centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
SPECYFIKA EWIDENCJONOWANIA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH W MUZEACH - MODEL, PROCEDURY, PRAKTYKA.
Warszawa, 28.11.2013 Koordynator:

PROGRAM

28 listopada 2013 r.
10:00 Znaczenie dokumentacji archiwalnej i zapisów inwentarzowych w tworzeniu zasobów wiedzy o muzealiach
Wprowadzone do Ustawy o muzeach (1996) pojęcie ?muzealiów?, w nowelizacji w 2007 uzupełnione zostało o pojęcie dziedzictwa niematerialnego, od tego czasu muzea stanęły przed niełatwym zadaniem uzupełnienia wiedzy o posiadanych zbiorach w taki sposób, aby każdy z obiektów miał nie tylko opis swego obecnego stanu , ale przede wszystkim znalazł się w określonym kontekście historycznym, strukturalnym (dawna przynależność dolinnych zespołów), kontekście wiedzy, tradycji, w tym przekazów udokumentowanych i przekazów ustnych. Okres po 2007 roku to nie tylko czas zmian społecznych funkcji muzeów, ale przede wszystkim czas cyfrowej dokumentacji archiwów i odnajdywania związków między rozdzielonymi niegdyś zapisami (dokumentami, relacjami, ikonografią) a poszczególnymi obiektami lub całymi kolekcjami przechowywanymi w muzeach . Zbiory w muzeach archeologicznych stanowią szczególne wyzwanie dla badaczy, aby ich dokumentacja spełniała współczesne standardy muzealne, konieczne jest prowadzenie szeroko zakrojonych badań, w których połączona zostaje w jednym zapisie wiedzy o obiekcie zarówno dokumentacja historyczna, informacja o dawnej lokalizacji, informacja o statusie prawnym i własnościowym (tzw. legalne pozyskanie obiektów ) oraz pochodzeniu, jak i należący już do dziejów muzealnictwa archiwalny zapis zmian, przemieszczeń, konserwacji. Wielowątkowość tak prowadzonej dokumentacji wymaga metod hipertekstualizacji, odniesień do zewnętrznych baz danych , systemów przeszukiwania obrazu i prowadzi do wykształcenia nowej strategii informacji o zbiorach muzealnych.
dr hab. prof. UKSW Dorota Folga- Januszewska
11:00 Dokumentacja kontekstu przestrzennego (GIS) muzealiów archeologicznych
profesor dr hab. Zbigniew Kobyliński
(UKSW)
12:00 Specyfika zbiorów archeologicznych w procesie ewidencji i zarządzania kolekcją muzealną.
Od 1996 roku wraz ze zmianą regulacji prawnych dla muzeów ( ustawa o muzeach z 1996r) - muzea posiadające zbiory archeologiczne stanęły przed trudnym problemem implementacji aktów wykonawczych do tej ustawy do praktyki inwentaryzacji i opracowywania swoich zbiorów. Sytuacja ta została spowodowana zunifikowanych podejściem ustawodawcy do ewidencjonowania różnorodnych typologicznie zbiorów muzealnych. Szczególnie zbiory archeologiczne , ze względu na tradycję i wielowiekową praktykę inwentaryzacji w muzeach zabytków pozyskanych poprzez terenowe badania naukowe stanowisk archeologicznych wymagają uwzględnienia w modelu ewidencji muzealnej ich specyfiki.
W wystąpieniu zostaną poruszone zagadnienia:
 • zasady nabywania przez muzea zbiorów archeologicznych. Specyfika zbiorów archeologicznych w tym podstawa prawna i procedura nabycia.
 • zasady ewidencjonowania zbiorów archeologicznych w muzeach ( dokumenty ewidencyjne i inne dokumenty muzealne ? model ewidencjonowania dostosowany do regulacji prawnych po 1996r. struktura dokumentów, specyfika zbiorów archeologicznych (stanowiska archeologiczne, zbiory wydzielone i masowe), definiowanie cech niezbędnych do identyfikacji muzealium ).
 • wycena szacunkowa muzealiów archeologicznych do celów ewidencyjnych oraz wypożyczeniowych.
 • inwentarz elektroniczny - procedura tworzenia bazy wiedzy o zbiorach archeologicznych w muzeum.
 • sprawozdawczość zbiorów archeologicznych.
