centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 12.04.2012 Koordynator: Magdalena Kowalska

To już kolejne nasze seminarium poświęcone problematyce inteligentnego opomiarowania - kontynuacja tematu wynika po pierwsze z postulatów uczestników poprzednich edycji, a po drugie z przeświadczenia o wadze i znaczeniu tego tematu. Pod wpływem Państwa sugestii, koncentrujemy się tym razem na obecności w programie samych zaproszonych wykładów (i to z udziałem znakomitych prelegentów) kosztem wystąpień firmowych, zawierających prezentacje ofert rynkowych.
Mamy nadzieję, że pozyskana podczas seminarium wiedza będzie istotnym elementem wzrostu kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

PROGRAM

12 kwietnia 2012 r.
10:00 Wykład: Przygotowywane prawo energetyczne - projekt ustawy o inteligentnych sieciach
 • Rekomendacje i wnioski dotyczące zasadności wdrożenia inteligentnego opomiarowania w elektroenergetyce.
  1. Warunki krajowe:
   • upodmiotowienie odbiorcy,
   • zarządzanie popytem,
   • zarządzanie generacją rozproszoną,
   • interdyscyplinarna szansa na rozwój.
  2. Warunki zewnętrzne:
   • integracja systemów energetycznych w UE,
   • realizacja celów 3 x 20 i mapy drogowej do 2050 r.
 • Warunki przyjęcia ustawy i wdrożenia systemu.
  1. Infrastruktura u odbiorców.
  2. Konieczność zorganizowania NOP i AMI.
  3. Potencjalne źródła finansowania.
  4. Powiązanie interesu ochrony środowiska, prac nad innowacyjnością i konkurencyjnością.
  5. Konieczne okresy przejściowe.
 • Założenia Zespołu ds. SG.
  1. Konieczność zmian prawnych.
  2. Redukcja CO2.
  3. Rozwój konkurencyjnego rynku.
  4. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.
  5. Poprawa efektywności energetycznej.
 • Narzędzia prawne i regulacyjne.
 • Wnioski Zespołu Doradczego ds. wprowadzenia SG w Polsce.
 • Przykłady wdrażania.
Andrzej Czerwiński
(przewodniczący Parlamentarnego Zespołu d/s Energetyki)
10:40 Wykład: Wyzwania dla regulatora związane z instalowaniem inteligentnych liczników. Architektura zarządzania inteligentną siecią - rola Niezależnego Operatora Pomiarów (NOP). Wpływ technologii smart na poziom strat w systemie energetycznym
 • Wyzwanie pojęciowe: relacja inteligentnych liczników do Smart Grid. Właściwe rozumienie funkcji celu.
 • Wyzwanie zadaniowe: rola Prezesa URE w budowaniu podstaw bezpieczeństwa energetycznego.
 • Model rynku informacji pomiarowej - rola OIP, przesłanki na rzecz podmiotu niezależnego względem graczy rynkowych.
 • Model regulacji ekonomicznej - czynnik stymulujący lub hamujący decyzje optymalne.
 • Aktywizacja odbiorców - prosumentów warunkiem koniecznym pełnego wykorzystania infrastruktury smart.
 • Obszary optymalizacji kosztów funkcjonowania systemu elektroenergetycznego w technologii smart.
dr inż. Tomasz Kowalak
(Urząd Regulacji Energetyki)
11:20 Wykład: Aktualnie obowiązujące regulacje prawa energetycznego i ustawy o ochronie danych osobowych a możliwości wdrażania smart meteringu
 • Wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania a regulacje ochrony danych osobowych - kolizja wartości prawnie chronionych czy dwie strony tej samej monety?
 • System inteligentnego opomiarowania w świetle obowiązujących norm regulujących dziedzinę energetyki oraz celów dyrektywy 2006/32/WE.
 • System inteligentnego opomiarowania - uwagi na tle projektu nowej ustawy Prawo energetyczne.
 • Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie smart meteringu w świetle prawa polskiego.
 • Dane gromadzone w smart grid - osobowe czy nieosobowe?
