centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 11.09.2012 Koordynator: Magdalena Kowalska

PRELEGENCI

Prelegenci | Andrzej Adamski

Prof. zw. dr. hab. inż. Andrzej Adamski

Andrzej Adamski

Andrzej Adamski was born in 1945. He received M.Sc, PhD, Dr Habil, Prof. zw. degrees in Automatics, Informatics and Telecommunication from AGH University of Science and Technology and President of Poland, in 1970, 1973, 1990, 2003 respectively. In 1974 -1975, 1975-1990, 1990-1996, 1996-2003, after 2003 he was Senior Assistant, Assistant Professor, Associate Professor, Professor and full Professor at the Institute of Automatic Control and Computer Science, respectively. Since 1996 he has been a Professor at AGH University in Cracow and since 1994 also a Professor at the Cracow University of Technology and Scientific Director of the Institute of Construction and Transport Management and since 2003 Director of the ITS-ILS Laboratories and Traffic Management and Control in Transport and Logistics Group at this university. His research interest include ITS-ILS systems, expert and decision support systems, intelligent technologies, traffic intelligent supervision, control, management and optimisation, ITS-ILS computer platforms, logistic systems, AI/AMI, soft computing, meta-heuristics, dedicated network optimisation tools, operation research and probabilistic tools. He is the author and co-author above 250 papers and books. He realized above sixteen international (Europe, USA) and above 40 national projects. He is a member of EURO WG Group on Transportation, two Networks of Excellence and many international experts groups from the transportation, ecology and logistics fields.

Prelegenci | Wojciech Bugajski

Wojciech Bugajski

Wojciech Bugajski

Ekspert ds. PPP (Partnerstwa Publiczno - Prywatnego), miłośnik autostrad ale i dróg żelaznych. Członek Stowarzyszenia ITS POLSKA (Inteligentne Systemy Transportowe) oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Warszawie. Posiada doświadczenie we współpracy ze służbami UE (Komisja Europejska i jako przedstawiciel Polski w Grupie roboczej ds. Transportu Lądowego przy Radzie UE w Brukseli). Ekonomista, badał m.in. szereg modeli finansowych. Współuczestniczył w negocjacjach dot. budowy wybranych odcinków autostrad w Polsce.
Ekspert ds. oceny projektów unijnych z RPO Woj. Mazowieckiego. Współpracował z Bankiem Światowym przy największych projektach autostradowych w Polsce oraz z międzynarodowymi instytucjami finansowymi (EBI, Nordycki Bank Inwestycyjny, Szwedzka Korporacja Kredytów Eksportowych). Opracowywał dokumenty strategiczne dot. transportu drogowego i kolejowego. Wykładowca ekonomii na uczelniach ekonomicznych. W PKP PLK SA odpowiada za sporządzanie analiz makroekonomicznych oraz wdrażanie systemu controllingu na potrzeby Zarządu Spółki.

