centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 12.04.2012 Koordynator: Magdalena Kowalska

PRELEGENCI

Prelegenci | Piotr Bogdanowicz

Piotr Bogdanowicz

Piotr Bogdanowicz

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; radca prawny, współpracownik międzynarodowej kancelarii prawnej; autor blisko 30 publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej i prawa publicznego gospodarczego, w tym monografii "Interes publiczny w prawie energetycznym Unii Europejskiej" (C.H. Beck 2012).

Prelegenci | Andrzej Czerwiński

Andrzej Czerwiński

Andrzej Czerwiński

Polityk, samorządowiec, były prezydent Nowego Sącza, poseł na Sejm IV, V i VI kadencji.
W 1979 ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie (magister inżynier elektryk). Odbył następujące studia i kursy podyplomowe: Pensylwania - administracja publiczna - rozwój regionalny, Salzburg - przedsiębiorcze miasta, Kopenhaga - rozwój demokracji lokalnych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie - organizacja i zarządzanie. W latach 1979 -1989 pracował w Zakładzie Energetycznym Kraków Rejon w Nowym Sączu, następnie przez cztery lata prowadził własną firmę.
W 1993 został przewodniczącym zarządu wojewódzkiego Kongresu Liberalno-Demokratycznego. W 1994 objął to samo stanowisko w Unii Wolności. W latach 1994 - 2001 pełnił funkcję prezydenta miasta Nowego Sącza, zasiadał też w Radzie Miasta. W tym okresie współtworzył również Związek Powiatów Polskich. Był także członkiem Komitetu Wykonawczego Rady Gmin i Regionów Europejskich (CEMR).Od 2001 roku z ramienia Platformy Obywatelskiej jest posłem na Sejm RP. Specjalizuje się w dziedzinie energetyki oraz gospodarki.
W bieżącej kadencji Sejmu pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki oraz przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki. Głównym efektem prac tych gremiów jest szereg kluczowych zmian zmierzających do stworzenia w Polsce konkurencyjnego rynku energii. Należą do nich ustawa o obowiązku sprzedaży energii na giełdach energii oraz ustawa o efektywności energetycznej. Obecnie Andrzej Czerwiński przewodzi pracom nad tzw. "trójpakiem", czyli ustawą Prawo Energetyczne dotyczące elektroenergetyki i ciepłownictwa, Prawo Gazowe oraz ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii. Andrzej Czerwiński jest także członkiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

Prelegenci | Tomasz Kowalak

Tomasz Kowalak

Rocznik 1951. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Dwadzieścia lat pracy w Instytucie Energetyki w Warszawie. W dorobku kilkadziesiąt publikacji, kilka wzorów użytkowych, jeden patent. W roku 1988 obronił pracę doktorską. Współuczestniczył w wielu pionierskich programach badawczych z zakresu techniki wysokich napięć.
Od 1991 do 1998 sekretarz naukowy w Instytucie Energetyki. Od 1994r. udział w pracach legislacyjnych nad ustawą Prawo energetyczne - w szczególności kolejno w trzech zespołach przygotowujących projekty aktów wykonawczych do tej ustawy.
Od 1998 roku zatrudniony w Departamencie Taryf w Urzędzie Regulacji Energetyki, w latach 2000 - 2006 jako p.o. dyrektora Departamentu Taryf, od 2006 - dyrektor Departamentu Taryf URE.

Prelegenci | Bartosz Marcinkowski

Bartosz Marcinkowski

Bartosz Marcinkowski

Jest specjalistą w zakresie prawa spółek, fuzji i przejęć, w szczególności w branży energetycznej (Odnawialne Źródła Energii, a przede wszystkim energetyka wiatrowa), uczestniczy w negocjacjach oraz przygotowywaniu umów, prowadzi także projekty legal due diligence.
Zajmuje się również prawem ochrony danych osobowych, w tym w implementacji krajowych i międzynarodowych systemów ochrony danych osobowych - doradzał m.in.w procesie wdrażania podpisu elektronicznego w Polsce.
Autor publikacji (m.in. raportu Energetyka Wiatrowa w Polsce, wydawanego cyklicznie m.in. we współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych; Kontrola transgranicznego transferu danych osobowych, w: G. Szpor, Ochrona danych osobowych. Skuteczność regulacji, Warszawa 2009) i prelegent na wielu konferencjach i seminariach na temat prawnych aspektów inwestycji w Polsce (m.in. Chicago, Madryt, Walencja).

Prelegenci | Andrzej Ożadowicz

Dr inż. Andrzej Ożadowicz

Andrzej Ożadowicz

Od roku 2002 pracownik naukowy i dydaktyczny Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Adiunkt. Prowadzi prace naukowo-badawcze związane z zastosowaniami sieciowych systemów automatyki, w tym w szczególności systemów automatyki budynkowej – standardy LonWorks, KNX i inne. Kierunki prac badawczych i rozwojowych to: integracja funkcjonalności automatyki w celu poprawy efektywności energetycznej budynków, zgodnie z wymogami właściwych norm i przepisów w tym zakresie. Ponadto: aplikacje sieciowych systemów sterowania i monitoringu w realizacji zdalnego opomiarowania i inteligentnych sieci elektorenergetycznych – Smart Grid, obsługa systemów sterowania oświetleniem przestrzeni publicznych – Street Lighting w ramach rozwoju idei tzw. Inteligentnych Miast (Smart Cities) oraz implementacja systemów zarządzania energią EMS, również z wykorzystaniem technologii Internetu Rzeczy w budynkach. Autor wielu publikacji związanych z analizą techniczną i zastosowaniami systemów automatyki budynkowej oraz ich wykorzystaniem w działaniach związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków.

