centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
AKADEMIA UMÓW IT dla biznesu poziom I
Prawne aspekty sporządzania umów na udostępnienie i wdrożenie systemów informatycznych
Warszawa, 20-21.03.2013 Koordynator: Iwona Brokowska

Celem warsztatu jest przedstawienie praktycznych aspektów sporządzania oraz negocjacji umów na wdrożenie systemów informatycznych oraz umów będących podstawą korzystania z oprogramowania w przedsiębiorstwie (np. licencje). Warsztaty opierają się na praktycznej analizie przykładowych klauzul umownych, analizie studium przepadków (case study) oraz nauce samodzielnej weryfikacji klauzul umownych przez uczestników szkolenia.

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

 • Kadra zarządzająca IT w firmach planujących wdrożenie systemu informatycznego,
 • Dyrektorzy działów IT i osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami IT,
 • Osoby odpowiedzialne za negocjacje oraz zarządzanie wdrożeniami systemów informatycznych,
 • Kierownicy Projektów,
 • Kadra zarządzająca wyższego i średniego szczebla firm IT (dystrybutorzy, integratorzy, producenci oprogramowania),
 • Dyrektorzy firm dystrybucyjnych oraz managerowie odpowiedzialni za dystrybucję oprogramowania komputerowego.

Warsztaty przeznaczone są przede wszystkim dla osób bez formalnego "wykształcenia prawniczego". Zagadnienia prawne, prezentowane będą w przystępny, "nieprawniczy" sposób.

Warsztaty poprowadzą:

Grupa uczestników nie przekroczy 18 osób.

W ramach warsztatów, uczestnik w oparciu o praktyczne przykłady oraz samodzielną pracę (sporządzanie i weryfikację poszczególnych klauzul) pozna między innymi następujące zagadnienia:

 • jakie są aktualne standardy panujące w zakresie tworzenia i negocjacji umów na wdrożenie systemów informatycznych?,
 • umowa o świadczenie usług IT, czy umowa o dzieło? Jaki model umowy wybrać?
 • standardowe konstrukcje w zakresie umów wdrożeniowych (analiza klauzul dotyczących - zakres prac, zarządzanie personelem, zarządzanie podwykonawcami, procedury kontroli zmian, odpowiedzialność),
 • zasady sporządzania umów na wdrożenie systemów informatycznych realizowanych w metodyce Agile ,
 • jak poprawnie sporządzić postanowienia dotyczące przeniesienia praw autorskich oraz umów licencji (np. analiza klauzul dotyczących pól eksploatacji, zakresu terytorialnego licencji, okresu obowiązywania)?
 • jak interpretować postanowienia umów autorsko prawnych (kwestia niejasnych zapisów dotyczących nabycia praw oraz licencji - analiza szeregu klauzul umownych) oraz skutki prawne wynikające z takich umów?,
 • jak zabezpieczyć się przed wypowiedzeniem licencji (analiza i samodzielna weryfikacja przez użytkowników przykładowych postanowień umowy, case study)?,
 • modele udostępnienia, ryzyka prawne oraz konsekwencje podatkowe wykorzystania oprogramowania w grupach kapitałowych (case study),
 • zasady nabywania praw do oprogramowania i efektów wdrożenia, zabezpieczenia odbiorów i weryfikacji prac od strony prawnej,
 • pułapki prawne związane z licencjonowaniem oprogramowania,
 • modele, ryzyka prawne oraz konsekwencje podatkowe poszczególnych modeli dystrybucji oprogramowania (samodzielna weryfikacja poszczególnych modeli przez użytkowników na podstawie przedstawionych klauzul umownych),
 • na jakie elementy zwracać szczególną uwagę w toku sporządzania oraz negocjacji umów wdrożeniowych (case study, samodzielna weryfikacja przez uczestników klauzul umowy wdrożeniowej),
 • jak zabezpieczyć umowę na wypadek upadłości lub zaprzestania działalności przez kontrahenta (np. zapewnienie możliwości serwisu i modyfikacji oprogramowania w przypadku upadłości producenta)?. Zasady sporządzania umów o depozyt kodu źródłowego oprogramowania.

