centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
AKADEMIA UMÓW IT dla biznesu poziom III
Studium Przypadków. Praktyczne aspekty realizacji wdrożeń systemów informatycznych oraz outsourcingu IT
Warszawa, 21.11.2013 Koordynator: Iwona Brokowska

Celem warsztatu jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie samodzielnej weryfikacji ryzyk prawnych związanych z umowami na wdrożenie systemów IT oraz umów outsourcingu informatycznego. Warsztaty opierają się niemal wyłącznie na analizie studium przypadków (case study) dotyczących różnych aspektów umów wdrożeniowych oraz outsourcingowych. Dzięki zastosowaniu tej metody, uczestnicy zdobywać będą wiedzę prawniczą w oparciu o konkretne, rzeczywiste przykłady projektów IT oraz rozstrzygać będą rzeczywiste problemy prawne powstałe w ramach projektów IT.
Każdy z uczestników otrzyma przed szkoleniem opis studiów przypadków, będących przedmiotem wspólnej analizy uczestników oraz wykładowców w trakcie warsztatów. W celu jak najlepszego dostosowania warsztatów do potrzeb uczestników, każdy z uczestników będzie miał możliwość zgłoszenia przed szkoleniem interesujących go praktycznych problemów prawnych (historii z "życia jego firmy"). Wybrane problemy prawne przeanalizowane zostaną w trakcie szkolenia (oczywiście z zachowaniem pełnej anonimowości).
W celu przygotowania się do warsztatów, na kilka dni przed warsztatami każdy z uczestników otrzyma komplet studiów przypadków w wersji elektronicznej.

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

 • Kadra zarządzająca IT w firmach planujących wdrożenie systemu informatycznego lub outsourcing IT,
 • Dyrektorzy działów IT i osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami IT,
 • Osoby odpowiedzialne za negocjacje oraz zarządzanie wdrożeniami systemów informatycznych oraz umowami outsourcingowymi, serwisowymi i utrzymaniowymi,
 • Kierownicy Projektów,
 • Managerowie odpowiedzialni za realizację umów utrzymaniowych, serwisowych oraz outsourcingowych,
 • Kadra zarządzająca wyższego i średniego szczebla firm IT (dystrybutorzy, integratorzy, producenci oprogramowania, firmy świadczące usługi outsourcingowe),
 • Dyrektorzy firm dystrybucyjnych oraz managerowie odpowiedzialni za dystrybucję oprogramowania komputerowego.

Warsztaty przeznaczone są przede wszystkim dla osób bez formalnego "wykształcenia prawniczego". Zapewniamy, iż trudne i skomplikowane zagadnienia prawne prezentowane będą w przystępny, "nieprawniczy" sposób.

Warsztaty poprowadzą:

Grupa uczestników nie przekroczy 18 osób.

PROGRAM

I. Podstawy prawa autorskiego oraz umów IT - repetytorium.

 1. Kilka słów o ochronie autorskoprawnej w projektach informatycznych (programy komputerowe/dokumentacja).
 2. Umowy dotyczące praw autorskich.
  • umowy przenoszące majątkowe prawa autorskie
  • umowy licencji (pola eksploatacji, okres obowiązywania, wypowiedzenie, terytorium, sublicencje, licencjonowanie w grupach kapitałowych, przeniesienie licencji)
 3. Charakter prawny oraz konstrukcja umów IT
  • umowy o wdrożenie systemów informatycznych
  • umowy outsourcingowe, w tym umowy serwisowe i utrzymaniowe.

II. Studium przypadku dotyczące wykonania dedykowanego systemu CRM.

 1. Kogo możemy uznać na współtwórcę oprogramowania?
 2. Czy klient udostępniający wykonawcy informacje dotyczące procesów biznesowych, wymagania dotyczące funkcjonalności systemu itp. jest może zostać uznany za współtwórcę oprogramowania?
 3. Ochrona know - how przedsiębiorstwa w związku z realizacją wdrożeń systemów informatycznych.
 4. Komu przysługują majątkowe prawa autorskie do oprogramowania stworzonego przez pracowników?
 5. Konsekwencje zmiany podstawy zatrudnienia programisty (z umowy o pracę na umowę cywilnoprawną).
 6. Czy były pracownik może tworzyć "konkurencyjne" oprogramowanie lub udostępnić oprogramowanie kolejnemu pracodawcy?
 7. Ryzyka związane z wykonywaniem osobistych praw autorskich.
 8. Konsekwencje wykorzystania oprogramowania open - source w projektach IT.

III. Studium przypadku dotyczące udostępnienia systemu w modelu SaaS w ramach grupy kapitałowej.

 1. Licencja na system ERP przeznaczony do udostepnienia w ramach grupy kapitałowej w modelu SaaS.
 2. Modele udostępnienia oprogramowania w modelu SaaS.
 3. Ochrona danych osobowych w związku z korzystaniem z systemu ERP w modelu SaaS.

IV. Studium przypadku dotyczące realizacji kompleksowego projektu obejmującego dostawę sprzętu i oprogramowania, wdrożenia i utrzymanie systemu informatycznego.

