centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 01.02.2012 Koordynator: Magdalena Kowalska

Pierwsze miesiące nowego roku to okres szczególnie intensywnych kontaktów placówek medycznych z oddziałami NFZ. Praktyka procedowania kontraktów tworzy sytuacje częstych konfliktów interesów. Problemy związane z przygotowaniem ofert oraz zawarciem stosownych umów z NFZ są nie tylko skomplikowane, ale najczęściej są usytuowane w materii rozwiązań prawnych - co wymaga często zdolności interpretacji niejasnych i zagmatwanych przepisów prawnych. Mamy nadzieję, że proponowane seminarium będzie pomocne w praktycznym rozwiązywaniu tych problemów.

Prowadzenie obrad: dr inż. Robert Mołdach

PROGRAM

1 lutego 2012 r.
10:00 Wykład i dyskusja
I. Uwarunkowania prawne kontraktowania świadczeń medycznych
 • Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej, w odniesieniu do nowych przepisów ustawy o działalności leczniczej.
 • Nowa struktura świadczeniodawców.
 • Dokumenty formalne wymagane przez Fundusz - regulacje prawne.
 • Zasady prowadzenia postępowania i kryteria oceny ofert.
 • Przedmiot umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
  1. Rozporządzenia MZ w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych - zakres regulacji;
  2. Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - zakres regulacji.
  3. Pozostałe akty wykonawcze regulujące zakres umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
II. Kontrole NFZ
 • Przedmiot i zakres kontroli.
 • Procedura prowadzenia kontroli i zasady postępowania świadczeniodawcy.
 • Kary związane z nieprawidłowościami ujawnionymi w kontroli.
 • Procedura odwoławcza i możliwości zaskarżenia decyzji NFZ.
 • Najczęściej występujące błędy i niezgodności w kontrolach przeprowadzonych w 2011 r.
 • Przykłady postępowań odwoławczych i rozstrzygnięcia sporów w 2011 r.
 • Jak uchronić się przed skutkami kontroli - możliwości wykorzystania systemów i procedur.
Rafał Piotr Janiszewski
(Kancelaria Doradcza)
12:00 Lunch
12:30 Wykład: Dokumentacja medyczna najczęstszą przyczyną sporów z NFZ
 • Co kwestionuje płatnik w dokumentacji medycznej?
 • Jakie nowe zagrożenia stwarza Ustawa o Prawach Pacjenta oraz Ustawa o refundacji?
 • Kiedy NFZ kwestionuje zasadność leczenia - spory merytoryczne.
Rafał Piotr Janiszewski
(Kancelaria Doradcza)
13:15 Wykład i dyskusja: Dostęp do dokumentacji przetargowej - spory prawne w tym zakresie
 • Przetarg - rzadko używane pojęcie w odniesieniu do konkursów o udzielanie świadczeń. Czy słusznie?
 • Wzrost znaczenia dostępu do dokumentacji konkursowej w związku ze zmianami w kryteriach oceny ofert.
 • Znaczenie dokładnego obliczenia punktacji. Jaka liczba punktów może zdecydować o zamówieniu? - symulacja w arkuszu Excel z uwzględnieniem nowych poziomów wag skalujących.
 • Współczesne standardy polityki przeciwdziałania korupcji.
 • Praktyka postępowania NFZ w sprawie udostępniania rankingów ofert.
 • Oferty i rankingi ofert jako:
  1. dowody w postępowaniu administracyjnym
  2. dokumenty w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawie dostępu do dokumentacji konkursowej.
 • Orzeczenia prawomocne i nieprawomocne w sprawie.
 • Casus sprawy II GSK 264/10.
 • Postulat dostępu do dokumentacji konkursowej w strategiach organizacji reprezentujących świadczeniodawców.
Andrzej Cisło
(członek Naczelnej Rady Lekarskiej)
14:15 Case study: Praktyka sporów prawnych z NFZ - casus prawa wglądu do ofert podmiotów biorących udział w konkursie na świadczenia zdrowotne. Nadużywanie pozycji dominującej przez NFZ w sposób mający wpływ na naruszenie zasad uczciwej konkurencji.
 • Art. 134 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) jako podstawa prowadzenia postępowania o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.
 • Problem kolizji ochrony danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa wobec transparentności, równego traktowania i uczciwej konkurencji
 • Brak możliwości kontroli prawidłowości przeprowadzenia postępowania konkursowego i ilości przyznanych punktów w związku z utajnieniem ofert innych świadczeniodawców przez NFZ.
 • Pojawiające się w orzecznictwie koncepcje o konieczności pełnego ujawnienia ofert składanych w postępowaniu konkursowym przed NFZ.
Michał Modro
(radca prawny)
14:50 Przerwa
15:00 Dyskusja panelowa: Praktyka NFZ i orzecznictwo sądów powszechnych w zakresie zapłat za nadwykonania. Jak uzasadnić wnioski o zapłatę za realizację świadczeń ponadlimitowych
 • NFZ jako monopolista na rynku świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych narzucający świadczeniodawcom niewystarczające limity świadczeń.
 • Kredytowanie płatnika, jaka jest wielkość świadczeń udzielanych ponad limity umowy?
 • Ukryte nadwykonania - przesunięcia pomiędzy zakresami.
 • Nadwykonania a sprawa pilności udzielenia świadczenia - nadużycie czy praktyka kliniczna?
 • Art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2011, Nr 112, poz. 654) - jako podstawa ponoszenia przez podmioty lecznicze kosztów udzielania świadczeń w stanach nagłych, zagrażających życiu lub zdrowiu mimo braku wystarczającej kwoty kontraktu z NFZ.
 • Art. 752 kodeksu cywilnego - prowadzenie spraw bez zlecenia - jako podstawa roszczeń o zapłatę za nad-wykonania.
 • Art. 56 kodeksu cywilnego - jako podstawa roszczeń o zapłatę za nad-wykonania.
 • Prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej - jako dowód na udzielanie świadczeń w stanach zagrażających życiu i zdrowiu.
Moderowanie dyskusji: Jacek St. Graliński (zastępca dyrektora ds. klinicznych Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka")
Michał Modro (radca prawny)
15:45 Wykład: Elektroniczna postać oferty na świadczenie opieki zdrowotnej - czy obowiązują jakieś ograniczenia formalne i techniczne w tym zakresie?
 • Dokumenty elektroniczne w kontekście obowiązującego prawa - możliwości stosowania
 • Dokumentacja elektroniczna w ochronie zdrowia
 • Aspekty bezpieczeństwa dokumentacji elektronicznej
dr inż. Kajetan Wojsyk
(Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia)
16:15 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78