PROGRAM

DZIEŃ I

I. Zawieranie i negocjowanie umów IT .

 1. Tryby zawarcia umowy. Co należy uzgodnić, aby umowa doszła do skutku.
 2. Zawieranie umów w trybie ofertowym.
  • Znaczenie prawne oferty. Jak odróżnić wiążącą ofertę, od niewiążącego zaproszenie do składania ofert?
  • Na co uważać przy sporządzaniu własnych ofert (zasady przyjęcia oferty, zasady związania ofertą, termin itp.)?
  • Czy musimy negocjować umowę czy wystarczy akceptacja warunków dostawcy?
  • Proces ofertowania między przedsiębiorcami pozostającymi w stałych stosunkach gospodarczych.
  • Możliwości zmiany warunków oferty, zasady związania ofertą, zasady przyjęcia oferty, zasady odwołania oferty.
  • Czy i kiedy wiążą ogólne warunki licencji?
 3. Prawne aspekty zawierania umów w trybie negocjacji.
  • Kiedy dochodzi do zawarcia umowy w trybie negocjacji?
  • Główne techniki negocjacyjne dostawców
  • Niedozwolone praktyki negocjacyjne a przepisy prawa.
 4. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa.
  • Umowy o zachowaniu poufności (NDA).
  • Ochrona tajemnicy informacji ujawnionych w toku negocjacji.
  • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Studium Przypadku: czy i kiedy zawarto umowę ?

II. Podstawy prawa własności intelektualnej w IT

 1. Co podlega ochronie autorsko prawnej? Chronione i nie chronione elementy utworu.
 2. Opracowanie utworu. Problem korzystania z modyfikacji oprogramowania.
 3. Majątkowe i osobiste prawa autorskie.
 4. Co to jest prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych i czy można je kupić?
 5. Szczególne zasady ochrony programów komputerowych.
  • Jakie elementy programu podlegają ochronie autorsko prawnej.
  • Problematyka ochrony algorytmów, funkcjonalności oprogramowania.
  • Kopie zapasowe.
  • Ochrona look &feel oprogramowania.
 6. Problem współtwórczości. Komu przysługują majątkowe prawa autorskie do programu wykonanego na podstawie założeń i informacji przekazanych przez klienta. Współtwórczość pierwotna i pochodna. Co wolno współuprawnionemu?
 7. Umowy w prawie autorskim:
  • umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich (podstawowe klauzule, zakres przenoszonego prawa, problem wynagrodzenia itp.).
  • podstawowe klauzule licencji (okres obowiązywania, zakres licencji, wynagrodzenie, zabezpieczenie zapłaty wynagrodzenia, cesje licencji, itp.).
  • czy można udzielić wieczystą licencję na oprogramowanie?
  • odpowiedzialność za wady licencjonowanego oprogramowania.
  • legalne korzystanie z oprogramowania bez licencji (np. oprogramowania "zaszytego" w sprzęcie). Konstrukcja tzw. legalnego użytkownika.
  • licencjonowanie oprogramowania dla grupy kapitałowej.
 8. Obrót "używanym" oprogramowaniem.
 9. Zatrudnienie kadry informatycznej. Czy zawsze pracodawca nabywa całość praw?
Studium Przypadku : czy wykonawca mógł sprzedać prawa?

III. Szczególne regulacje dotyczące dystrybucji oprogramowania (licencjonowania oprogramowania)

 1. Modele licencyjne (np. per user/on site/EULA, click wrap license/shrink-wrap license)
 2. Zastosowanie standardowych "ogólnych warunków licencji" (problem związania OWL, modyfikacje OWL w umowie licencji).
 3. Treść umowy licencji
  • zakres uprawnień licencyjnych,
  • zmiana zakresu licencji (np. rozszerzenie licencji na nowych użytkowników),
  • zakres czasowy / terytorialny licencji,
  • kopie zapasowe / reverse engineering,
  • zmiana zakresu licencji,
  • wypowiedzenie licencji (ochrona przed wypowiedzeniem licencji).
 4. Licencjonowanie oprogramowania w grupach kapitałowych.
 5. Umowy o dystrybucję oprogramowania. Do czego uprawniony jest dystrybutor? Zasadnicze ryzyka nabywania oprogramowania od pośrednika i jak im przeciwdziałać.
 6. Aspekty podatkowe.

