centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 26.06.2012 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Lidia Derfert-Wolf

Lidia Derfert-Wolf

Lidia Derfert-Wolf

Jest bibliotekarzem dyplomowanym w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Ukończyła bibliotekoznawstwo i informację naukową w UAM w Poznaniu. Jej zainteresowania skupiają się wokół działalności informacyjnej bibliotek i kształcenia użytkowników informacji. Zajmuje się również statystyka biblioteczną i oceną efektywności bibliotek.

Prelegenci | Henryk Hollender

Henryk Hollender

Henryk Hollender

Dyrektor biblioteki Uczelni Łazarskiego, dr nauk humanistycznych, st. kustosz dyplomowany, absolwent bibliotekoznawstwa (Uniwersytet Warszawski) oraz podyplomowych studiów dziennikarskich (UW) i bibliotekoznawczych (Kent State University, Kent, Ohio). Pracował m. in. jako asystent i adiunkt na warszawskim bibliotekoznawstwie, był też w l. 1992-2003 dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Zdołał przyłożyć się nieco do założenia katalogu NUKAT (a nawet wprowadzenia doń opisów starych druków) oraz wybudowania gmachu dla BUW jako książnicy z wolnym dostępem do półek. Autor artykułów, tekstów fachowych i publicystycznych. Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Prelegenci | Emilia Karwasińska

Emilia Karwasińska

Jest absolwentką kierunku komunikacja i zarządzanie zasobami informacji na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych Zarządzania Projektami. Pracuje w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu na stanowisku kustosza dyplomowanego w Oddziale Informacji i Transferu Wiedzy. Jej zainteresowania skupiają się wokół zagadnień dotyczących otwartej nauki, upowszechniania dorobku naukowego, e-learningu oraz zarządzania strategicznego. Prowadzi wykłady i szkolenia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza z zakresu wdrażania idei Open Access w działalności uczelni oraz wykorzystywania nowoczesnych źródeł informacji w pracy badawczej i dydaktycznej. Od 2008 roku koordynuje prace związane z organizacją, wdrożeniem i rozwojem repozytorium uczelnianego AMUR (Adam Mickiewicz University Repository). Jest współautorką publikacji dotyczących ruchu Open Access, zwłaszcza budowy i strategii rozwoju repozytoriów.

Prelegenci | Joanna Koźmińska

Joanna Koźmińska

Absolwentka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz Studiów Podyplomowych Informacji Naukowej UW, od 2008 koordynatorka projektu Cyfrowa Etnografia mającego na celu utworzenie antropologiczno/etnologicznej Biblioteki i Cyfrowej Polskiego Instytutu Antropologii. Kieruje działem zbiorów w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.

Prelegenci | Piotr Łada

Piotr Łada

Piotr Łada

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent prawa na Uniwersytecie im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Jego zainteresowania zawodowe, także z racji ukończonych magisterskich studiów na kierunku kulturoznawstwo na specjalizacji promocja i krytyka sztuk plastycznych, obejmują zagadnienia prawa sztuki. Ekspert z zakresu prawa własności intelektualnej, obecnie studiuje na magisterskich studiach uzupełniających na kierunku historia sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Znawca problematyki z zakresu prawa autorskiego w kulturze, przeprowadził szereg wykładów i szkoleń. Autor artykułów eksperckich między innymi w "Rzeczpospolitej", "Gazecie Finansowej" i "Dzienniku - Gazecie Prawnej". W magazynie "Sztuka.pl" oraz kwartalniku "Artysta i Sztuka" prowadzi stałe rubryki, w których koncentruje się na zagadnieniach prawnych kultury i sztuki. Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Warszawie.

