centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXII edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA
DOKUMENTACJA PRACOWNICZA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
Warszawa, 16.01.2013 Koordynator: Elżbieta Janus

PRELEGENCI

Prelegenci | Monika Gładoch

Monika Gładoch

Monika Gładoch

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 2001 r. radca prawny, dr nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Współpracuje z niemieckimi ośrodkami naukowymi.
Pełni funkcję doradcy Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej ds. prawa pracy. Z ramienia organizacji pracodawców jest członkiem Naczelnej Rady Zatrudnienia oraz Zespołu Problemowego ds. prawa pracy i układów zbiorowych Komisji Trójstronnej. Bierze udział w pracach komisji sejmowych oraz zespołów ministerialnych dotyczących tworzenia przepisów prawa pracy i rynku pracy.
Od wielu lat jest konsultantem prawnym wielu wiodących firm, m.in. branży energetycznej. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla menedżerów oraz pracowników działu HR. Występuje w roli eksperta w konferencjach i debatach dotyczących prawa pracy, organizowanych przez ośrodki naukowe w kraju i za granicą. Uczestniczyła w szkoleniach i seminariach zorganizowanych przez Międzynarodową Organizację Pracy.

Prelegenci | Ewa Kulesza

Ewa Kulesza

Ewa Kulesza

Adiunkt w Katedrze Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji UŁ.
Zajmuje się m.in. zagadnieniami polityki społecznej i prawa socjalnego, w tym problematyką pomocy społecznej.
Jako specjalista z zakresu prawa socjalnego była m.in. doradcą Ministra Pracy i Polityki Społecznej (lata 1996-1998) oraz ekspertem Ministra Pracy w zakresie dopuszczalności ratyfikacji przez Polskę Europejskiej Karty Socjalnej ( 1995). Obecnie prowadzi wykłady z polityki społecznej oraz prawa socjalnego dla Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk o Wychowaniu, a także uczestniczy w kształceniu pracowników służb socjalnych w ramach kształcenia II stopnia oraz studiów podyplomowych.

Prelegenci | Mariusz Krzysztofek

Dr Mariusz Krzysztofek

Mariusz Krzysztofek

Doktor nauk prawnych, doświadczenie w wykonywaniu funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz prowadzeniu szkoleń, audytów i doradztwa w dziedzinie ochrony danych osobowych od 1998 r., a więc od wejścia w życie ustawy o ochronie danych osobowych. Wykonywał te zadania samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami w ponad 100 instytucjach reprezentujących wiele sektorów. Zarządzał ochroną danych osobowych w skali globalnej jako Data Protection Coordination Officer w Brukseli oraz compliance w Polsce jako Head of Compliance & Regulatory i koordynator AML w jednej z największych międzynarodowych grup finansowych.
Za działalność edukacyjną na rzecz banków odznaczony przez Związek Banków Polskich Odznaką Honorową, ponadto wyróżniony jako „Wzorowy Trener WIB roku 2011, 2012, 2013, 2014” oraz „Trener XX-lecia”.
Absolwent studiów podyplomowych z zakresu analizy finansowej banków na Georgetown University i University of Wisconsin - La Crosse w Stanach Zjednoczonych. Odbył praktykę w the Office of the Comptroller of the Currency, federalnym nadzorze bankowym Stanów Zjednoczonych.
Autor 3 książek na temat ochrony danych osobowych: „Tajemnica bankowa i ochrona danych osobowych w praktyce bankowej”, Wydawnictwo LexisNexis 2010, „Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej”, Wolters Kluwer Polska 2014, „Tajemnice zawodowe i ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych”, Wolters Kluwer SA 2015.
Wielokrotnie ekspert w programach telewizyjnych poświęconych ochronie danych osobowych, m.in. w TVN24, Polsat News, TVN CNBC Biznes, TVP Info.
Wystąpił przed sejmową Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie projektu nowelizacji ustawy ochronie danych osobowych. Autor projektu zmiany przepisów o tajemnicy bankowej przyjętej przez Ministra Sprawiedliwości.

