centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 10.07.2012 Koordynator: Elżbieta Janus

SPRAWOZDANIE

10 lipca 2012 roku w Warszawie odbyła się kolejna XVIII już edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA - ASPEKTY INFORMATYCZNE FUNKCJONOWANIA LASÓW PAŃSTWOWYCH I BRANŻY DRZEWNEJ, podczas której szczególny nacisk położony został na praktyczne wykorzystanie tworzonego systemu informatycznego, systemu aukcyjnego sprzedaży drewna oraz danych przestrzennych.

Sala obrad zgromadziła liczne grono zainteresowanych osób z całej Polski a głównymi uczestnikami seminarium byli przedstawiciele Lasów Państwowych (LP) oraz firm komercyjnych z branży drzewnej. Seminarium i dyskusję panelową ciekawie i sprawnie prowadził dr Mieczysław Kunz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Podczas seminarium wygłoszono 8 wykładów w trzech sesjach tematycznych. Pierwsze cztery prezentowane tematy były przyczynkiem do szerszej dyskusji panelowej nad praktycznymi aspektami Geomatyki w Lasach Państwowych.

Rozpoczynające spotkanie dwa wykłady, jeden o Leśnej mapie numerycznej, a drugi o Centralizacji systemu SIP w Lasach Państwowych wygłosił Tomasz Grzegorzewicz (Wydział Urządzania Lasu i Geoinformatyki Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych). Problematyka prezentacji dotyczyła elementów wdrażania leśnej mapy numerycznej w LP, standaryzacji treści, organizacji danych, a także funkcjonowania systemu na różnych szczeblach zarządzania LP oraz wykorzystania aplikacji Limes w tym procesie.

Zagadnienia dotyczące Geoinformacji w turystyce, na przykładzie turystyki w lasach i obszarach przyrodniczo cennych przybliżył zgromadzonym dr Mieczysław Kunz (Zakład Kartografii, Teledetekcji i GIS Instytutu Geografii UMK w Toruniu). W swoim wystąpieniu omówił oczekiwania współczesnego turysty w zakresie informacji przestrzennej oraz pokazał liczne przykłady zastosowań geoinformacji w turystyce.

Ostatni, w części panelowej temat - Udostępnianie danych przestrzennych o lasach, dyrektywa INSPIRE w Lasach Państwowych - został zaprezentowany przez Jolantę Starzycką (Wydział Urządzania Lasu i Geoinformatyki Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych). Tematyka tego wystąpienia związana była z zasadami udostępniania danych przestrzennych w LP i problemami spotykanymi podczas tego procesu, a także Dyrektywą INSPIRE wdrażaną w LP.

Kolejne wystąpienie na temat Centralizacji systemu informatycznego w Lasach Państwowych wygłosił Mariusz Błasiak (Naczelnik Wydziału Informatyki Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych). Omówił bardzo szczegółowo genezę systemu informatycznego LP i jego znaczenie dla funkcjonowania LP oraz przyczyny, korzyści i przebieg procesu centralizacji SILP. Na koniec przybliżył posadowienie leśnej mapy numerycznej w tym systemie.

Ostatnia przed przerwą prezentacja prowadzona była przez przedstawicieli partnerów branżowych seminarium - firmy Forest Consulting Center z Poznania oraz SPACEBEL z Belgii. Anna Rutkowska (Prezes Zarządu Forest Consulting Center) i Philippe Ledent (Business Unit Manager SPACEBEL) prezentując temat Serving forestry with space-based information and with GeoIMS omówili dotychczasowe doświadczenie w branży leśnej, przykłady zrealizowanych projektów oraz wykorzystywane oprogramowanie.

W dalszej części seminarium Jacek Szczepanik (z-ca dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych) przedstawił System aukcyjny - elektroniczna sprzedaż drewna. Słuchacze zostali wtajemniczeni w sposoby handlu drewnem, zapoznali się z genezą budowy systemu akcyjnego w PGL LP, spotykanymi zagrożeniami, rezultatami dotychczasowej działalności oraz perspektywami na przyszłość.

Kolejne wystąpienie - Zasady ustanawiania służebności przesyłu oraz dostępu do urządzeń przesyłowych, znajdujących się na obszarze Lasów Państwowych Ź- prowadzone było przez Sławomira Cichonia, Dyrektora RDLP w Szczecinku. Tematyka prezentacji dotyczyła służebności przesyłu, sposobów uregulowania zasad korzystania z gruntów pod liniami, obowiązujących obecnie uregulowań a także projektem nowej specustawy o "korytarzach przesyłowych".

Zagadnienia Zobrazowań satelitarnych i ich możliwości wykorzystania w leśnictwie zostały przedstawione przez Michała Krupińskiego (Centrum Badań Kosmicznych PAN). Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z rodzajem, dostępnością i kosztami danych satelitarnych oraz możliwościami i ograniczeniami ich wykorzystania w zagadnieniach związanych z lasami.

Ostatni wykład w całym seminarium, przeprowadzony przez mecenasa Wojciecha Kalińskiego (Kancelaria Radców Prawnych Maruta i Wspólnicy) połączony został z konsultacjami. Temat Specyfika organizacji i prowadzenia przetargów na systemy i rozwiązania teleinformatyczne w leśnictwie i branży drzewnej obejmował zagadnienia prawne związane z wyborem trybu postępowania, istotnymi korzyściami i spotykanymi zagrożeniami, opisem przedmiotu zamówienie a także możliwymi pułapkami.

Uczestnicy seminarium, w ankietach wyrazili bardzo wysoką opinię o wygłoszonych tematach i poruszanych zagadnieniach oraz zaproponowali kontynuowanie i rozszerzenie tematyki w ramach kolejnych jego edycji.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78