centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 25.01.2012 Koordynator: Iwona Nowosielska

Prowadzenie obrad: prof. zw. dr hab. nauk prawnych Marek Górski.

PROGRAM

25 stycznia 2012 r.
10:00 Wykład: Nowa rzeczywistość prawna - zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, regulowane ustawą z dnia 01.07.2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • Podstawy prawne systemu.
 • Podstawowe założenia nowej regulacji.
 • Systemy odbioru odpadów.
 • Regionalny system gospodarowania odpadami komunalnymi.
 • Konsekwencje wprowadzenia systemu gminnego.
 • Obowiązki gmin.
 • Obowiązki podmiotów prowadzących regionalne instalacje.
 • Odpowiedzialność. Rodzaje sankcji.
prof. zw. dr hab. nauk prawnych Marek Górski
(Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński)
10:45 Wykład: Implikacje technologiczne zmian przepisów prawnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
 • Wprowadzenie
 • Zadania gmin dotyczące utrzymania czystości i porządku:
  1. Zadania gmin
  2. Budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
 • Gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  1. Odbieranie od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  3. Warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
  4. Zmiany w ustawie o odpadach
 • Podsumowanie i wnioski
dr inż. Piotr Manczarski
(Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska)
11:20 Case study: Doświadczenia koncernu Hitachi Zosen Inova w odzysku energii z odpadów
 • Termiczna utylizacja odpadów:
  1. Właściwa technologia dla wszystkich rodzajów odpadów
  2. Właściwa technologia dla każdego środowiska
  3. Właściwa technologia dla każdej koncepcji energetycznej
 • Kompletne rozwiązania dla termicznej utylizacji odpadów.
dr inż. Artur Salamon
(Hitachi Zosen INOVA)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Systemy informatyczne w zarządzaniu gospodarką odpadami - ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań GIS
 • GIS i kartografia.
 • Pozyskiwanie danych przestrzennych.
 • Gromadzenie danych:
  1. Bazy danych.
  2. Model wektorowy.
  3. Model rastrowy.
  4. Numeryczny model terenu.
 • Wstępna obróbka danych przestrzennych:
  1. Generalizacja kartograficzna.
  2. Filtrowanie obrazów rastrowych.
  3. Klasyfikacja map rastowych.
 • Przetwarzanie danych przestrzennych:
  1. Najpopularniejsze operacje na mapach.
  2. Interpolacja danych przestrzennych.
 • Wykorzystanie GIS.
 • Perspektywy rozwoju systemów GIS:
  1. Prezentacja systemów GIS.
  2. Standardy.
  3. GIS w dobie internetu.
dr inż. Krzysztof Gaska
(Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska)
13:10 Wykład prawny i konsultacje: Zasady organizacji oczyszczania miast a ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
 • Podstawy konkurencji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w "starym i nowym" systemie prawnym:
  1. Rynek odbioru odpadów komunalnych - uwarunkowania strukturalne i prawne.
  2. Rynek składowania odpadów komunalnych - uwarunkowania strukturalne i prawne.
 • Gminy jako organizator rynku odbioru i składowania odpadów komunalnych.
 • Przykłady interwencji organu antymonopolowego na rynku odbioru odpadów komunalnych.
 • Skutki dla konkurencji i konsumentów po wprowadzeniu przetargu na odbieranie odpadów komunalnych.
dr Zbigniew Jurczyk
(Dyrektor Delegatury we Wrocławiu UOKiK)
13:40 Wykład: Modele zarządzania gospodarką odpadami na poziomie gmin i regionów
Przedstawione zostaną formy organizacyjne prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi, porównany zostanie model gospodarki odpadami komunalnymi, prowadzonej samodzielnie przez gminę z modelem regionalnej gospodarki odpadami komunalnymi ze zwróceniem uwagi na dwie formy regionalnej gospodarki czyli na porozumienie i powołanie wspólnej struktury. Omówione zostaną wady i zalety przedstawionych rozwiązań.
dr inż. Barbara Kozłowska
(Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka)
14:10 Przerwa
14:30 Case study: Termiczne przekształcenie odpadów komunalnych w systemie gospodarki odpadami
 • aktualne wyzwania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i wdrożenia instalacji termicznego przekształcania, odpadów komunalnych (ITPOK),
 • rola i miejsce ITPOK w nowoczesnym systemie gospodarki odpadami,
 • uwarunkowania oraz ITPOK w kraju - obecne projekty,
 • ITPOK jako źródło energii.
dr inż. Tadeusz Pająk
(Akademia Górniczo-Hutnicza)
15:00 Case study: System Gospodarki Odpadami w Legionowie
 • Zasady Systemu Gospodarki Odpadami.
 • Zasady Systemu Gospodarki Odpadami dla zabudowy wielorodzinnej.
 • Zasady Systemu Gospodarki Odpadami dla zabudowy jednorodzinnej.
 • Pojemniki na przeterminowane leki i zużyte baterie.
 • Reakcja mieszkańców na nowy system.
 • Korzyści z wprowadzenia SGO.
 • Odpady zbierane selektywnie: surowce wtórne i odpady biodegradowalne w latach 2008 - 2010
 • Usprawnienia SGO.
Robert Wieczorek
(Urząd Miasta Legionowa)
15:30 Wykład prawny i konsultacje: Specyfika postępowań przetargowych, organizowanych dla firm komunalnych
 • Prawo zamówień publicznych jako główne narzędzie przy procesie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 • Prawne ograniczenia w realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej:
  1. obligatoryjne zastosowanie prawa zamówień publicznych przy realizacji części z zadań komunalnych,
  2. nakaz przeprowadzenia postępowań konkurencyjnych.
 • Warunki dla wykonywania zadania przy pomocy własnych jednostek organizacyjnych.
 • Prowadzenie "postępowania przetargowego" zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759) przy uwzględnieniu zapisów ustaw szczegółowych regulujących działalność komunalną.
 • SIWZ - Obligatoryjne elementy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poza zakresem wynikającym z przepisów ar. 36 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759). Obowiązek określenia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia szczegółowych wymagań stawianych potencjalnym wykonawcom zlecenia.
 • Wyjątkowe zastosowanie trybu z wolnej ręki przy wyborze wykonawcy zamówienia.
Artur Siwiński
(Kancelaria Radcy Prawnego Siwiński)
16:00 Zakończenie konferencji

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78