centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 17.04.2012 Koordynator: Elżbieta Janus

PRELEGENCI

Prelegenci | Sabina Cisek

Sabina Cisek

Sabina Cisek

Dr Sabina Cisek jest wieloletnim pracownikiem Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński. Zajmuje się informacją biznesową, naukową i infobrokeringiem oraz metodologią badań naukowych. Jest autorką ponad 70 publikacji i redaktorem naukowym dwu książek - Zawód infobroker. Polski rynek informacji (Wolter Kluwer 2015) oraz  Inspiracje i innowacje. Zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii (BJ 2016). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej PTIN, Stowarzyszenia Profesjonalistów Informacji SPI oraz International Society for Knowledge Organization ISKO.  

Prelegenci | Henryk Hollender

Henryk Hollender

Henryk Hollender

Dyrektor biblioteki Uczelni Łazarskiego, dr nauk humanistycznych, st. kustosz dyplomowany, absolwent bibliotekoznawstwa (Uniwersytet Warszawski) oraz podyplomowych studiów dziennikarskich (UW) i bibliotekoznawczych (Kent State University, Kent, Ohio). Pracował m. in. jako asystent i adiunkt na warszawskim bibliotekoznawstwie, był też w l. 1992-2003 dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Zdołał przyłożyć się nieco do założenia katalogu NUKAT (a nawet wprowadzenia doń opisów starych druków) oraz wybudowania gmachu dla BUW jako książnicy z wolnym dostępem do półek. Autor artykułów, tekstów fachowych i publicystycznych. Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Prelegenci | Emanuel Kulczycki

Emanuel Kulczycki

Emanuel Kulczycki

Filozof, komunikolog i bloger, który zajmuje się teorią komunikacji oraz bloguje o komunikacji naukowej (Warsztat badacza). Wspiera ruch Otwartej Nauki. Od wielu lat współpracuje z wydawnictwami i redakcjami czasopism naukowych. Doradza redakcjom w zakresie całego procesu wydawniczego: od zakładania periodyku do aplikowania na wykaz czasopism punktowanych. Prowadzi warsztaty i seminaria z komunikacji naukowej. Pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Politechnice Poznańskiej (projekt "Czas Zawodowców"). Jest członkiem IV kadencji Rady Młodych Naukowców (organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz Komitetu Nauk Filozoficznych PAN (Komisja ds. badań w zakresie filozofii i ich upowszechniania). Został wpisany na listę ekspertów Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie edukacji medialnej.

Prelegenci | Remigiusz Sapa

Dr hab. Remigiusz Sapa

Remigiusz Sapa

Od roku 1991 jest pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Początkowo pracował w Bibliotece Jagiellońskiej, gdzie między innymi pełnił funkcję bibliotekarza systemowego, odpowiedzialnego za komputeryzację procesów zamawiania i udostępniania zasobów bibliotecznych. Od 1998 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, gdzie od roku 2008 pełni funkcję zastępcy dyrektora. Stopień doktora uzyskał w 2004 roku za pracę Zastosowanie metody porównawczej w doskonaleniu pracy bibliotek akademickich w środowisku internetowym, a doktora habilitowanego w 2011 roku po przedstawieniu rozprawy Metodologia badań obszaru pośredniczenia w komunikacji naukowej z perspektywy nauki o informacji. Prowadzi badania na temat różnych aspektów współczesnej komunikacji naukowej oraz funkcjonowania bibliotek akademickich i środowiska informacyjnego Internetu. Zajmuje się także zagadnieniami projektowania i oceny jakości produktów i usług informacyjnych. Podejmuje problematykę metodologii badań w obszarze bibliologii i informatologii, interesuje się wybranymi zagadnieniami naukoznawstwa oraz poszukiwaniem sposobów usprawniania systemów informacyjnych dla nauki. Opublikował dwie autorskie książki i kilkadziesiąt artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych.

Prelegenci | Jakub Szprot

Jakub Szprot

Absolwent Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN. Pracuje w Centrum Otwartej Nauki w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie kieruje działaniami dotyczącymi polskich zasobów naukowych oraz otwartych modeli komunikacji naukowej i dystrybucji wiedzy.

Prelegenci | Marcin Werla

Marcin Werla

Marcin Werla

Od 2002 roku związany z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, gdzie zajmuje się tematyką bibliotek cyfrowych. Obecnie kierownik Działu Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy PCSS. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczo rozwojowych, współautor kilkudziesięciu publikacji dot. tematyki bibliotek cyfrowych. Członek Komitetu Sterującego międzynarodowej konferencji Theory and Practice of Digital Libraries. Odpowiedzialny za projekty takie jak dLibra/DInGO, LoCloud Collections czy Federacja Bibliotek Cyfrowych. Ściśle współpracuje z Fundacją Europeana, członek rady stowarzyszenia Europeana Network. Jego zainteresowania zawodowe obejmują architekturę systemów informatycznych, agregację i integrację rozproszonych cyfrowych zasobów informacyjnych, wykorzystanie technologii chmurowych w sektorze publicznym, zarządzanie produktami informatycznymi oraz projektowanie usług.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78