centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 14.11.2012 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Robert Dekowski

Robert Dekowski

Robert Dekowski

Dr inż. Robert Dekowski urodził się w 1977 roku w Warszawie. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk na kierunku Informatyka w Finansach i Zarządzaniu. W 2005 roku ukończył Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania na kierunkach: Inżynieria Programowo Sprzętowa oraz Sieci Komputerowe, a także w 2001 roku Szkołę Nauk Ścisłych na makro kierunku matematyka, fizyka, chemia.
Posiada certyfikaty Generalnego Inżyniera Bezpieczeństwa Informacji ISecMan oraz CISA i CCNA. Jest autorem wielu artykułów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony informacji. Pracował jako specjalista ds. ochrony informacji i systemów informatycznych, zajmując się głównie kwestiami: audytów bezpieczeństwa teleinformatycznego, oceną ryzyka aplikacji i systemów IT, testami bezpieczeństwa, opiniowaniem projektów, zarządzaniem incydentami bezpieczeństwa, opracowywaniem specjalistycznej dokumentacji oraz prowadzeniem szkoleń. Jako swoje zainteresowania wskazuje żeglarstwo oraz fotografię.

Prelegenci | Henryk Hollender

Henryk Hollender

Henryk Hollender

Dyrektor biblioteki Uczelni Łazarskiego, dr nauk humanistycznych, st. kustosz dyplomowany, absolwent bibliotekoznawstwa (Uniwersytet Warszawski) oraz podyplomowych studiów dziennikarskich (UW) i bibliotekoznawczych (Kent State University, Kent, Ohio). Pracował m. in. jako asystent i adiunkt na warszawskim bibliotekoznawstwie, był też w l. 1992-2003 dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Zdołał przyłożyć się nieco do założenia katalogu NUKAT (a nawet wprowadzenia doń opisów starych druków) oraz wybudowania gmachu dla BUW jako książnicy z wolnym dostępem do półek. Autor artykułów, tekstów fachowych i publicystycznych. Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Prelegenci | Robert Lejnert

Robert Lejnert

Robert Lejnert

Architekt rozwiązań systemowych HP Polska. Odpowiada za obsługę kluczowych klientów, koncentrując się obecnie na sektorze publicznym i finansowym oraz na projektach wykorzystujących masowe przetwarzanie danych i informacji. Posiada rozległą wiedzę na temat rozwiązań technicznych HP w dziedzinach takich jak: składowanie i zabezpieczenie danych, archiwizacja oraz szeroko rozumiana wirtualizacja zasobów IT.

Prelegenci | Jolanta Oleńska

Jolanta Oleńska

Ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich, doradca i konsultant w zakresie ewidencji księgowej, sprawozdawczości i rozliczania projektów finansowanych ze środków unijnych, posiada Licencję Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 3006, ukończyła Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdań Finansowych - ACCA- SKP
W latach 1995 - 2002 właścicielka Biura Usług księgowych i doradztwa podatkowego. Brała udział w pracach Zespołu Naprawczego IW EQUAL w zakresie uproszczeń związanych z rozliczaniem i dokumentowaniem działań w projektach. Brała udział w pracach Komisji Sejmowej Przyjazne Państwo. Prowadziła doradztwo w zakresie organizacji księgowości w projektach IG. Prowadzi szkolenia z księgowości i rozliczania projektów finansowanych ze środków europejskich.
Autorka publikacji "Obieg i archiwizacja dokumentów przy realizacji projektów EFS" oraz licznych artykułów związanych z problematyką podatkową i księgową.
Wieloletni pracownik Fundacji Fundusz Współpracy , będącej jedyną z pierwszych organizacji pośredniczącej w przekazywaniu środków pomocowych. Od 1993 roku zajmuje się rozliczaniem i ewidencją księgową środków finansowych pochodzących ze źródeł Unii Europejskiej, Senatu Stanów Zjednoczonych, rządu Szwajcarii a także polskich środków publicznych będących w dyspozycji Urzędów miast i PFRON. Prowadziła liczne kontrole finansowe z ramienia jednostek udzielających dotacji (PARP, UKIE, MRR) jak też jednostek będących odbiorcami tychże dotacji.

