centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 27.06.2012 Koordynator: Magdalena Kowalska

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z zasadami ochrony wyników badań naukowych na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
W trakcie szkolenia zostaną omówione przesłanki ochrony prawnoautorskiej, zasady ochrony dzieł naukowych, elementy twórcze i nietwórcze utworów naukowych oraz przesłanki zdolności patentowej wynalazków. Zostanie także wyjaśnione kontrowersyjne i budzące wiele problemów natury praktycznej zagadnienie współtwórczości utworów naukowych i wynalazków oraz wkładów twórczych i nietwórczych w powstanie tego rodzaju wytworów, które pozwalają na przypisanie osobie statusu współtwórcy. Analizie poddane zostaną kategorie utworów pracowniczych i wynalazków pracowniczych oraz konsekwencje nabycia przez podmiot inny niż twórca autorskich praw majątkowych bądź uprawnienia do uzyskania patentu, jak również uprawnienia instytucji naukowych do utworów stworzonych przez pracowników. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie umów prawnoautorskich dotyczących naukowej pracy twórczej oraz ograniczeń zasady swobody umów na tym obszarze.

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 • w sposób przystępny i jasny zostaną wyjaśnione prawne aspekty ochrony wyników badań naukowych, zarówno utworów naukowych, jak i wynalazków
 • wskazane zostanie w odniesieniu do których elementów utworów naukowych można powoływać się na ochronę prawnoautorską
 • zanalizowane zostaną uprawnienia i obowiązki pracodawcy i instytucji naukowej w stosunku do utworów i wynalazków tworzonych przez pracownika w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy
 • omówione zostaną zasady zawierania umów oraz klauzule, które powinny być w tych umowach zawarte
 • będą mogli Państwo uczestniczyć w dyskusji i zadawać pytania ekspertowi (w czasie warsztatu oraz na jego zakończenie podczas godzinnej sesji konsultacyjnej)
 • uzyskają Państwo w ciągu jednego, efektywnie wykorzystanego dnia, praktyczną wiedzę, bardzo przydatną w codziennej pracy zawodowej

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

 • pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni, którzy chcą dowiedzieć się, jaka ochrona przysługuje wynikom ich twórczej pracy badawczej na gruncie prawa własności intelektualnej
 • praktycy, którzy w swojej pracy spotykają się z zagadnieniami prawa autorskiego lub prawa własności przemysłowej w odniesieniu do wyników badań naukowych

Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maksimum 25 osób. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty poprowadzi dr Zofia Zawadzka (Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku).

PROGRAM

27 czerwca 2012 r.
10:00 Utwór jako przedmiot prawa autorskiego
 • Pojęcie utworu
 • Przesłanki uznania wytworu za utwór
 • Oryginalność i indywidualność
 • Czynniki nie mające znaczenia przy kwalifikacji uznania danego wytworu jako utworu
 • Wyłączenia spod ochrony prawnoautorskiej
Utwór naukowy. Elementy twórcze i nietwórcze utworu naukowego
 • Pojęcie utworu naukowego
 • Budowa utworu naukowego
 • Elementy twórcze i nietwórcze utworu naukowego
11:30 Przerwa na kawę
11:45 Utwory pracownicze i wynalazki pracownicze
 • Podmiot autorskich praw majątkowych do utworu pracowniczego
 • Nabycie autorskich praw majątkowych do utworu pracowniczego
 • Pracodawca jako podmiot uprawniony do uzyskania patentu na wynalazek
Współtwórczość wyników badań naukowych
 • Przesłanki powstania utworów współautorskich
 • Twórczy i nietwórczy charakter wkładów
 • Prawo do autorstwa utworu a zjawisko ghostwritingu
13:00 Przerwa na lunch
13:30 Uprawnienia instytucji naukowej do utworów stworzonych przez pracownika
 • Art. 14 pr.aut. jako lex specialis
 • Prawo do pierwszeństwa publikacji
 • Prawo do korzystania z materiału naukowego zawartego w utworze
 • Prawo do udostępniania utworu naukowego osobom trzecim
 • Uprawnienia instytucji naukowo-badawczych w ramach dozwolonego użytku publicznego
Umowy prawnoautorskie dotyczące naukowej pracy twórczej
 • Zasada swobody umów
 • Ograniczenia zasady swobody umów w prawie autorskim
 • Określenie pól eksploatacji utworu
 • Rodzaje umów prawnoautorskich
 • Umowy wydawnicze. Pozycja twórcy i wydawcy
14:45 Przerwa na kawę
15:00 Case study
 • Analiza spełnienia przesłanek oryginalności i indywidualności na gruncie orzecznictwa sądów polskich
 • Zagadnienie twórczego charakteru wkładów w powstanie utworu współautorskiego na gruncie poglądów judykatury
 • Utwory pracownicze i wynalazki pracownicze - problemy praktyczne w oparciu o poglądy Sądu Najwyższego i sądów powszechnych
16:00 Pytania i konsultacje
17:00 Zakończenie warsztatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78