centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
XIII Forum Administratorów, Koordynatorów i Redaktorów BIP
DOSTĘP I PONOWNE WYKORZYSTYWANIE
PIERWSZE DOŚWIADCZENIE W STOSOWANIU PRZEPISÓW I DALSZE ZMIANY W PRAWIE
Warszawa, 19.11.2013 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Anna Gos

Anna Gos

Naczelnik Wydziału Polityki i Prawa w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, mgr administracji, absolwentka Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji UW, doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Od 2008 r. zatrudniona w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Departamencie Informatyzacji, a następnie w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego. Od 2008 r. zaangażowana w szereg projektów związanych z informatyzacją, dostępem do informacji publicznej oraz wdrożeniem dyrektywy 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Prelegenci | Maciej Groń

Maciej Groń

Maciej Groń

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończył aplikację prokuratorską, Wykładowca Prawa karnego i Informatyzacji w obrocie prawnym na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Obecnie Dyrektor Departamentu Społeczeństwa informacyjnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Prelegenci | Monika Krasińska

Monika Krasińska

Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wieloletni wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej i innych informacji prawnie chronionych m.in. na Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Karola Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Akademii Koźmińskiego w Warszawie. Konsultant w pracach międzyresortowych i parlamentarnych nad tworzeniem przepisów gwarantujących ochronę prawa do prywatności i w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych w sektorze publicznym i prywatnym.

Prelegenci | Agnieszka Piskorz-Ryń

Agnieszka Piskorz-Ryń

Agnieszka Piskorz-Ryń

jest doktorem nauk prawnych, adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Jest specjalistą w zakresie dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, autorem wielu publikacji z tej dziedziny, doświadczonym trenerem z zakresu dostępu do informacji publicznej. Autorką wielu opinii dotyczących ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym współautorem ekspertyzy wykonanej na zlecenie MAiC przedstawiającej w sposób kompleksowy propozycje zmian w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Była członkiem okrągłego stołu ds. informacji publicznej, obecnie członkiem-ekspertem Rady ds. Informacji Publicznej przy Radzie ds. Cyfryzacji. Była jednym z koordynatorów w projekcie „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym”, którego celem jest przedstawienie propozycji zmian legislacyjnych w zakresie dostępu do informacji i jego ograniczeń.

Prelegenci | Grzegorz Sibiga

Grzegorz Sibiga

Grzegorz Sibiga

Doktor prawa, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, adwokat współpracujący w Kancelarią Traple, Konarski i Wspólnicy. Zajmuje się prawem administracyjnym, w szczególności prawem do informacji, ochroną danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, e-administracją, a także postępowaniem administracyjnym. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych w tym zakresie. Członek rad programowych czasopism: "Prawo Mediów Elektronicznych" i „Informacja w Administracji Publicznej” oraz członek rady konsultacyjnej miesięcznika "IT w administracji". Ekspert sejmowy w pracach parlamentarnych nad ustawami prawa administracyjnego, w tym m.in. o ewidencji ludności, dowodach osobistych, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej oraz nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej z 2011 r.

Prelegenci | Krzysztof Siewicz

Krzysztof Siewicz

Krzysztof Siewicz to radca prawny specjalizujący się w prawnych aspektach przetwarzania informacji. Jest członkiem zespołu Platformy Otwartej Nauki działającego w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Dr Siewicz jest także koordynatorem projektu prawokultury.pl w Fundacji Nowoczesna Polska oraz prowadzi praktykę prawa informacyjnego w kancelarii BWHS LEGAL.

Prelegenci | Piotr Sitniewski

Piotr Sitniewski

Piotr Sitniewski

Adiunkt w Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku Autor rozprawy doktorskiej obronionej 1 października 2004 r. dotyczącej dostępu do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce - nagrodzonej wyróżnieniem w konkursie organizowanym przez Samorząd Terytorialny w 2005 r. na najlepszą pracę doktorską dotyczącą zagadnień funkcjonowania samorządu terytorialnego.
Od 1 grudnia 2004 r. do 2008 r. powołany jako członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, gdzie orzekał w sprawach odmowy dostępu do informacji publicznej, oraz w sprawach finansowych. Od 2008 r. do 9.11.2012 r. członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej Zespół Kierunków Studiów Nauk Społecznych i Prawnych.
Autor książki ,,Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego? oraz praktycznych wyjaśnień w programie LEXPolonica i Wolters Kluwers i monografii pt. ,,Wygaśnięcie mandatu radnego? LexisNExis 2007 . Autor komentarza do ustawy o dostępie do informacji publicznej (Presscom luty 2011). Publikował głównie na tematy dotyczące funkcjonowania zasady jawności transparentności, oraz rozwiązań prawnych o charakterze antykorupcyjnym. Od 8 lat prowadzi szkolenia w całej Polsce w jednostkach samorządowych z zakresu zagadnień ustrojowych jak i funkcjonowania w praktyce prawa do informacji publicznej. Przeszkolonych ponad 1000 osób. Prowadził szkolenia dla Kancelarii Premiera, na stałe od 4 lat współpracuje z Krajową Szkołą Administracji gdzie prowadzi szkolenia z zakresu dostępu do informacji publicznej skierowane do członków korpusu Służby Cywilnej.
Prowadzi stronę www.jawnosc.pl

Program
Prelegenci
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78