Prelegenci | Wiesław Paluszyński

Wiesław Paluszyński

Wiesław Paluszyński

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Akademii Obrony Narodowej. Elektronik, informatyk, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek AFCEA, członek Rady i wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Współtwórca Inspekcji Ochrony Środowiska i Systemu Informatycznego dla potrzeb Ochrony Środowiska w Polsce. W czasie procesu akcesyjnego związanego z wstępowaniem Polski do NATO był Dyrektorem Departamentu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. W końcu lat 90. zrealizował, jako członek Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, powrót druku do Polski banknotów, oraz system produkcji i dystrybucji nowoczesnych dokumentów identyfikacyjnych. Był członkiem Rady Teleinformatyki przy Prezesie Rady Ministrów, oraz ekspertem Komisji Sejmowej ds. rozpatrzenia projektu ustawy o podpisie elektronicznym z ramienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz inicjatorem prac nad ustawą o podpisie elektronicznym. Od 2000 roku był Dyrektor Pionu Technologii i Bezpieczeństwa w TP Internet Sp. z o.o. , a także od 2002 roku pełnomocnik Prezesa ARiMR ds. Systemu IACS. W 2003 roku zastępca Prezesa ARiMR. Obecnie od 2003 roku Prezes Trusted Information Consulting Sp. z o.o.
Laureat (dwukrotnie) nagrody środowiska Informatycznego InfoStar w kategorii wdrożenia informatyczne, laureat nagrody Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Prelegenci | Elke Schoenemann

Elke Schoenemann

Elke Schoenemann

Elke Schoenemann Sales & Marketing Manager w ELO Digital Office PL sp.z o.o.
Matematyk, Niemka pracująca od 10 lat w Polsce, odpowiedzialna za sieć Business Partnerów ELO w Polsce i koordynację projektów.

Prelegenci | Jerzy Piotr Walczak

Jerzy Piotr Walczak

Jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat zajmował się fizyką ciała stałego oraz elektroniką, co zaowocowało wieloma publikacjami z tej dziedziny. O połowy lat 80tych ubiegłego wieku współpracował z Pracownią Rekonstrukcji Dźwięku założoną przez Janusza Piechurskiego w Polskim Radiu (wówczas PRiTV). Zainteresowania rekonstrukcją dźwięku oraz zaawansowaną reżyserią dźwięku doprowadziły go do realizacji pierwszej na świecie rekonstrukcji addytywnej nagrania akustycznego z roku 1940, w której zastosował metodę resyntezy cyfrowej, opracowaną według własnego pomysłu. Od 1993 roku był związany z firmą ATM S.A., a od 1995 roku był również stałym współpracownikiem TVP S.A. Zawodowo zajmuje się konstruowaniem i rozwijaniem systemów technicznych dla potrzeb telewizyjnych studiów produkcyjnych i post-produkcyjnych. Również zajmuje się zagadnieniami akwizycji i konwersji informacji, elektroniczną dystrybucją i archiwizacją zasobów cyfrowych. Jest współautorem (razem z Krzysztofem Maraskiem) pierwszego na świecie kompletnego, opatentowanego w EU i USA, rozwiązania technicznego dla długoterminowego (wieczystego) przechowania cyfrowych plików.

Prelegenci | Marcin Wilkowski

Marcin Wilkowski

Marcin Wilkowski

Założyciel i redaktor portalu Historia i Media (http://historiaimedia.org), koordynator projektów w Fundacji Nowoczesna Polska, współpracownik Ośrodka KARTA. Interesuje się kulturą historyczną w internecie, w tym zagadnieniem cyfrowego dziedzictwa oraz ewolucją modelu instytucji pamięci (muzeów, archiwów, bibliotek) w kulturze cyfrowej.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78