Prelegenci | Marek Rotkiewicz

Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy, autor wielu publikacji prasowych oraz książek z tej dziedziny, wykładowca na licznych szkoleniach.

Prelegenci | Karolina Sobczuk

Karolina Sobczuk

Aplikant radcowski w kancelarii Malinowski Płachta i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adwokaci sp. p. w Warszawie
W 2008 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Kontynuowała naukę w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumentów. W 2010 roku uzyskała wpis na listę aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ponadto, w roku bieżącym rozpoczęła naukę w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w ramach Rocznych Podyplomowych Studiów Menedżerskich.
W kancelarii Malinowski Płachta i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adwokaci sp. p. pracuje od 2006 roku. Specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym (materialnym i procesowym) oraz prawie własności intelektualnej. Autorka artykułów z zakresu prawa pracy. Doświadczenie zdobyte w wielu gałęziach prawa zapewniło otwartość na nowe sytuacje. Za cele zawodowe stawia sobie obecnie dalszy rozwój w obszarze wskazanych wyżej specjalizacji, będąc jednocześnie otwartą na nowe wyzwania.

Prelegenci | Wojciech Rafał Wiewiórowski

Wojciech Rafał Wiewiórowski

Wojciech Rafał Wiewiórowski

Sprawuje od 4 sierpnia 2010 r. funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Urodził się w 1971 r. w Łęczycy w woj. Łódzkim. W 1995 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a w 2000 r. uzyskał stopień doktora. Po ukończeniu studiów był redaktorem, a następnie wydawcą w wydawnictwach prawniczych, m.in. w Wydawnictwie Prawniczym LEX oraz w Polskich Wydawnictwach Profesjonalnych - Wolters Kluwer Polska. W 2002 r. rozpoczął pracę jako wykładowca w Gdańskiej Wyższej Szkole Administracji, a od 2003 r. sprawował funkcję adiunkta i kierownika Pracowni Informatyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z którym związany jest od 1995 r.
Od 2006 r. pracuje na rzecz administracji publicznej. Pełnił m.in. funkcję doradcy ds. informatyzacji w gabinecie politycznym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także współprzewodniczącego Komisji Regulacyjnej ds. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W październiku 2008 r. objął stanowisko dyrektora Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2010 r. został powołany do składu Rady Archiwalnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. Wśród innych pełnionych funkcji wymienić można takie jak: mediator w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności, członek Komitetu ds. rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych przy Komisji Europejskiej (Komitet ISA), członek rady programowej kwartalnika "Czas Informacji - Prawo nowych technologii. Informacja w administracji i gospodarce", członek rady programowej "Kwartalnika Naukowego Prawo Mediów Elektronicznych".
Doktor Wojciech Wiewiórowski jest autorem wielu opracowań, publikacji i wykładów z dziedziny ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii, informatyzacji oraz informatyki prawniczej. Naukowo zajmuje się przede wszystkim polskim i europejskim prawem nowych technologii, przetwarzaniem i bezpieczeństwem informacji, rolą systemów informacji prawnej, informatyzacją administracji publicznej, podpisem elektronicznym oraz zastosowaniem sieci semantycznej i ontologii prawniczych w porządkowaniu informacji prawnej.
Prywatnie interesuje się historią stosunków politycznych, historią sportu, muzyką (od muzyki średniowiecznej do punk rocka) oraz prekolumbijskimi kulturami Mezoameryki.

Prelegenci | Jakub Ziarno

Jakub Ziarno

Prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze prawa pracy. Zajmuje się działalnością doradczo-szkoleniową. Jest autorem licznych publikacji. Przez blisko 4 lata pracował jako inspektor Państwowej Inspekcji Pracy. Był też redaktorem naczelnym kilku czasopism i portali dla specjalistów kadrowych.

Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78