Prelegenci | Wiesław Paluszyński

Wiesław Paluszyński

Wiesław Paluszyński

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Akademii Obrony Narodowej. Elektronik, informatyk, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek AFCEA, członek Rady i wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Współtwórca Inspekcji Ochrony Środowiska i Systemu Informatycznego dla potrzeb Ochrony Środowiska w Polsce. W czasie procesu akcesyjnego związanego z wstępowaniem Polski do NATO był Dyrektorem Departamentu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. W końcu lat 90. zrealizował, jako członek Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, powrót druku do Polski banknotów, oraz system produkcji i dystrybucji nowoczesnych dokumentów identyfikacyjnych. Był członkiem Rady Teleinformatyki przy Prezesie Rady Ministrów, oraz ekspertem Komisji Sejmowej ds. rozpatrzenia projektu ustawy o podpisie elektronicznym z ramienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz inicjatorem prac nad ustawą o podpisie elektronicznym. Od 2000 roku był Dyrektor Pionu Technologii i Bezpieczeństwa w TP Internet Sp. z o.o. , a także od 2002 roku pełnomocnik Prezesa ARiMR ds. Systemu IACS. W 2003 roku zastępca Prezesa ARiMR. Obecnie od 2003 roku Prezes Trusted Information Consulting Sp. z o.o.
Laureat (dwukrotnie) nagrody środowiska Informatycznego InfoStar w kategorii wdrożenia informatyczne, laureat nagrody Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Prelegenci | Jakub Tomczak

Jakub Tomczak

Jakub Tomczak

Menedżer w Dziale Doradztwa Biznesowego Ernst & Young.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne, specjalności Metody Analizy Decyzji. Członek PMI i ACCA, posiada certyfikat PMP oraz uprawnienia Biegłego Rewidenta.
Specjalizuje się w projektach doradczych dla przedsiębiorstw branży elektroenergetycznej, w szczególności związanych z dystrybucją i przesyłem energii elektrycznej oraz systemem regulacji tych przedsiębiorstw. W Ernst & Young jest osobą odpowiedzialną za projekty z zakresu inteligentnego opomiarowania i inteligentnych sieci.
Uczestniczył w przygotowaniu analiz oraz projektów z zakresu inteligentnego opomiarowania i inteligentnych sieci na terenie Polski oraz Słowacji m.in. "Studium wdrożenia inteligentnego pomiaru energii elektrycznej w Polsce". Jest autorem publikacji dotyczących inteligentnego opomiarowania oraz cen energii elektrycznej w Polsce.

Prelegenci | Wojciech Rafał Wiewiórowski

Wojciech Rafał Wiewiórowski

Wojciech Rafał Wiewiórowski

Sprawuje od 4 sierpnia 2010 r. funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Urodził się w 1971 r. w Łęczycy w woj. Łódzkim. W 1995 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a w 2000 r. uzyskał stopień doktora. Po ukończeniu studiów był redaktorem, a następnie wydawcą w wydawnictwach prawniczych, m.in. w Wydawnictwie Prawniczym LEX oraz w Polskich Wydawnictwach Profesjonalnych - Wolters Kluwer Polska. W 2002 r. rozpoczął pracę jako wykładowca w Gdańskiej Wyższej Szkole Administracji, a od 2003 r. sprawował funkcję adiunkta i kierownika Pracowni Informatyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z którym związany jest od 1995 r.
Od 2006 r. pracuje na rzecz administracji publicznej. Pełnił m.in. funkcję doradcy ds. informatyzacji w gabinecie politycznym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także współprzewodniczącego Komisji Regulacyjnej ds. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W październiku 2008 r. objął stanowisko dyrektora Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2010 r. został powołany do składu Rady Archiwalnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. Wśród innych pełnionych funkcji wymienić można takie jak: mediator w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności, członek Komitetu ds. rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych przy Komisji Europejskiej (Komitet ISA), członek rady programowej kwartalnika "Czas Informacji - Prawo nowych technologii. Informacja w administracji i gospodarce", członek rady programowej "Kwartalnika Naukowego Prawo Mediów Elektronicznych".
Doktor Wojciech Wiewiórowski jest autorem wielu opracowań, publikacji i wykładów z dziedziny ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii, informatyzacji oraz informatyki prawniczej. Naukowo zajmuje się przede wszystkim polskim i europejskim prawem nowych technologii, przetwarzaniem i bezpieczeństwem informacji, rolą systemów informacji prawnej, informatyzacją administracji publicznej, podpisem elektronicznym oraz zastosowaniem sieci semantycznej i ontologii prawniczych w porządkowaniu informacji prawnej.
Prywatnie interesuje się historią stosunków politycznych, historią sportu, muzyką (od muzyki średniowiecznej do punk rocka) oraz prekolumbijskimi kulturami Mezoameryki.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78