centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXI edycja seminarium w cyklu DIGITALIZACJA
REPOZYTORIA I BIBLIOTEKI CYFROWE c.d.
TWORZENIE I ARCHIWIZOWANIE ZASOBÓW
Warszawa, 05.06.2013 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Dorota Gazicka-Wójtowicz

Dorota Gazicka-Wójtowicz

Geograf, bibliograf, bibliotekarz. Od 1991 r. kierownik Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz Podyplomowego Studium Bibliotek Naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. Stażystka m.in. The University of Leeds w Wielkiej Brytanii. Członek Rady Porozumienia Placówek Naukowych Polskiej Akademii Nauk w sprawie komputeryzacji bibliotek. Współautorka kilkudziesięciu tomów i z-ca redaktora Komitetu Redakcyjnego Bibliografii Geografii Polskiej (BGP). Jej zainteresowania automatyzacją procesów bibliotecznych zaowocowały stworzeniem i udostępnieniem w Internecie bazy BGP 1985+ oraz zigitalizowanych lokalnych katalogów kartkowych Biblioteki, a także przyczyniły się do wdrożenia komputerowego systemu bibliotecznego Horizon w Bibliotece macierzystej oraz w pozostałych 23 bibliotekach Porozumienia. Współautorka opracowanej dla katalogu NUKAT instrukcji Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu kartograficznego. Konsultantka Centrum NUKAT, a obecnie z-ca przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego NUKAT. Jedna z inicjatorek i współzarządzająca Projektem Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych realizowanym przez konsorcjum 16 instytutów ze środków PO Innowacyjna Gospodarka UE.

Prelegenci | Henryk Hollender

Henryk Hollender

Henryk Hollender

Dyrektor biblioteki Uczelni Łazarskiego, dr nauk humanistycznych, st. kustosz dyplomowany, absolwent bibliotekoznawstwa (Uniwersytet Warszawski) oraz podyplomowych studiów dziennikarskich (UW) i bibliotekoznawczych (Kent State University, Kent, Ohio). Pracował m. in. jako asystent i adiunkt na warszawskim bibliotekoznawstwie, był też w l. 1992-2003 dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Zdołał przyłożyć się nieco do założenia katalogu NUKAT (a nawet wprowadzenia doń opisów starych druków) oraz wybudowania gmachu dla BUW jako książnicy z wolnym dostępem do półek. Autor artykułów, tekstów fachowych i publicystycznych. Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Prelegenci | Emilia Karwasińska

Emilia Karwasińska

Jest absolwentką kierunku komunikacja i zarządzanie zasobami informacji na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych Zarządzania Projektami. Pracuje w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu na stanowisku kustosza dyplomowanego w Oddziale Informacji i Transferu Wiedzy. Jej zainteresowania skupiają się wokół zagadnień dotyczących otwartej nauki, upowszechniania dorobku naukowego, e-learningu oraz zarządzania strategicznego. Prowadzi wykłady i szkolenia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza z zakresu wdrażania idei Open Access w działalności uczelni oraz wykorzystywania nowoczesnych źródeł informacji w pracy badawczej i dydaktycznej. Od 2008 roku koordynuje prace związane z organizacją, wdrożeniem i rozwojem repozytorium uczelnianego AMUR (Adam Mickiewicz University Repository). Jest współautorką publikacji dotyczących ruchu Open Access, zwłaszcza budowy i strategii rozwoju repozytoriów.

Prelegenci | Remigiusz Lis

Remigiusz Lis

Wicedyrektor Biblioteki Śląskiej, przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Od 15 lat zajmuje się praktycznie informatyzacją bibliotek i digitalizacją zbiorów bibliotecznych. Autor i koordynator wielu projektów digitalizacyjnych, m. in.: Śląska Biblioteka Cyfrowa (2006-), Społeczna Pracownia Digitalizacji (Mecenat, MKiDN, 2007), Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych (EFRR, PO IiŚ, 2008-). Inicjator i współautor serwisów (blog, forum) Biblioteka 2.0 (2007-), promujących stosowanie nowych technologii w bibliotekarstwie. Trener szkoleń z zakresu digitalizacji, planowania i prowadzenia projektów digitalizacyjnych w centrum kompetencji digitalizacji Biblioteki Narodowej (2010-). Członek zespołów eksperckich projektów: Narodowy Program Foresight Polska 2020 (technologie informacyjne, 2008) Biblioteki w społeczeństwie wiedzy - strategie dla przyszłości (2010), Scenariusze przyszłości bibliotek (foresight, 2011). Uczestnik wizyty studyjnej w USA Library & Information Science programu International Visitor Leadreship Program (2010).

