w periodykach branżowych: "Granty Europejskie" i "Euro Ekspert".
Autor i prowadzący licznych szkoleń oraz warsztatów dla polskich instytucji naukowych i firm komercyjnych, z zakresu aspektów prawnych realizacji międzynarodowych projektów badawczych, szkoleniowych i wspierających, zabezpieczenia praw własności intelektualnej oraz wewnętrznych regulacji prawnych firm i instytucji, a także zagadnień zatrudniania pracowników w projektach międzynarodowych oraz umów konsorcjów projektowych.
Ekspert świadczący bieżące usługi doradcze w zakresie opodatkowania dochodów z prac w projektach międzynarodowych, umów konsorcjum, umów obrotu prawami własności intelektualnej oraz wewnętrznych regulacji prawnych podmiotów realizujących międzynarodowe projekty badawcze, szkoleniowe i wspierające, jak również w zakresie komercjalizacji innowacji i wyników prac badawczych.

Prelegenci | Janusz Hołyst

Prof. dr hab. Janusz Hołyst

Janusz Hołyst

Jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, gdzie kieruje pracownią Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych. Zakres jego zainteresowań naukowych obejmuje m.in. fizykę statystyczną, przejścia fazowe, automaty komórkowe, modelowanie emocji w społecznościach internetowych, sieci złożone (w tym ekonomiczne i społeczne), kolektywne bankructwa oraz modele dynamiki opinii społecznej. Jest jednym z pionierów stosujących metody fizyki do badań systemów ekonomicznych i społecznych, był współzałożycielem i jest przewodniczącym sekcji Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Był promotorem 9 rozpraw doktorskich z zakresu dynamiki nieliniowej i systemów złożonych. Jego lista publikacji obejmuje przeszło 120 pozycji, które były cytowane ponad 1400 razy.
Prof. Hołyst spędził ponad 6 lat w zagranicznych ośrodkach badawczych (m.in. Niemcy, Szwajcaria, Japonia) w ramach staży naukowych, kontraktów profesorskich i stypendium Fundacji Humboldta. Był również kierownikiem zespołu konsultantów w zakresie modelowania marketingu i procesów ekonomicznych w amerykańskiej firmie Bunge.
Prof. Hołyst koordynował lub był partnerem w kilku międzynarodowych projektach badawczych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym: Collective Emotions in Cyberspace (CYBEREMOTIONS, FP7), Computing Real-World Phenomena with Dynamically Changing Complex Networks (Dynanets, FP7), Critical Events in Evolving Networks (CREEN, FP6), Measuring and Modelling of Complex Networks Across Domains (MMCOMNET, FP6). Aktualnie jest koordynatorem polskiego węzła projektu flagowego FuturICT, który ma rozpocząć się w 2013 roku i otrzymać budżet 1 miliarda Euro. Prof. Hołyst jest współzałożycielem i Prezesem Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB).

Prelegenci | Joanna Stalewska

Joanna Stalewska

Joanna Stalewska

Prezes Zarządu spółki AMbER Project sp. z o.o. oraz Fundacji ProResearch. Koordynator IPMA SIG Project Management in Research Community of Practice. Członek Zarządu Stowarzyszenia IPMA Polska odpowiedzialna za badania i rozwój.
Ekspert w dziedzinie zarządzania projektami badawczymi i wspierającymi prace badawcze, finansowanymi z różnych źródeł. Posiada gruntowną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w obszarze programów ramowych UE, będących głównym źródeł finansowania prac badawczych, wspierających oraz badawczo-szkoleniowych.
Autorka w polskich i międzynarodowych publikacjach w obszarze zarządzania projektami badawczymi. Prowadzi regularne badania naukowe w obszarze profesjonalizacji zarządzania projektami badawczymi oraz środowiska realizacji projektów badawczych w Polsce i Europie.
Członek-założyciel Krajowej Rady Kierowników Projektów Badawczych (KRAB). Członek Światowego Stowarzyszenia Zarządzania Projektami (IPMA).
Konsultant i ekspert wielu organizacji reprezentujących zarówno sektor nauki, jak i przemysłu, przygotowujących i realizujących projekty badawcze finansowane z różnych źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem programów ramowych UE.
Autorka i współautorka licznych szkoleń i warsztatów dla polskich jednostek naukowych i przedsiębiorstw w obszarze przygotowania, realizacji i zamykania projektów badawczych, zarówno od strony metodyki zarządzania tego rodzaju przedsięwzięciami, przygotowania wniosków projektowych, zarządzania finansami jak i budowania dedykowanego wsparcia instytucjonalnego dla realizacji projektów badawczych.
Autorka szeregu opinii eksperckich dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w obszarze podejmowania współpracy międzynarodowej krajów UE, w tym Polski z krajami trzecimi (szczególnie z krajami regionu Europy Wschodniej i Centralnej Azji).

