centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 09.02.2012 Koordynator: Agata Soboń

PROGRAM

9 lutego 2012 r.
10:00 Wykład: Zarządzanie personelem medycznym w podmiocie leczniczym
W czasie wykładu umówiona zostaną różnice pomiędzy zatrudnianiem pracowników a zawieraniem umów cywilnoprawnych z personelem medycznym, a także: relacje pomiędzy osobą zarządzającą podmiotem leczniczym a personelem zatrudnionym na podstawie kontraktu (brak podporządkowania, zakres swobody w wykonywaniu kontraktu), organizacja zatrudnienia (m.in. harmonogramy wykonywania świadczeń zdrowotnych) oraz sposoby rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy stronami kontraktu medycznego.
Anna Gotkowska
(radca prawny, partner w Kancelarii Radców Prawnych Gotkowski sp.p.)
10:50 Wykład: Odpowiedzialność za szkody medyczne
Wykład poświęcony będzie odpowiedzialności cywilnej za tzw. szkody medyczne. Zreferowane zostaną przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej oraz wskazane podmioty ponoszące odpowiedzialność. Omówione zostaną prawa pacjenta z zakresu informacji oraz wyrażania zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Poruszona zostanie problematyka limitowania świadczeń zdrowotnych i ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadkach, gdy wskutek wprowadzonych limitów pacjent dozna szkody. Omówione zostaną sposoby naprawienia szkody majątkowej i niemajątkowej. Zreferowana zostanie działalność Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, ze wskazaniem odpowiedzialności za zdarzenia medyczne.
Dr Agnieszka Kowalska
(Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
12:50 Przerwa na lunch
13:20 Wykład i konsultacje: Formy kontraktowania usług medycznych
W trakcie prelekcji przedstawione zostaną możliwe rodzaje kontraktów cywilno-prawnych zawieranych z personelem medycznym w kontekście rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. Omówione zostaną przesłanki wyboru formy angażowania personelu leczniczego, zmiany w konstrukcji umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz konkursowego trybu obsady personelu w podmiocie leczniczym, stosowanie umowy o świadczenie usług medycznych, a także łączenie praktyki zawodowej i zatrudnienia w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.
Tamara Zimna
(doktorantka Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
14:20 Wykład: Ograniczenia zasady swobody umów w kontraktach medycznych
Podczas wykładu scharakteryzowane zostaną ustawowe ograniczenia zawierania umów cywilno-prawnych z personelem medycznym: podwykonawstwo kontraktów z NFZ (rozdziału usług finansowanych ze środków publicznych od usług prywatnych), ustawowe ograniczenia miejsca wykonywania kontraktu, umowne ograniczenia wykonywania działalności konkurencyjnej względem zamawiającego usługę.
Tamara Zimna
(doktorantka Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
14:50 Przerwa na kawę
15:10 Wykład i konsultacje: Aspekty podatkowe jakie mogą pojawić się w związku z zawieraniem umów o prowadzenie badań klinicznych
 • zwolnienie badań klinicznych z podatku VAT - czy jeszcze możliwe?
 • indywidualna interpretacja prawa podatkowego potwierdzająca zwolnienie z VAT - czy ryzyko zostało całkowicie wyeliminowane?
 • umowa z badaczem: umowa zlecenia a umowa o dzieło - kwestie podatkowe
 • pozorność umów - kiedy mamy z nią do czynienia i jak do tego podchodzą władze skarbowe?
 • świadczenia na rzecz pacjenta - czy są opodatkowane? kto jest ewentualnym płatnikiem?
mec. Karolina Stawowska
(Tax Partner, Wierzbowski Eversheds Sp. k.)
16:30 Wykład: Praktyka zawodowa w świetle ustawy o działalności leczniczej
 • Pojecie i rodzaje praktyk zawodowych
 • Warunki podjęcia i prowadzenia praktyki zawodowej
 • Rejestr praktyk zawodowych
 • Nadzór na praktykami zawodowymi
 • Tryb zawierania kontraktów między podmiotami leczniczymi niebędącymi przedsiębiorcami a praktykami zawodowymi
 • Kontrakt z praktyką zawodową a inne podstawy świadczenia pracy
Agnieszka Sieńko
(radca prawny, asystent w Zakładzie Medycznych Nauk Społecznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej we Wrocławiu)
17:30 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78