 1. Analiza przedwdrożeniowa jako etap czy przedmiot odrębnej umowy.
 2. Umowa o dzieło, czy świadczenie usług? Który model wybrać.
 3. Prawa autorskie (modele prawne, ryzyka i sposoby ich minimalizacji
  • Oprogramowanie standardowe
  • Oprogramowanie Dedykowane
  • Oprogramowanie osób trzecich (narzędziowe, bazy danych itp.)
 4. Odpowiedzialność za zwymiarowanie wymaganej infrastruktury sprzętowej i dodatkowego oprogramowania.
 5. Zasady zapewnienia sprzętu i oprogramowania osób trzecich (opcje, umowa ramowa, umowa przedwstępna itp.).
 6. Zarządzanie podwykonawcami i personelem.
 7. Możliwości "wyjścia" z umowy (umowne prawo odstąpienia, rozliczenia stron itp.)
 8. Zasady utrzymania systemu informatycznego (SLA, gwarancje ceny, zasady wypowiedzenia itp.).
 9. Ograniczenie ryzyk związanych z upadłością wykonawcy (depozyt kodu).
 10. Dane osobowe - ważny, często ignorowany temat.

V. Outsourcing istniejących systemów (ze szczególnym uwzględnieniem outsourcingu w ramach grup kapitałowych)

 1. Audyt i analiza posiadanych uprawnień autorsko-prawnych do oprogramowania w kontekście zamierzonego, docelowego modelu outsourcingowego:
  • Oprogramowanie standardowe (licencje udzielane bezpośrednio)
  • Oprogramowanie dedykowane (prawa autorskie)
  • Oprogramowanie osób trzecich (bazodanowe, narzędziowe, systemowe itp.)
 2. Jaki model transformacji wybrać? Porównanie i ocena skutków alternatywnych modeli prawnych, w tym prawnoautorskich, mających służyć realizacji przedsięwzięcia outsourcingowego opartego na istniejącej infrastrukturze informatycznej.
 3. Analiza zakresu swobody dysponowania sprzętowymi komponentami infrastruktury informatycznej.
 4. Ocena konieczności uzyskiwania zgód dostawców lub osób trzecich na transfer sprzętowych lub informatycznych komponentów infrastruktury, a także zakresu i treści takich ew. zgód.
 5. Udostępnienie, migracja danych osobowych oraz świadczenie usług outsourcingowych w oparciu o bazy danych osobowych w kontekście określonych prawem zasad przetwarzania danych osobowych. Jaki model wybrać ? O czym pamiętać? Na co uważać?
 6. Zasadnicze ryzyka i wymagające uwzględnienia podatkowe aspekty rozwiązań outsourcingowych realizowanych w międzynarodowych grupach kapitałowych:
  • modele oparte na zewnętrznym dostawcy usług outsourcingowych
  • modele oparte na wewnętrznym dostawcy usług outsourcingowych

VI. Outsourcing "zielonego pola" w zakresie systemów IT (z uwzględnieniem specyfiki outsourcingu bankowego)

 1. Własności intelektualna: prawa, licencje czy SaaS? Porównanie modeli - ich zasadnicze ryzyka, wady i zalety (prawo autorskie, prawo podatkowe, prawo bankowe).
 2. Tytuł prawny do infrastruktury sprzętowej, zasady i zakres wpływu stron na skład i modernizację warstwy sprzętowej systemów IT w trakcie outsourcingu. Jaki model wybrać?
 3. Czy umowa outsourcingowa to zawsze umowa o świadczenie usług? Zasadnicze konsekwencje prawne związane z kwalifikacją prawną kontraktów.
 4. Czym się różni odpowiedzialność SLA od "zwykłej" odpowiedzialności kontraktowej? O czym pamiętać? Na co uważać? Szczególne uwarunkowania w zakresie outsourcingu bankowego
 5. Wady i zalety stosowanych w praktyce systemów sankcji za niedotrzymanie KPI dla świadczonych usług (obniżki wynagrodzenia, kary umowne) - próba zdefiniowania optymalnego rozwiązania kontraktowego.
 6. Stosowane mechanizmy wspomagające zarządzanie podwykonawcami i personelem
 7. Problematyka "wyjścia" z outsourcingu:
  • Regulacje dotyczące wypowiedzenia (procedury eskalacji, okresy wypowiedzenia, obostrzenia formalne),
  • Obowiązywanie kontraktu a obowiązywanie zamówień realizacyjnych będących "w toku"
  • Czym są "exit plany", kiedy je definiować i co w nich powinno się znaleźć?
 8. Sposoby minimalizacji ryzyk związanych z faktycznym zaprzestaniem świadczenia usług outsourcingowych lub upadłością wykonawcy.

VII. Analiza Studium przypadków opracowanych na podstawie zagadnień przesłanych przez uczestników.

RAMOWY HARMONOGRAM WARSZTATU:
09:30 - kawa na początek dnia
10:00 - rozpoczęcie zajęć
12:30 - przerwa na lunch
13:00 - kontynuacja zajęć
15:00 - przerwa na kawę
15:20 - kontynuacja zajęć
17:00 - zakończenie warsztatu

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78