centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXII edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA
DOKUMENTACJA PRACOWNICZA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
Warszawa, 16.01.2013 Koordynator: Elżbieta Janus

PRELEGENCI

Prelegenci | Monika Gładoch

Monika Gładoch

Monika Gładoch

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 2001 r. radca prawny, dr nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Współpracuje z niemieckimi ośrodkami naukowymi.
Pełni funkcję doradcy Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej ds. prawa pracy. Z ramienia organizacji pracodawców jest członkiem Naczelnej Rady Zatrudnienia oraz Zespołu Problemowego ds. prawa pracy i układów zbiorowych Komisji Trójstronnej. Bierze udział w pracach komisji sejmowych oraz zespołów ministerialnych dotyczących tworzenia przepisów prawa pracy i rynku pracy.
Od wielu lat jest konsultantem prawnym wielu wiodących firm, m.in. branży energetycznej. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla menedżerów oraz pracowników działu HR. Występuje w roli eksperta w konferencjach i debatach dotyczących prawa pracy, organizowanych przez ośrodki naukowe w kraju i za granicą. Uczestniczyła w szkoleniach i seminariach zorganizowanych przez Międzynarodową Organizację Pracy.

Prelegenci | Ewa Kulesza

Ewa Kulesza

Ewa Kulesza

Adiunkt w Katedrze Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji UŁ.
Zajmuje się m.in. zagadnieniami polityki społecznej i prawa socjalnego, w tym problematyką pomocy społecznej.
Jako specjalista z zakresu prawa socjalnego była m.in. doradcą Ministra Pracy i Polityki Społecznej (lata 1996-1998) oraz ekspertem Ministra Pracy w zakresie dopuszczalności ratyfikacji przez Polskę Europejskiej Karty Socjalnej ( 1995). Obecnie prowadzi wykłady z polityki społecznej oraz prawa socjalnego dla Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk o Wychowaniu, a także uczestniczy w kształceniu pracowników służb socjalnych w ramach kształcenia II stopnia oraz studiów podyplomowych.

Prelegenci | Mariusz Krzysztofek

Dr Mariusz Krzysztofek

Mariusz Krzysztofek

Dr hab., radca prawny Mariusz Krzysztofek
►Doświadczenie w wykonywaniu funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz eksperta, audytora i trenera w tej dziedzinie w wielu instytucjach od wejścia w życie przepisów o ochronie danych osobowych, w tym w kilkudziesięciu bankach. Zarządzał ochroną danych osobowych w skali globalnej wykonując tę funkcję w Brukseli w międzynarodowej grupie finansowej, a obecnie jest dyrektorem zarządzającym ochroną danych w EMEA w jednej z największych globalnych firm w sektorze FMCG.
►Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał właśnie w tej dziedzinie. Jest autorem 5 książek na temat ochrony danych, w tym pierwszego komentarza na rynku polskim i pierwszej monografii na anglojęzycznym rynku światowym.
►Był wielokrotnie ekspertem działającym na rzecz instytucji publicznych oraz w programach telewizyjnych. Autor projektu zmiany przepisów o tajemnicy bankowej przyjętej przez Ministra Sprawiedliwości. Został odznaczony przez Związek Banków Polskich Odznaką Honorową za działalność edukacyjną na rzecz banków, a także jako „Wzorowy Trener Warszawskiego Instytutu Bankowości” w kolejnych kilku latach. Członek Rady Programowej kwartalnika „Informacja w Administracji Publicznej” (C.H.Beck). Ekspert zaproszony do współpracy przy analizie zakresu wdrożenia rozporządzenia 2016/679 przez Ministerstwo Cyfryzacji, grudzień 2016.
►Jest również absolwentem studiów podyplomowych na Georgetown University i University of Wisconsin – La Crosse w Stanach Zjednoczonych i odbył praktykę w federalnym nadzorze bankowym Stanów Zjednoczonych.

Prelegenci | Marek Rotkiewicz

Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy, autor wielu publikacji prasowych oraz książek z tej dziedziny, wykładowca na licznych szkoleniach.

Prelegenci | Karolina Sobczuk

Karolina Sobczuk

Aplikant radcowski w kancelarii Malinowski Płachta i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adwokaci sp. p. w Warszawie
W 2008 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Kontynuowała naukę w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumentów. W 2010 roku uzyskała wpis na listę aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ponadto, w roku bieżącym rozpoczęła naukę w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w ramach Rocznych Podyplomowych Studiów Menedżerskich.
W kancelarii Malinowski Płachta i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adwokaci sp. p. pracuje od 2006 roku. Specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym (materialnym i procesowym) oraz prawie własności intelektualnej. Autorka artykułów z zakresu prawa pracy. Doświadczenie zdobyte w wielu gałęziach prawa zapewniło otwartość na nowe sytuacje. Za cele zawodowe stawia sobie obecnie dalszy rozwój w obszarze wskazanych wyżej specjalizacji, będąc jednocześnie otwartą na nowe wyzwania.

Prelegenci | Wojciech Rafał Wiewiórowski

Wojciech Rafał Wiewiórowski

Wojciech Rafał Wiewiórowski

Sprawuje od 4 sierpnia 2010 r. funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Urodził się w 1971 r. w Łęczycy w woj. Łódzkim. W 1995 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a w 2000 r. uzyskał stopień doktora. Po ukończeniu studiów był redaktorem, a następnie wydawcą w wydawnictwach prawniczych, m.in. w Wydawnictwie Prawniczym LEX oraz w Polskich Wydawnictwach Profesjonalnych - Wolters Kluwer Polska. W 2002 r. rozpoczął pracę jako wykładowca w Gdańskiej Wyższej Szkole Administracji, a od 2003 r. sprawował funkcję adiunkta i kierownika Pracowni Informatyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z którym związany jest od 1995 r.
Od 2006 r. pracuje na rzecz administracji publicznej. Pełnił m.in. funkcję doradcy ds. informatyzacji w gabinecie politycznym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także współprzewodniczącego Komisji Regulacyjnej ds. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W październiku 2008 r. objął stanowisko dyrektora Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2010 r. został powołany do składu Rady Archiwalnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. Wśród innych pełnionych funkcji wymienić można takie jak: mediator w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności, członek Komitetu ds. rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych przy Komisji Europejskiej (Komitet ISA), członek rady programowej kwartalnika "Czas Informacji - Prawo nowych technologii. Informacja w administracji i gospodarce", członek rady programowej "Kwartalnika Naukowego Prawo Mediów Elektronicznych".
Doktor Wojciech Wiewiórowski jest autorem wielu opracowań, publikacji i wykładów z dziedziny ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii, informatyzacji oraz informatyki prawniczej. Naukowo zajmuje się przede wszystkim polskim i europejskim prawem nowych technologii, przetwarzaniem i bezpieczeństwem informacji, rolą systemów informacji prawnej, informatyzacją administracji publicznej, podpisem elektronicznym oraz zastosowaniem sieci semantycznej i ontologii prawniczych w porządkowaniu informacji prawnej.
Prywatnie interesuje się historią stosunków politycznych, historią sportu, muzyką (od muzyki średniowiecznej do punk rocka) oraz prekolumbijskimi kulturami Mezoameryki.

Prelegenci | Jakub Ziarno

Jakub Ziarno

Prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze prawa pracy. Zajmuje się działalnością doradczo-szkoleniową. Jest autorem licznych publikacji. Przez blisko 4 lata pracował jako inspektor Państwowej Inspekcji Pracy. Był też redaktorem naczelnym kilku czasopism i portali dla specjalistów kadrowych.

Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78