centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 26.09.2012 Koordynator: Iwona Brokowska

Szanowni Państwo,
Zapraszam serdecznie do udziału w seminarium poświęconemu jednolitej ochronie patentowej. Podczas tego spotkania dowiedzą się Państwo między innymi nt. skutków prawnych dotyczących utworzenia jednolitej ochrony patentowej oraz Jednolitego Sądu Patentowego - problem ten poruszy prof. dr hab. Aurelia Nowicka, specjalistka w dziedzinie prawa własności intelektualnej. Porozmawiamy o strategii ochrony rozwiązań innowacyjnych i zasadach ochrony patentowej. Dowiecie się Państwo jakie są uprawnienia posiadacza patentu oraz jak polskie prawo chroni wzory przemysłowe i znaki towarowe.

PROGRAM

26 września 2012 r.
10:00 Wykład: Strategie ochrony prawnej własności przemysłowej
 • Innowacje - rodzaje własności intelektualnej i formy ochrony
 • Własność przemysłowa w prawie polskim - zakres terytorialny i czas ochrony
 • Korzyści z ochrony własności przemysłowej
 • Cena monopolu: ujawnienie rozwiązania a domena publiczna
 • Skojarzenie różnych rodzajów ochrony
 • Ochrona patentowa w Polsce i zagranicą
 • Spory o prawa wyłączne
Dr Paweł Koczorowski
(ekspert w Departamencie Badań Patentowych Urzędu Patentowego)
10:40 Wykład i dyskusja: Zasady ochrony patentowej - formalne procedury i praktyka. Badanie zdolności patentowej. Transfer innowacji technologicznych ze sfery naukowo-badawczej do gospodarczych podmiotów komercyjnych - w kontekście ochrony własności przemysłowej i intelektualnej
 • Jak chronić własność intelektualną - ochrona formalna czy poufność?
 • Badanie zdolności patentowej - czystość patentowa - nowość wynalazku, jego poziom wynalazczy oraz przemysłowe stosowanie;
 • Wykorzystanie rejestrów do badania zdolności patentowej;
 • Transfer innowacji technologicznych ze sfery naukowo-badawczej do gospodarczych podmiotów komercyjnych;
 • Tworzenie spółek spin-off i spin-out;
 • Własność intelektualna jako wkład do spółek - zdolność aportowa;
 • Obrót innowacjami - przeniesienie praw, licencje, franchising.
Łukasz Korga
(Adwokat, rzecznik patentowy)
12:00 Wykład: Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa
 • Rola IP i aktywów niematerialnych w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa
 • Charakterystyka sposobów wyceny własności intelektualnej
 • Wycena ogólnej wartości praw własności intelektualnej i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa
 • Przykłady wyceny wybranych praw własności intelektualnej
Prof. dr hab. Grzegorz Urbanek
(Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki)
12:45 Przerwa, poczęstunek
13:15 Wykład i dyskusja: Skutki dla polskiej gospodarki regulacji prawnych dotyczących
 • Jednolitej ochrony patentowej
 • Jednolitego Sądu Patentowego
Prof. dr hab. Aurelia Nowicka
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
14:45 Wykład: Uprawnienia posiadacza patentu - zakres i formy ochrony
 • Formy ochrony wynalazku:
  1. Patent
  2. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją
  3. Ochrona dóbr osobistych
 • Zakres czasowy
  1. Zakres terytorialny
  2. Zakres przedmiotowy
 • Ograniczenia prawa z patentu
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia patentu
  1. Roszczenia niemajątkowe
  2. Roszczenie odszkodowawcze
  3. Roszczenie o wydanie korzyści
  4. Zabezpieczenie roszczeń
 • Sądy polskie a ochrona prawa z patentu - przykłady spraw o ochronę praw wynalazczych
Jakub Bonowicz
(pracownik naukowy, Uniwersytet Łódzki)
15:30 Przerwa
15:50 Wykład: Jak polskie prawo chroni wzory przemysłowe i znaki towarowe
 • Uprawnienia do uzyskania prawa ochronnego
 • Rejestracja wzoru przemysłowego
 • Prawo ochronne na znak towarowy
Izabella Dudek-Urbanowicz
(Rzecznik Patentowy, PATPOL)
16:20 Wykład i dyskusja: Opodatkowanie know-how - aspekt krajowy i międzynarodowy
 • Wydatki na usługi niematerialne oraz know-how a problemy w trakcie kontroli podatkowych
 • Usługi niematerialne a know-how, problemy klasyfikacyjne i pojęciowe
 • Usługi niematerialne a know-how przy podmiotach powiązanych.
 • Rozliczenie wypłat z tytułu know-how i świadczeń podobnych - zasady ogólne
 • Potrącenie podatku w przypadku umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
dr Dariusz Strzelec
(adwokat, doradca podatkowy, Brzezińska, Narolski, Mariański Adwokaci sp.p.)
17:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78