IV. Umowa depozytu kodu źródłowego oprogramowania

 1. Zasadnicze modele depozytu kodów.
 2. Złożenie depozytu u jednej ze stron czy u osoby trzeciej?
 3. Zasady aktualizacji kodów.
 4. Rola dokumentacji kodów źródłowych.
 5. Licencja na skorzystanie z kodów, a może dzierżawa praw?
Studium Przypadku: co wprost i nie wprost wynika z udzielonej licencji ?
RAMOWY HARMONOGRAM WARSZTATU:
10:00 - kawa na początek dnia
10:30 - rozpoczęcie zajęć
13:00 - przerwa na lunch
13:30 - kontynuacja zajęć
15:30 - przerwa na kawę
15:50 - kontynuacja zajęć
17:00 - zakończenie warsztatu


DZIEŃ II

 1. Modele umów wdrożeniowych
  • Umowa usługowa, czy umowa o dzieło. Który model wybrać? Korzyści i ryzyka związane z każdym z modeli.
  • Jak realizować wdrożenie systemu informatycznego? Jedna, czy wiele umów?
  • Dostosowanie konstrukcji umowy do modelu realizacji projektu.
  • Jaka konstrukcja umowy będzie optymalna do projektów realizowanych w metodyce Agile?
  • Wykorzystanie konstrukcji umowy ramowej.
 2. Umowa wdrożeniowa w modelu umowy o dzieło.
  • Opis dzieła. Odwołanie do dokumentacji analitycznej.
  • Zakres współpracy wymaganej od Zamawiającego. Dlaczego istotne jest precyzyjne definiowanie obowiązków ?
  • Wymagany poziom staranności Wykonawcy.
  • Zarządzenie projektem (PM/KS).
  • Procedura kontroli zmian.
  • Personel i Podwykonawcy - jak ich definiować ? Przykłady zalecanych rozwiązań kontraktowych.
  • Harmonogram.
  • Wynagrodzenie i zasady rozliczenia Stron (podstawy płatności/zabezpieczenie płatności/ fixed price/T&M ).
  • Testy i odbiory. Rodzaje i znaczenie protokołów odbioru.
  • Odstąpienie od umowy i jego skutki.
 3. Umowa wdrożeniowa w modelu usługowym.
  • Jak opisać przedmiot wdrożenia w modelu usługowym?
  • Poziom wymaganej staranności Usługodawcy.
  • Zasady wykorzystania "podwykonawców".
  • Zasady "odbioru usług". Weryfikacja czasu pracy oraz jakości usług.
  • Zasady rozliczenia wynagrodzenia (stawki/podstawy fakturowania).
  • Wypowiedzenie umowy i zasady rozliczenia stron.
 4. Prawa własności intelektualnej w umowie wdrożeniowej.
  • Przeniesienie praw majątkowych autorskich, licencja, a może SaaS ?
  • Modele udostępnienia oprogramowanie standardowego i oprogramowania dedykowanego.
  • Udostępnienie oprogramowania osób trzecich (np. baz danych).
 5. Inne standardowe klauzule umowy IT
  • Klauzula marketingowa.
  • Zakaz konkurencji.
  • Zakaz przejmowania pracowników.
  • Wybór prawa / wybór sądu.
  • Przeniesienie praw z umowy (cesja).
 6. Nienależyte wykonywanie umów
  • Kiedy można uznać działania wykonawcy za sprzeczne z umową lub prawem. Co oznacza "umowa rezultatu" i "należyta staranność" w świecie IT ? Co to jest "wzorzec normatywny" ?
  • Zasady odpowiedzialności za niewykonane wdrożenie (dzieło/usługi).
  • Odpowiedzialność za błędy w kodzie i wady prawne oprogramowania.
  • Odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Czym jest szkoda ? Co to jest adekwatny związek przyczynowy ? Co w kontekście odpowiedzialności oznacza "zasada ryzyka"?
  • Limity odpowiedzialności.
  • Jak wprowadzić rozsądny mechanizm kar umownych. O nierzeczywistych wymaganiach zamawiających i ich zgubnych skutkach.
  • Kara umowna, czy obniżenie wynagrodzenia? Argumenty "za" i "przeciw". Propozycja optymalnego podejścia.
Studium Przypadku: jakie rozwiązania przyjąć w celu wdrożenia systemu i spełnienia wymagań ?
RAMOWY HARMONOGRAM II dnia WARSZTATU:
08:30 - kawa na początek dnia
09:00 - rozpoczęcie zajęć
12:00 - przerwa na lunch
12:30 - kontynuacja zajęć
14:30 - przerwa na kawę
14:50 - kontynuacja zajęć
16:00 - zakończenie warsztatu

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78