Prelegenci | Piotr Krukowski

Piotr Krukowski

Jest absolwentem informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim i studiów podyplomowych z zarządzania transportem publicznym na Uniwersytecie Warszawskim, uczestnikiem kursu nt. budowania architektury ITS (Karen-FRAME). Twórca ośrodka informatyki w raciborskim KOLZAM-ie, a potem własnej firmy informatycznej. Projektant dużych sieci komputerowych we Wrocławiu m.in. w CNPAE/ABB i we Wrocławskim Parku Technologicznym.
W latach 2003-2010 główny specjalista w Biurze Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy, odpowiedzialny za ITS. Członek trzyosobowego zespołu negocjującego w imieniu m.st. Warszawy umowę z firmą "WAPARK", w wyniku której Stolica przejęła parkometry i obsługę Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Inicjator rozszerzania funkcjonalności Warszawskiej Karty Miejskiej, najpierw o płatności za parkowanie a potem integracji z elektroniczną legitymacją studencką. W latach 2005 i 2006 sekretarz organizacyjny dwóch międzynarodowych konferencji nt systemów transportowych w miastach. Reprezentant m.st. Warszawy w pracach EUROCITIES a także konsorcjum CURACAO, analizującego różne aspekty pobierania opłat za użytkowanie dróg w miastach. Inicjator zastosowania metodyki BEST w badaniach jakości transportu publicznego w Warszawie. Badania te są prowadzone regularnie poprzez "Barometr Warszawski", finansowany z funduszy Urzędu m.st. Warszawy. Współautor Opisu Przedmiotu Zamówienia i członek komisji przetargowej w przetargu ogłoszonym przez "Tramwaje Warszawie" Sp. z o.o. na system dynamicznej informacji przystankowej.
Współautor koncepcji systemów zarządzania ruchem dla: GDDKiA (SZREK1), dla Warszawskiego Węzła Dróg Krajowych (SZREK2) i kilku miast polskich (Warszawa, Wrocław, Trójmiasto, Lublin,... ). Ekspert Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi w przetargu na parkomaty (2005 r.) oraz autor opracowania nt Łódzkiej Karty Miejskiej (2009 r.).
Od marca 2010 r. główny specjalista ds. ITS we wrocławskim Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta, odpowiedzialny za koordynację realizacji Inteligentnego Systemu Transportu (ITS) we Wrocławiu. W skład Systemu wchodzą m.in. podsystemy centralnego sterowania ruchem, dynamicznego wskazywania trasy przy użyciu elektronicznych tablic tekstowych, zarządzania zdarzeniami a także repozytoria danych, dla których Piotr Krukowski jest współautorem koncepcji technicznych (dokumentacja przedprzetargowa).
Autor ekspertyzy nt. możliwości zbudowania automatycznego systemu mandatowania za wykroczenia drogowe w jednym z polskich miast. Członek zespołu ekspertów pracujących dla firmy KAPSCH, realizującej system pobierania opłat za przejazd autostradami i drogami ekspresowymi w Polsce (2010 r.). Autor rozdziału w studium wykonalności dla projektu "Rozwój systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym" (2011 r.), realizowanego przez Generalnego Inspektora Transportu Drogowego. Wykładowca na studiach podyplomowych dla ZDM w Warszawie i szkoleniach dla GDDKiA w 2010r. i 2011 r.
Członek SITK RP, wyróżniony srebrną oznaką. Współzałożyciel i członek zarządu Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe "ITS Polska".

Prelegenci | Rafał Kucharski

Rafał Kucharski

Rafał Kucharski

Doktorant w katedrze prof. Rudnickiego na Politechnice Krakowskiej, zajmuje się modelowaniem ruchu i integracją modeli ruchu w systemach ITS. Pisze doktorat badający zachowania kierowców w sieci transportowej w sytuacjach incydentów ruchowych i ich wpływ na modelowanie ruchu. Prowadzi firmę intelligent-infrastructure, partnera firmy PTV w zakresie tworzenia modułów dodatkowych do programu PTV Visum. Firma ma w swoim dorobku dodatkowe moduły wykorzystywane w Polsce i zagranicą.

Prelegenci | Tomasz Nowakowski

Dr hab. inż. Tomasz Nowakowski, prof. nadzw.

Tomasz Nowakowski

Specjalizuje się w zagadnieniach eksploatacji obiektów technicznych, badaniach i ocenie systemów transportowych oraz analizie systemów logistycznych. Obecnie prace naukowe koncentrują się m. in. na problemach modelowania i badania systemów transportu intermodalnego z wykorzystaniem fazowego modelu Markowa oraz zagadnieniach metod oceny systemów logistycznych w aspekcie relacji czasowych zachodzących miedzy elementami łańcucha dostaw.
Jest profesorem Politechniki Wrocławskiej oraz Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Pełni funkcję dyrektora Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej oraz kierownika Zakładu Logistyki i Systemów Transportowych.
Jest autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych i opracowań dla przemysłu, w tym książek: "Miejsce transportu kolejowego w łańcuchach i sieciach logistycznych", "Transport intermodalny w sieciach logistycznych", "Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski" oraz monografii: "Metodyka prognozowania niezawodności obiektów mechanicznych" i "Niezawodność systemów logistycznych".
Od 2007 r. pełni funkcję przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Jest redaktorem naczelnym czasopisma "Logistics and Transport" oraz redaktorem działu Eksploatyka w czasopiśmie PAN "Zagadnienia Eksploatacji Maszyn".

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78