Prelegenci | Krzysztof Ober

Krzysztof Ober

Absolwent Politechniki Poznańskiej, kierunek Informatyka. Od 1998 r. pracuje w Bibliotece Politechniki Poznańskiej, obecnie na stanowisku zastępcy dyrektora biblioteki ds. technologii informacyjnych. Członek zespołu ds. repozytorium naukowego Politechniki Poznańskiej.
Współpracuje z Poznańską Fundacją Bibliotek Naukowych w zakresie zarządzania zintegrowanym systemem bibliotecznym eksploatowanym w środowisku akademickim Poznania, jak również w ramach projektu Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

Prelegenci | Katarzyna Regulska

Katarzyna Regulska

Katarzyna Regulska

Kustosz dyplomowany w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie, kierunek: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa. Na co dzień kierownik Oddziału Opracowania Zbiorów. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki e-booków w bibliotekach i organizacji dostępu do dokumentów cyfrowych oraz standardów i wskaźników oceny jakości bibliotek akademickich.

Prelegenci | Małgorzata Rychlik

Małgorzata Rychlik

Małgorzata Rychlik

Pracuje na stanowisku kustosza dyplomowanego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Pełni funkcję kierownika Oddziału Informacji i Transferu Wiedzy. Jest współtwórczynią repozytorium instytucjonalnego AMUR (Adam Mickiewicz University Repository) rozwijającego się sukcesywnie od marca 2010r. Jej zainteresowania ogniskują się wokół otwartej nauki (Open Access) ze szczególnym uwzględnieniem repozytoriów. Prowadziła badania wśród pracowników naukowych Uczelni na temat ich postaw wobec otwartości w nauce oraz barier w korzystaniu z repozytoriów. Jest współautorką prac na temat ruchu Open Access, repozytoriów, strategii ich rozwoju oraz promocji. Zajmuje się również edukacją informacyjną. Przez szereg lat kierowała Biblioteką Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży.

Prelegenci | Barbara Szczepańska

Barbara Szczepańska

Barbara Szczepańska

Ukończyła bibliotekoznawstwo i informację naukową na UMCS w Lublinie, studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ oraz studia podyplomowe komunikacji społecznej i mediów w Instytucie Badań Literackich PAN. Jest również absolwentką letniej szkoły międzynarodowego prawa autorskiego na Uniwersytecie w Amsterdamie.
Od 2001 r. kieruje biblioteką i zasobami informacyjnymi w kancelarii prawnej Lovells (obecnie Hogan Lovells).
Barbara Szczepańska jest koordynatorem krajowym ds. praw autorskich w eIFL z ramienia Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych. Była członkiem IFLA Copyright and Other Legal Matters Committee i EBLIDA Expert Group on Information Law. W latach 1999-2009 była członkiem zarządu Komisji Wydawnictw Elektronicznych SBP oraz redaktorem serwisu EBIB.
Jest autorką publikacji na temat prawa autorskiego, wykładowcą akademickim, a także prowadzi szkolenia z zakresu prawa autorskiego.

Prelegenci | Joanna Warmuzińska-Rogóż

Joanna Warmuzińska-Rogóż

Joanna Warmuzińska-Rogóż

Jest absolwentką filologii romańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego (2001) oraz politologii w Międzynarodowej Szkole Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego (2002). Pracuje w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego na stanowisku adiunkta. Absolwentka, a obecnie współpracownik Katedry UNESCO Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych dla tłumaczy konferencyjnych i specjalistycznych. Od 2004 roku tłumacz przysięgły języka francuskiego. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień dotyczących przekładu literackiego, a w szczególności polskich przekładów literatury quebeckiej, czemu poświęci przygotowywaną przez siebie monografię habilitacyjną. Jest autorką monografii De Langlois a Tringlot. L'effet-personnage dans les Chroniques romanesques de Jean Giono - analyse sémio-pragmatique, WUŚ, 2009), współautorką Antologii współczesnej noweli quebeckiej (WUŚ, Oficyna Wydawnicza WW 2011) oraz autorką wielu artykułów dotyczących literatury quebeckiej i przekładu literackiego.

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78