centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
PRAWNO - EKONOMICZNE ASPEKTY TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA
Warszawa, 26.02.2013 Koordynator: Magdalena Kowalska

Polscy przedsiębiorcy nadal nie doceniają wagi ochrony informacji istotnych z punktu widzenia ich firmy. Mają świadomość istnienia różnych regulacji prawnych chroniących pewne typy informacji (dane osobowe, tajemnica bankowa itp.), ale ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa to wciąż temat niezbyt dobrze znany. Znaczna część naszych przedsiębiorców wprawdzie wie, że informacja biznesowa jest chroniona, ale nie ma świadomości, że ochrona ta zależy od kroków jakie oni sami muszą zawczasu podjąć. Jeśli ich nie podejmą, to w przypadku ujawnienia ważnych informacji, jakiekolwiek roszczenia będą niemożliwe. Podczas seminarium powiemy m. in. jakie informacje mogą być przedmiotem tajemnicy przedsiębiorstwa, jakie straty ponoszą przedsiębiorcy i gospodarka w wyniku ujawnienia tajemnic istotnych dla przedsiębiorstw, jakie kroki należy podjąć zawczasu, aby w razie ujawnienia tajemnicy, skutecznie dochodzić naprawy szkód z tego tytułu. Omówimy także zagadnienia szczegółowe, takie jak tajemnica przedsiębiorstwa w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz o ograniczeniach w dostępie do informacji publicznej ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa.

Seminarium jest skierowane do wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości. Może w szczególności zainteresować indywidualnych przedsiębiorców, członków zarządów firm, szefów działów prawnych, szefów działów IT, osoby zajmujące się ochroną informacji w firmie oraz szefów działów HR.

Współorganizatorem seminarium jest Kancelaria Wierzbowski Eversheds.

PROGRAM

26 lutego 2013 r.
10:00 Wykład: Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa jako czyn nieuczciwej konkurencji
 • Rodzaje informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
 • Wartość gospodarcza jako warunek uznania informacji za objętą tajemnicą
 • Działanie przedsiębiorcy w celu objęcia informacji tajemnicą jako warunek ochrony
 • Skutki upublicznienia informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa
mec. dr Arwid Mednis
(Wierzbowski Eversheds)
10:45 Wykład: Sposoby i koszty wycieku informacji
 • Sposoby wycieku informacji - statystyki
 • Rodzaje kosztów związanych z wyciekiem informacji
 • Koszty wycieku informacji - statystyki
 • Analiza przypadków
Agnieszka Gawrońska-Malec
(KPMG)
11:30 Wykład: Umowa o zachowaniu poufności
 • Jakie informacje mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa oraz jak je chronić umową o zachowaniu poufności?
 • Ochrona pomysłu, idei a umowa o zachowaniu poufności
 • Jakie elementy powinna posiadać umowa o zachowaniu poufności, by należycie chronić informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa?
mec. Gerard Karp
(Wierzbowski Eversheds )
12:15 Lunch
12:45 Wykład: "Tajemnica przedsiębiorcy" jako ograniczenie dostępu do informacji publicznej
 • Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Stosowanie ustawy do przedsiębiorców oraz innych podmiotów dysponujących informacjami o przedsiębiorcach
 • Ograniczenie dostępu do informacji publicznej:
  1. "Tajemnica przedsiębiorcy" (art. 5 ust.2 u.d.i.p.) i relacja tego pojęcia do tajemnicy przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 11 u.z.n.k.
  2. Dodatkowe przesłanki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa określone w art. 5 ust.2 u.d.i.p. - Administracyjne środki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
  3. Ograniczenie udostępniania informacji w bezwnioskowych trybach dostępu do informacji publicznej
  4. Decyzja odmowna (art. 16 u.d.i.p.) i rozstrzygnięcie odmowne (art. 17 u.d.i.p.) w przypadku złożenia wniosku o udostępnienie informacji
 • Postępowanie w sprawie odmowy udostępnienie informacji publicznej. Kontrola instancyjna i sądowoadministracyjna odmowy udostępnienia
adw. dr Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)
13:30 Wykład: Środki prawne przysługujące przedsiębiorcy w przypadku naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Środki cywiloprawnej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
  1. ochrona deliktowa
  2. ochrona kontraktowa
  3. ochrona deliktowo-kontraktowa
 • Środki karnoprawnej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
mec. Elżbieta Solska
(Wierzbowski Eversheds)
14:15 Przerwa na kawę
14:30 Wykład: Ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa przez pracownika
 • Ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa przez pracownika jako naruszenie obowiązków pracowniczych
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika w związku z naruszeniem obowiązków pracowniczych
 • Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem, który ujawnił tajemnicę przedsiębiorstwa
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika na gruncie przepisów Kodeksu pracy
mec. Michał Balicki
(Wierzbowski Eversheds)
15:15 Wykład: Tajemnica przedsiębiorstwa a postępowanie w zamówieniach publicznych
 • Jawność (transparentność) postępowania o udzielenie zamówienia jako zasada generalna
 • Zastrzeżenie udostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jako wyjątek
 • Co można zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa i w jakim momencie należy dokonać zastrzeżenia?
 • Czy oferta, w której zastrzeżono "zbyt wiele" zostanie odrzucona?
 • Czy można się odwoływać, jeśli "konkurencja" utajniła zbyt wiele w swej ofercie?
dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska
(Wierzbowski Eversheds)
16:00 Zakończenie seminarium
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Współorganizator
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78