Agnieszka Jaskanis
(Główny Inwentaryzator Państwowe Muzeum Archeologiczne)
13:00 Przerwa, poczęstunek
13:30 Pozyskiwanie zabytków archeologicznych do zbiorów Muzeum.
Wystąpienie zawierać będzie przykłady i praktyczne rozwiązania problemów pozyskiwania zabytków archeologicznych przez muzea oraz problemy włączenia ich do ewidencji muzealnej w tym:
 • współpraca muzeum z archeologami prowadzącymi badania terenowe
 • współpraca muzeum z konserwatorem wojewódzkim
 • analiza ilościowo-jakościowa materiału archeologicznego przed włączeniem go do ewidencji muzealnej.
 • przykłady i praktyczne uwagi
Hanna Pilcicka-Ciura
(Pracownia Inwentaryzacji Muzealiów Państwowe Muzeum Archeologiczne)
14:15 Wypożyczenia muzealiów archeologicznych - teoria a praktyka
Proces przeniesienia muzealiów jest jedną z form sprawowania opieki nad zbiorami. Regulacje prawne oraz instrukcje wewnątrzmuzealne nakładają na nas obowiązek wykonania szeregu czynności oraz sporządzenia odpowiedniej dokumentacji w trosce o bezpieczeństwo użyczanego zabytku. Sam moment wydania zbioru jest tylko jednym z etapów procedury, do którego zabytek należy przygotować, by następnie jego ruch odpowiednio zaewidencjonować.
W praktyce całe przedsięwzięcie wypożyczenia wymaga:
 • współpracy wielu osób, z których każda ma jasno określone zadania (dyrektor, inwentaryzator, konserwator, opiekun zbioru, przedstawiciel instytucji biorącej zabytek do używania),
 • wykonania niezbędnych działań (konserwacja, digitalizacja, oszacowanie wartości zabytku),
 • rozwiązania problemów, które niejednokrotnie pojawią się w miarę realizacji procedury (czyli dlaczego 15 fragmentów bursztynu wypożyczamy jako 1 zespół muzealiów).
Wieloletnia praktyka i doświadczenie pozwoliły nam na wypracowanie standardów postępowań, które umożliwiają respektowanie litery prawa dotyczącej procedury przeniesienia muzealiów w odniesieniu do tak specyficznego i niejednorodnego zbioru, jakim jest materiał archeologiczny.
Justyna Marczuk
(Pracownia Inwentaryzacji Muzealiów Państwowe Muzeum Archeologiczne)
15:00 Przerwa na kawę
15:15 Digitalizacja archeologicznych zbiorów muzealnych
Definicja digitalizacji, cele digitalizacji, specyfika zbiorów archeologicznych przeznaczonych do digitalizacji, standaryzacja tworzenia metadanych, propozycja standaryzacji procedury tworzenia i przechowywania danych, model organizacji pracy przy digitalizacji muzealiów stosowany w PMA
Agnieszka Jaskanis
(Główny Inwentaryzator Państwowe Muzeum Archeologiczne)
16:00 Wykorzystanie systemów bazodanowych do ewidencji zbiorów archeologicznych i cyfrowych
W dzisiejszych czasach poszukiwanie informacji przy pomocy komputerowych baz danych nikogo nie dziwi. Trudno sobie wyobrazić, że kiedyś mogło być inaczej. Co raz więcej osób zdaje sobie sprawę jak ważne i jednocześnie pełne wyzwań jest zachowanie w sposób trwały, a potem korzystanie z efektów pracy naukowej prowadzonej zarówno obecnie, jak i przed wieloma laty. Używanie systemów bazodanowych otwiera w tym temacie wiele możliwości. Jakich? Dlaczego systemy bazodanowe są tak przydatne? Z jakimi wyzwaniami trzeba się liczyć przy ich tworzeniu i późniejszym wykorzystywaniu? Te kwestie zostaną omówione na przykładzie programów:
 • FIBULA - System ewidencji i zarządzania zabytkami archeologicznymi PMA
 • 4D - System do zarządzania cyfrowymi zbiorami PMA
Agnieszka Danielewska
(Pracownia Inwentaryzacji Muzealiów Państwowe Muzeum Archeologiczne)
16:45 Podsumowanie i dyskusja
17:15 Zakończenie seminarium
Program
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78