 • Administrator danych i jego obowiązki w świetle prawa polskiego, opinii unijnej Grupy Roboczej Art. 29 oraz planowanych unijnych norm w dziedzinie ochrony danych.
 • Ryzyka zagrożenia danych i mechanizmy ochronne.
Bartosz Marcinkowski
(Domański Zakrzewski Palinka Sp. k.)
12:00 Lunch
12:30 Wykład: Smart grids w prawie i polityce energetycznej Unii Europejskiej
 • Pojęcie prawa i polityki energetycznej Unii Europejskiej.
 • Podstawy prawne smart grids w prawie energetycznym Unii Europejskiej.
 • Inicjatywy polityczne w celu wprowadzenia w Unii Europejskiej smart grids.
 • Przyszłość smart grids w prawie Unii Europejskiej.
dr Piotr Bogdanowicz
(Uniwersytet Warszawski)
13:10 Wykład: Uwarunkowania społeczne i ekonomiczne wdrażania smart meteringu
 • Rozwiązania smart (inteligentne) - dlaczego?
 • Automatyka i teleinformatyka - narzędzie dla systemów smart.
 • Sieciowe platformy monitoringu i sterowania energii - smart grid, smart cities, smart buildings.
 • Nowe technologie a społeczeństwo - wdrożenia, zagrożenia, informacja.
 • Koszty i opłacalność rozwiązań inteligentnych w systemach energetycznych.
 • Jaka przyszłość?
dr inż. Andrzej Ożadowicz
(Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
13:50 Wykład i dyskusja: Inteligente opomiarowanie - co warunkuje efektywność ekonomiczną takiej inwestycji?
 • Punkt widzenia operatora sieciowego a punkt widzenia całej gospodarki.
 • Możliwe korzyści z wdrożenia - jak je osiągnąć?
 • Zachowania proefektywnościowe - jak je wyzwolić wśród odbiorców?
 • Jakie nakłady i koszty trzeba będzie ponieść?
 • Ile zapłacą odbiorcy?
Jakub Tomczak
(Menedżer w zespole Doradztwa dla Sektora Energii w Ernst & Young)
14:20 Przerwa na kawę
14:40 Wykład: Problemy bezpieczeństwa teleinformatycznego w sieciach obsługujących inteligentne liczniki
 • Sieci energetyczne a sieci teleinformatyczne - wzajemne powiązania.
 • Bezpieczeństwo urządzeń sieciowych, węzłów sieci, ochrona przed nieuprawnionym dostępem do węzłów sieci.
 • Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznej w odniesieniu do bezpieczeństwa sieci energetycznej.
 • Bezpieczeństwo danych i ochrona praw odbiorców energii.
 • Bezpieczeństwo danych i ochrona dystrybucji i wytwórców energii.
 • Analiza ryzyka i normy niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa sieci.
 • Jak powinno przebiegać zarządzanie bezpieczeństwem informacji w zintegrowanej sieci teleinformatyczno- energetycznej.
Wiesław Paluszyński
(Trusted Information Consulting)
15:20 Wykład i dyskusja: Zagrożenia związane z gromadzeniem danych osobowych w inteligentnych urządzeniach pomiarowych i powiązanych z nimi bazach danych
 • Inteligentne sieci energetyczne jako część infrastruktury krytycznej państwa - dlaczego ma to znaczenie z punktu widzenia art. 51 Konstytucji RP.
 • Zakres gromadzonych danych. Dane i interwały czasowe - dlaczego ma to znaczenie z punktu widzenia ochrony prywatności.
 • Odbiorca wrażliwy i jego dane.
 • Wykorzystanie danych przez odbiorcę energii - możliwość korzystania z własnych danych do celów innych niż przewidziane w prawie energetycznym.
 • Centralny zbiór informacji pomiarowych i rola operatora informacji pomiarowych.
 • Uwagi GIODO do projektu ustawy - Prawo energetyczne.
dr Wojciech Wiewiórowski
(Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
16:15 Zakończenie

Firmy zainteresowane udziałem w programie proszę o kontakt - Magdalena Kowalska, tel. 506-178-228.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78