centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 25.01.2012 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Prelegenci | Krzysztof Gaska

Dr inż. Krzysztof Gaska

Krzysztof Gaska

Dr hab. inż. Krzysztof GASKA w roku 1992 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym-Energetycznym (obecnie Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki) Politechniki Śląskiej. Jest adiunktem w Katedrze Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów tego Wydziału. Specjalność - systemy wspomagania komputerowego w zarządzaniu środowiskiem naturalnym i gospodarką odpadami. Systemy geoinformatyczne. Teoria systemów i sterowania.

Prelegenci | Marek Górski

Marek Górski

Marek Górski

Prof. dr habil. nauk prawnych, prof. zwycz. Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji, prof. zwycz. Uniwersytetu Łódzkiego w Zakładzie Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji.
Zainteresowania badawcze prof. Marka Górskiego obejmują przede wszystkim nową dziedzinę prawa w postaci prawa ochrony środowiska, zwłaszcza badanie regulacji o charakterze prawno-administracyjnym wykorzystywanych dla osiągania celów ochrony środowiska, także administracyjne prawo ustrojowe i materialne. Jego dorobek naukowy w tym zakresie obejmuje zarówno pozycje książkowe o charakterze monografii, jak i komentarzy do ustaw, redakcja i współautorstwo obszernego podręcznika prawa ochrony środowiska, ponad 90 artykułów naukowych. Do dorobku należałoby zaliczyć również publikacje interpretujące i wyjaśniające nowe przepisy związane z ochroną środowiska, dla tej grupy regulacji prawnych bardzo ważne, bowiem stanowiące zwykle pierwsze omówienia, przybliżenia oraz analizy zupełnie nowych rozwiązań. Łączny dorobek obejmuje blisko 300 różnych pozycji.
Prowadzone prace badawcze prof. M. Górski wiąże z praktyką, wyprowadzane z tych analiz wnioski i konstatacje wykorzystując w działalności eksperckiej. Brał udział w tworzeniu systemu nowych przepisów o ochronie środowiska, poprzez współuczestniczenie na przełomie wieków w przygotowywaniu projektów nowych aktów prawnych, a następnie poprzez pracę w podkomisjach sejmowych przygotowujących te projekty (ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawy związane z gospodarowaniem odpadami, ustawa prawo wodne czy ustawa o ochronie przyrody). Od kilku kadencji przygotowuje także ekspertyzy dla komisji ochrony środowiska Sejmu RP, pełnił również funkcję doradcy ministra środowiska, przygotowywał szereg projektów aktów nowelizujących. Przez dwie kadencje był członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody, podobnie wojewódzkiej komisji ochrony przyrody, od 2004 roku jest przewodniczącym wojewódzkiej komisji ds. ocen oddziaływania na środowisko.

Prelegenci | Zbigniew Jurczyk

Zbigniew Jurczyk

Zbigniew Jurczyk

Dr nauk ekonomicznych. Dyrektor del UOKiK we Wrocławiu oraz pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Autor kilkudziesięciu artykułów z zakresu polityki konkurencji i organizacji rynku. Uczestnik wielu konferencji krajowych i zagranicznych.

Prelegenci | Barbara Kozłowska

Dr inż. Barbara Kozłowska

Adiunkt na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, specjalista w obszarze gospodarki odpadami, członek Krajowej i Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko.

Prelegenci | Piotr Manczarski

Dr inż. Piotr Manczarski

Piotr Manczarski

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, specjalności zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów; pracownik naukowy, kierownik Zespołu Gospodarki Odpadami Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, konsultant; podczas 24 letniej pracy zawodowej wykonał wiele projektów z zakresu ochrony powierzchni ziemi (w tym gospodarki odpadami, rekultywacji terenów zdegradowanych itp.), szereg ekspertyz (oceny oddziaływania na środowisko, koreferaty do ocen dla potrzeb komisji krajowej i komisji wojewódzkich oraz przeglądy ekologiczne dużych zakładów przemysłowych i obiektów gospodarki odpadami), uczestniczył jako konsultant w zakresie technologii gospodarki odpadami w opracowywaniu wielu projektów międzynarodowych zarówno w Polsce jak i za granicą. Prowadzi prace naukowo-badawcze, dydaktyczne i projektowo-konsultingowe w zakresie: gospodarki odpadami komunalnymi, badań właściwości technologicznych odpadów komunalnych i przemysłowych, gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi, biotechnologii unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych. Jest członkiem Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz The Association of Solid Waste Management Professionals (SWANA).
Publikacje:
- Ponad 80 publikacji w branżowych czasopismach naukowo - technicznych.
- Współautor podręczników z zakresu ochrony środowiska (gospodarka odpadami).
- Organizator, członek Rad Programowych i uczestnik szeregu krajowych i zagranicznych konferencji i sympozjów naukowo - technicznych.

Prelegenci | Tadeusz Pająk

Tadeusz Pająk

Tadeusz Pająk

Pracownik naukowo-dydaktyczny AGH Kraków, Wydział Inzynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska.
Ekspert w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji ITPOK.
Członek Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko
Autor około 160 krajowych i zagranicznych publikacji nt ITPOK.
Autor około 80 ekspertyz i opinii nt ITPOK.
Doradca szeregu polskich gmin w zakresie projektów budowy ITPOK.

Prelegenci | Artur Salamon

Artur Salamon

Artur Salamon

W roku 1990 ukończył technikum energetyczne w Zgorzelcu. W latach 1990-1995 studiował na wydziale Mechaniczno Energetycznym Politechniki Wrocławskiej. W roku 2000 obronił pracę doktorską dotyczącą niskoemisyjnych technik spalania. Jest autorem wielu publikacji naukowo-technicznych.
Pracował w zagranicznych koncernach energetycznych AE&E, Babcock Borsig Power. Aktualnie jest przedstawicielem w Polsce szwajcarskiego koncernu Hitachi Zosen Inova.
Jest żonaty, ma jedno dziecko. Mieszka wraz z rodziną we Wrocławiu.

Prelegenci | Artur Siwiński

Artur Siwiński

Artur Siwiński

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończył studia podyplomowe w zakresie Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
Specjalista w zakresie prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem prawa zamówień publicznych oraz prawa spółek a także prawa autorskiego i prasowego. Prowadzi szereg procesów oraz doradza przedsiębiorcom przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Obecnie udziela konsultacji między innymi w obszarze ITS (Inteligentne Systemy Transportowe).

Prelegenci | Robert Wieczorek

Robert Wieczorek

Robert Wieczorek

Mgr geologii Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, Katedra Ochrony Środowiska, studia podyplomowe- Ochrona Środowiska Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii oraz Studium Moderatorów Europejskich w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku.
Autor i współautor opracowań: Poradnik "Jak to się robi w Legionowie czyli gmina przejmuje odpady", Plan Gospodarki Odpadami i Program Ochrony Środowiska Gminy Legionowo, Środowisko przyrodnicze Gminy Legionowo.
Od 1995 roku jest kierownikiem Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Legionowo. Jest jednym z głównych twórców Systemu Gospodarki Odpadami w Legionowie wdrożonego w 2009r. Brał czynny udział w konsultacjach z Ministerstwem Środowiska dotyczących nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której zapisy są wzorowane na rozwiązaniach przyjętych między innymi w Legionowie.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78