Prelegenci | Piotr Tamowicz

Piotr Tamowicz

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji oraz Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1990-2004 zawodowo związany z gdańskim Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR); obecnie managing partner w spółce "Taylor Economics"; specjalizacja w zakresie problematyki rozwoju rynku kapitałowego (w tym w szczególności rynku venture capital, business angels i private equity), przedsiębiorczości akademickiej (spin off/out), rozwoju MSP i corporate governance (tzw. ład korporacyjny). Współautor publikacji na temat corporate governance (pierwszy w Polsce dobrowolny kodeks corporate governance, Biała księga i ranking corporate governance) oraz venture capital. W latach 1990-2008 członek rad nadzorczych takich firma jak: Bank Komunalny SA (obecnie Nordea), Powszechny Bank Gospodarczy SA, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie; członek Editorial Board czasopisma naukowego "Corporate Ownership & Control".

Prelegenci | Agnieszka Wojciechowska

Mgr inż. Agnieszka Wojciechowska

- 2002 Absolwentka Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW
- w latach 2002-2004 - realizator międzynarodowych projektów staży zawodowych dla studentów i absolwentów SGGW z zakresu szeroko pojętego rolnictwa w ramach programu Leonardo da Vinci, a także administrator projektu pilotażowego z zakresu żywienia człowieka i konsumpcji
- w latach 2004-2006 koordynator projektu o zasięgu ogólnopolskim związanego z organizacją zagranicznych staży zawodowych dla studentów szeroko pojętego rolnictwa również w ramach programu Leonardo da Vinci
- autor opracowania "Różnice międzykulturowe w aspekcie wyjazdów studentów na staże zawodowe w ramach programu Leonardo da Vinci"
- w latach 2005-2006 uczestnik działań związanych z realizacją projektu w 6.PR typu SSA: "CEAF Stymulowanie uczestnictwa krajów Europy środkowej w sektorze rolno-spożywczym w 6. i 7. Programie Ramowym" koordynowanego przez KPK
- w latach 2005-2011 uczestnik znacznej liczby szkoleń dotyczących zasad składania i realizacji projektów w ramach 6. oraz 7. Programu Ramowego oraz międzynarodowych spotkań i konferencji ukierunkowanych na prezentacje osiągnięć badawczych uczestników i nawiązywanie kontaktów z ewentualnymi partnerami w planowanych projektach
- od 2006 roku Zastępca Kierownika Biura Współpracy Międzynarodowej
- od 1 października 2006 roku koordynator działań Punktu Kontaktowego ds. Programów Ramowych w SGGW - organizacja oraz prowadzenie szkoleń, a także oferowanie konsultacji w zakresie składania oraz realizacji projektów w ramach Programów Ramowych
- od roku 2008 Sekretarz Generalny sieci biur współpracy międzynarodowej Europejskich uczelni rolniczych i pokrewnych IROICA

Prelegenci | Zofia Zawadzka

Zofia Zawadzka

Zofia Zawadzka

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie prasowym i cywilnym. Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W 2011 roku obroniła rozprawę doktorską na temat „Wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną – problem rozstrzygania konfliktu zasad”. Stypendystka Wydziału Prawa Humboldt Universität zu Berlin, absolwentka The 2007 International Business and Trade Summer Law Program w Krakowie zorganizowanego przez The Catholic University of America w Waszyngtonie i Uniwersytet Jagielloński.
Jest adwokatem, wpisanym na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku. W okresie od lutego 2011 roku do września 2014 roku pracowała w charakterze asystenta, a następnie adiunkta w Zakładzie Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa prasowego oraz prawa cywilnego

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78