centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 21.02.2012 Koordynator: Jakub Nawrocki

Nadchodząca XV edycja konferencji IWZU skupia się na wymianie doświadczeń międzyuczelnianych związanych z informatyzacją i funkcjonowaniem uczelni w nowych realiach prawno-organizacyjnych. W trakcie realizacji obrad swoje prezentacje będą miały takie uczelnie jak: Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Gdańska, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Białymstoku. Poruszane zagadnienia będą związane z ustawą "Prawo o Szkolnictwie Wyższym", ePUAPem, platformami E-learningowymi oraz ochroną własności intelektualnej. Ciekawym wystąpieniem połączonym z dyskusją będzie wykład Pana dr Bogusława Szymańskiego, dyrektora Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (MEN), który opowie o potrzebach powołania nowej instytucji jaką jest Agencja Wymiany Akademickiej.
Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do udziału.

Prowadzenie obrad: dr Janina Mincer-Daszkiewicz, Szef Zespołu Koordynacyjnego USOS, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski.

PROGRAM

21 lutego 2012 r.
10:00 Wykład inaugurujący: Informatyzacja uczelni wyższych w świetle nowej Ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym"
 • Informatyzacja w MNiSW - zintegrowana platforma informatyczna POL-on
 • Zapisy Ustawy określające zakres danych przekazywanych z uczelni do POL-onu
 • Przygotowanie danych dla POL-onu w systemie informatycznym uczelni wyższej na przykładzie USOS - modelowanie danych, przygotowanie plików importu
 • Wyzwania - integracja danych z różnych baz uczelnianych, aktualizacja danych w POL-onie - Dalsze prace nad informatyzacją MNiSW w kontekście sprawozdawczości z uczelni
dr Janina Mincer-Daszkiewicz
(Szef Zespołu Koordynacyjnego USOS, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski)
10:40 Prezentacja sponsorska: Wyzwania stojące przed uczelnią wyższą w kontekście niżu demograficznego
(Partners in Progress)
11:10 Prezentacja sponsorska: Nowoczesne systemy bezpieczeństwa w sieciach Akademickich
 • Bezpieczna infrastruktura informacyjna w oparciu o role
 • Automatyczne profilowanie i wykrywanie typu urządzenia
 • Automatyzacja, widoczność i kontrola, redukcja kosztów infrastruktury
 • BYOD - Zarządzanie chaosem mobilności i wirtualizacji
 • Live Demo "BYOD" - Bring Your Own Device
Dawid Królica
(Enterasys Networks)
11:40 Case study: Integracja uczelnianych systemów rekrutacyjnych z elektroniczną platformą usług administracji publicznej na przykładzie ERK w Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Obowiązek wdrożenia e-administracji w uczelniach wyższych
 • Korzyści z wykorzystania ePUAP dla uczelni i studentów
 • Zastosowanie procedury administracyjnej w zakresie doręczania decyzji w formie elektronicznej i niezbędne zmiany w uczelnianych systemach dziedzinowych
 • Problemy prawne i techniczne związane z dalszą informatyzacją w procedurze rekrutacji na studia
 • Wnioski płynące z doświadczeń związanych z wdrażaniem e-administracji w procesie rekrutacji w Uniwersytecie Jagiellońskim
Ewa Całus, Jakub Mrowiec
(Dział Rekrutacji na Studia, Uniwersytet Jagielloński)
12:20 Przerwa, lunch
12:50 Wykład: Realizacja projektów e-learningowych na przykładzie Politechniki Gdańskiej - kulisy funkcjonowania
 • Doświadczenia e-learningowe Politechniki Gdańskiej: Centrum Edukacji Nestacjonarnej Politechniki Gdańskiej 1997-2004, projekt KNOW 2005-2007, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Centrum Języków Obcych
 • Koncepcja modułowa projektu eUczelnia: eDziekanat, eWspółpraca, eArchiwum, eKontakt, eNauczanie, eStudent, eNauka
 • Zespół ds. uczelnianej platformy e-learningowej - zadania, metody pracy
 • Model platformy CENO PG - test funkcjonalności
 • Plan działania na lata 2012-2013
Anna Grabowska
(Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość, Politechnika Gdańska)
13:30 Prezentacja: Infrastruktura PKI - narzędzie bezpiecznej identyfikacji użytkowników systemów informatycznych uczelni
Tomasz Długosz
(Opteam S.A.)
13:50 Prezentacja: Kompleksowa obsługa dziekanatu
 • Kluczowe moduły oferowanego rozwiązania,
 • Korzyści z wykorzystania modułów funkcjonalnych dedykowanych do obsługi dziekanatu,
 • Plany rozwoju na najbliższe lata
(Comarch)
14:10 Prezentacja: Epson - innowacyjne produkty i rozwiązania niezbędne w procesie nauczania
(Epson)
14:30 Prezentacja: Java - krok w przyszłość
Michał Żak
(Kalasoft)
14:50 Wykład i dyskusja: Agencja Wymiany Akademickiej - Czy istnieje potrzeba powołania nowej instytucji?
 • Agencje w polskim systemie administracji - podstawy prawne,cele i zadania, źródła finansowania.
 • Sytuacja w innych krajach europejskich( w odniesieniu do instytucji działających w obszarze szkolnictwa wyższego).
 • Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej - status prawny, zadania, finansowanie.
 • Szkoły wyższe a współpraca międzynarodowa - zapisy ustawowe i ich konsekwencje.
 • Cudzoziemcy studiujący w Polsce-dane za 2010/11.
 • Wnioski:
  1. czy powołanie agencji wymiany akademickiej przyniesie uczelniom korzyści?
  2. jakie byłyby koszty takiego rozwiązania?
dr Bogusław Szymański
(Dyrektor, Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej)
15:10 Przerwa
15:30 Case study: Wspieranie aktywności e-learningowej nauczycieli z perspektywy uczelni
 • Zapewnienie środowiska pracy online - jego bieżąca obsługa i wzbogacanie o nowe możliwości
 • Wsparcie metodyczne procesu projektowania i prowadzenia e-zajęć
 • Pomoc techniczna w zakresie przygotowania i publikacji materiałów dydaktycznych
 • Stworzenie warunków do doskonalenia warsztatu pracy e-nauczyciela
 • Ocena jakości e-zajęć i jej integracja z uczelnianym systemem zapewnienia jakości
dr Maria Zając
(Specjalista ds. Jakości Kształcenia Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej, Szkoła Główna Handlowa)
16:10 Wykład i dyskusja: Ochrona własności intelektualnej w E-learningu
 • Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauczaniu
 • Warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - unormowania prawne
 • Materiały dydaktyczne w formie elektronicznej - przesłanki uznania za przedmiot prawa autorskiego
 • Utwór jako przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze
 • Dzieło multimedialne jako przedmiot prawa autorskiego
 • Kurs e-learningowy jako utwór zbiorowy
 • Elementy utworu multimedialnego i ich ochrona prawnoautorska
 • Cytat w utworze multimedialnym. Prawo cytatu i jego granice
dr Zofia Zawadzka
(Zakład Prawa Własności Intelektualnej, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku)
17:00 Zakończenie
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78