Prelegenci | Piotr Malak

Piotr Malak

Jest adiunktem w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze dotyczą zarządzania informacją, wyszukiwania informacji w dokumentach oraz inżynierii lingwistycznej. Bada statystyczne prawidłowości języka naturalnego na potrzeby ulepszenia narzędzi wyszukiwawczych. Interesuje się również efektywnym zarządzaniem czasem, zadaniami i komunikacją. Autor książki Indeksowanie treści. Porównanie skuteczności metod tradycyjnych i automatycznych.
Zainteresowania naukowe łączy z praktyczną znajomości technologii komputerowej i języków programowania, tworząc samodzielnie oprogramowanie na potrzeby badań naukowych.
Współrealizator grantu NCN 2013/11/B/HS2/03048, Badanie struktury i dynamiki rozwoju cyfrowych zasobów wiedzy przy pomocy metod wizualizacji.
Współpracownik CLARIN-PL w zakresie tworzenia zasobów badawczych dla Humanistyki Cyfrowej.
Jest stypendystą Funduszu Stypendialnego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy SCIEX-NMSch w Université de Neuchâtel w Szwajcarii, gdzie prowadził grant badawczy 11.219: 11.219 IRP – Information Retrieval and Text Categorization for Polish. Prowadził wykłady gościnne na Uniwersytecie w Ankarze, Hogeschool van Amsterdam w Amsterdamie oraz na Uniwersytecie Wileńskim. Prowadzi warsztaty IT oraz zarządzania zadaniami, czasem i informacją.

Prelegenci | Małgorzata Rychlik

Małgorzata Rychlik

Małgorzata Rychlik

Pracuje na stanowisku kustosza dyplomowanego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Pełni funkcję kierownika Oddziału Informacji i Transferu Wiedzy. Jest współtwórczynią repozytorium instytucjonalnego AMUR (Adam Mickiewicz University Repository) rozwijającego się sukcesywnie od marca 2010r. Jej zainteresowania ogniskują się wokół otwartej nauki (Open Access) ze szczególnym uwzględnieniem repozytoriów. Prowadziła badania wśród pracowników naukowych Uczelni na temat ich postaw wobec otwartości w nauce oraz barier w korzystaniu z repozytoriów. Jest współautorką prac na temat ruchu Open Access, repozytoriów, strategii ich rozwoju oraz promocji. Zajmuje się również edukacją informacyjną. Przez szereg lat kierowała Biblioteką Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży.

Prelegenci | Barbara Sosińska-Kalata

Prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata

Jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, kierownikiem Zakładu Systemów Informacyjnych w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych. Zajmuje się problematyką nauki o informacji, w szczególności organizacji wiedzy i teoretycznych podstaw projektowania systemów informacyjnych. Jest autorką ponad 180 publikacji, w tym książek Modele organizacji wiedzy w systemach wyszukiwania informacji o dokumentach (Warszawa 1999), Klasyfikacja. Struktury organizacji wiedzy, piśmiennictwa i zasobów informacyjnych (Warszawa 2002). Jest redaktorem naczelnym "Przeglądu Bibliotecznego" oraz inicjatorką i współredaktorem wydawanego od 2004 r. cyklu prac zbiorowych Miscellanea Informatologica Varsoviensia, poświęconego współczesnym badaniom w zakresie nauki o informacji.

Prelegenci | Barbara Szczepańska

Barbara Szczepańska

Barbara Szczepańska

Ukończyła bibliotekoznawstwo i informację naukową na UMCS w Lublinie, studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ oraz studia podyplomowe komunikacji społecznej i mediów w Instytucie Badań Literackich PAN. Jest również absolwentką letniej szkoły międzynarodowego prawa autorskiego na Uniwersytecie w Amsterdamie.
Od 2001 r. kieruje biblioteką i zasobami informacyjnymi w kancelarii prawnej Lovells (obecnie Hogan Lovells).
Barbara Szczepańska jest koordynatorem krajowym ds. praw autorskich w eIFL z ramienia Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych. Była członkiem IFLA Copyright and Other Legal Matters Committee i EBLIDA Expert Group on Information Law. W latach 1999-2009 była członkiem zarządu Komisji Wydawnictw Elektronicznych SBP oraz redaktorem serwisu EBIB.
Jest autorką publikacji na temat prawa autorskiego, wykładowcą akademickim, a także prowadzi szkolenia z zakresu prawa autorskiego.

Prelegenci | Zofia Zawadzka

Zofia Zawadzka

Zofia Zawadzka

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie prasowym i cywilnym. Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W 2011 roku obroniła rozprawę doktorską na temat „Wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną – problem rozstrzygania konfliktu zasad”. Stypendystka Wydziału Prawa Humboldt Universität zu Berlin, absolwentka The 2007 International Business and Trade Summer Law Program w Krakowie zorganizowanego przez The Catholic University of America w Waszyngtonie i Uniwersytet Jagielloński.
Jest adwokatem, wpisanym na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku. W okresie od lutego 2011 roku do września 2014 roku pracowała w charakterze asystenta, a następnie adiunkta w Zakładzie Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa prasowego oraz prawa cywilnego

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78