centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
XIII Forum Administratorów, Koordynatorów i Redaktorów BIP
DOSTĘP I PONOWNE WYKORZYSTYWANIE
PIERWSZE DOŚWIADCZENIE W STOSOWANIU PRZEPISÓW I DALSZE ZMIANY W PRAWIE
Warszawa, 19.11.2013 Koordynator: Iwona Brokowska

Temat XIII Forum Administratorów, Koordynatorów i Redaktorów BIP stanowi odpowiedź na pytania i dylematy zgłaszane przez osoby zajmujące się wykonywaniem obowiązków udostępniania informacji publicznej, które dotyczą stosowania znowelizowanych w 2011 r. przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Pod koniec grudnia 2011 r. weszła w życie największa z nowelizacji ustawy, która wprowadziła do prawodawstwa krajowego regulację ponownego wykorzystywania zawartą w unijnej dyrektywie 2003/98/WE. Nowe unormowania, nakładające się na dotychczasowe rozwiązania ustawy o dostępie do informacji publicznej, powodują liczne pytania dotyczące prawidłowego stosowania przepisów. W trakcie Forum poruszymy najważniejsze problemy w tym obszarze, ale jednocześnie przedstawimy kolejne zmiany w prawie. W czerwcu br. przyjęta bowiem została dyrektywa 2013/37/UE zmieniająca dyrektywę 2003/98/WE, której konsekwencją muszą być zmiany w prawie krajowym. Niezależnie od tego w naszym kraju uchwalana jest nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej oraz Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej. Szczególnie pierwsze z tych rozwiązań może odmienić funkcjonowanie stron podmiotowych BIP.

Koordynacja merytoryczna, redakcja programu: dr Grzegorz Sibiga, adwokat, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie.

PROGRAM

19 listopada 2013 r.
10:00 Otwarcie Forum i przedstawienie programu - adw. dr Grzegorz Sibiga
10:10 Wykonanie w polskim porządku prawnym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2003/98/EU w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 • Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej ? obecnie przyjęte rozwiązania w polskim porządku prawnym;
 • Założenia KE dotyczące nowelizacji dyrektywy 2003/98/EU w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego ? Open data package;
 • Nowelizacja z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2003/98/EU w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego - kluczowe rozwiązania;
 • Wykonanie w polskim porządku prawnym dyrektywy 2013/37/UE zmieniającej dyrektywę 2003/98/EU w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego - wyzwania, dylematy, możliwości.
Maciej Groń
(Dyrektor Departamentu Społeczeństwo Informacyjnego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji)
10:40 Orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące ponownego wykorzystywania informacji publicznej
 • Ponowne wykorzystanie - relacja przepisów ustawy i przepisów szczególnych
 • Podstawy rozstrzygnięcia w sprawie I OSK 175/13 (dobraulica.pl)
 • Znaczenie praktyczne rozstrzygnięcia w sprawie dobraulica.pl
dr Krzysztof Siewicz
(UKSW)
11:25 Nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP) oraz Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP)
 • Wprowadzenie możliwości zakładania strony Biuletynu Informacji Publicznej z wykorzystaniem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej
 • Zmiany w zakresie sposobu uruchomienia i prowadzenia Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej
 • Nowe obowiązki dla podmiotów zobowiązanych do przekazywania zasobu informacyjnego do Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej
 • Realizacja przez ministra właściwego do spraw informatyzacji obowiązku uruchomienia Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej oraz Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej
Anna Gos
(Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji)
12:05 Dyskusja z udziałem uczestników Forum
Moderator dyskusji: adw. dr Grzegorz Sibiga
12:20 Przerwa na lunch
12:50 Problemy w rozróżnieniu "dostępu do informacji publicznej" oraz "ponownego wykorzystywania informacji publicznej"
Prawo do informacji publicznej jest prawem o odmiennym charakterze, niż prawo do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. Istnieją jednak pewne elementy wspólne. W ramach wystąpienia poruszone zostaną następujące kwestie:
 • Pojecie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego,
 • Prawo do dostępu do informacji publicznej a prawo do ponownego wykorzystywania- podstawy aksjologiczne obu tych praw,
 • Prawo dostępu do informacji publicznej a prawo do ponownego wykorzystywania - wzajemne relacje między tymi prawami w praktyce stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • Prawo do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, po nowelizacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/WE z 26 czerwca 2013 r. zmieniającej dyrektywę w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, a prawo dostepu do informacji (zakres planowanych zmian).
dr Agnieszka Piskorz-Ryń
(Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
13:35 Nakładanie opłat za udostępnienie informacji publicznej i jej ponowne wykorzystywanie w świetle orzecznictwa sądowego
 • Zjawisko przekształcenia informacji publicznej i koszty z tym związane
 • Zjawisko reuse - informacja publiczna przekazana w celu ponownego wykorzystania i koszty z tym związane.
 • Zestawienie regulacji prawnych kosztów reuse i przekształcenia informacji publicznej.
 • Orzecznictwo sądowe w zakresie przekształcenia informacji oraz reuse.
dr Piotr Sitniewski
(Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. S.Staszica w Białymstoku )
14:20 Przerwa na kawę
14:40 Ograniczenie udostępniania i ponownego wykorzystywania informacji przetworzonej po nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej z 16.9.2011 r.
 • Przesłanki "informacji przetworzonej" i "szczególnej istotności dla interesu publicznego" na gruncie art. 3 ust.1 pkt 1 u.d.i.p. w orzecznictwie sądów administracyjnych i w poglądach doktryny
 • Przesłanka "przetworzenia informacji" (element opracowywania informacji) jako ograniczenie prawa do ponownego wykorzystywania informacji publicznej (art. 23f ust.2 u.d.i.p.). Różnice w stosowaniu przesłanki "przetworzenia informacji" w sprawach dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji.
 • Przetworzenie informacji jako element warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej (art. 23b ust.2 pkt 3 u.di.p.).
adw. dr Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN)
15:20 Anonimizacja danych osobowych w dokumentach zamieszczanych w BIP w świetle stanowisk GIODO i orzeczeń sądów administracyjnych
 • Przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb publikacji w BIP - przesłanki udostępnienia danych i dalszego ich przechowywania
 • Analiza pojęcia anonimizacji danych w świetle operacji przetwarzania określonych w przepisach o ochronie danych osobowych
 • Zasada adekwatności danych ujawnianych w BIP a regulacje przepisów o dostępie do informacji publicznej w decyzjach GIODO i orzeczeniach sądów administracyjnych
 • Skutki udostępnienia danych osobowych nadmiarowych w BIP - warunki odpowiedzialności administratora danych jako dysponenta informacji publicznej
Monika Krasińska
(Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych)
16:00 Zakończenie Forum
Program
Prelegenci
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78