centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
I EDYCJA SEMINARIUM Z CYKLU: ZBIORY SPECJALNE - STARE DRUKI, KARTOGRAFIA, ARCHIWALIA
STARE KSIĄŻKI - NOWE BIBLIOTEKARSTWO
TECHNIKA I ORGANIZACJA PRACY ZE SPUŚCIZNĄ DOKUMENTARNĄ
Warszawa, 26.11.2013 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Dorota Gazicka-Wójtowicz

Dorota Gazicka-Wójtowicz

Geograf, bibliograf, bibliotekarz. Od 1991 r. kierownik Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz Podyplomowego Studium Bibliotek Naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. Stażystka m.in. The University of Leeds w Wielkiej Brytanii. Członek Rady Porozumienia Placówek Naukowych Polskiej Akademii Nauk w sprawie komputeryzacji bibliotek. Współautorka kilkudziesięciu tomów i z-ca redaktora Komitetu Redakcyjnego Bibliografii Geografii Polskiej (BGP). Jej zainteresowania automatyzacją procesów bibliotecznych zaowocowały stworzeniem i udostępnieniem w Internecie bazy BGP 1985+ oraz zigitalizowanych lokalnych katalogów kartkowych Biblioteki, a także przyczyniły się do wdrożenia komputerowego systemu bibliotecznego Horizon w Bibliotece macierzystej oraz w pozostałych 23 bibliotekach Porozumienia. Współautorka opracowanej dla katalogu NUKAT instrukcji Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu kartograficznego. Konsultantka Centrum NUKAT, a obecnie z-ca przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego NUKAT. Jedna z inicjatorek i współzarządzająca Projektem Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych realizowanym przez konsorcjum 16 instytutów ze środków PO Innowacyjna Gospodarka UE.

Prelegenci | Henryk Hollender

Henryk Hollender

Henryk Hollender

Dyrektor biblioteki Uczelni Łazarskiego, dr nauk humanistycznych, st. kustosz dyplomowany, absolwent bibliotekoznawstwa (Uniwersytet Warszawski) oraz podyplomowych studiów dziennikarskich (UW) i bibliotekoznawczych (Kent State University, Kent, Ohio). Pracował m. in. jako asystent i adiunkt na warszawskim bibliotekoznawstwie, był też w l. 1992-2003 dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Zdołał przyłożyć się nieco do założenia katalogu NUKAT (a nawet wprowadzenia doń opisów starych druków) oraz wybudowania gmachu dla BUW jako książnicy z wolnym dostępem do półek. Autor artykułów, tekstów fachowych i publicystycznych. Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Prelegenci | Artur Jazdon

Artur Jazdon

Artur Jazdon

Ukończone studia wyższe w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UAM - Poznań 1979, doktorat z nauk filologicznych w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej - Uniwersytet Wrocławski 1989, uprawnienia bibliotekarza dyplomowanego - 1988, habilitacja z nauk humanistycznych w zakresie bibliologia i informatologia- 2013 Uniwersytet Śląski
Pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej od 01.05.1979, początkowo na etacie naukowo - badawczym, do 1982 jako starszy bibliotekarz, następnie kustosz w służbie bibliotecznej. Od roku 1984 wicedyrektor, od 1992 Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej. Staże w bibliotekach krajowych i zagranicznych (m.in. Warszawa, Kraków, Brno, Berlin, Bayreuth, Leeds, Ryga). Realizacja zajęć dydaktycznych od 1979 r. w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji naukowej UAM, później w Instytucie Filologii Polskiej UAM, w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych (od 2001 roku).
Autor: 4 książek i ponad 100 artykułów z zakresów:
- historii ruchu wydawniczego, drukarstwa i księgarstwa,
- organizacji i zarządzania bibliotek
- polityki kadrowej w bibliotekach,
- finansowania nauki i bibliotek,
- komputeryzacji bibliotek i procesów bibliotecznych.
Redaktor naczelny rocznika "Biblioteka".
Laureat środowiskowych nagród: im. Andrzeja Wojtkowskiego oraz Adama Łysakowskiego.

Prelegenci | Anna Laszuk

Anna Laszuk

Absolwentka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Pracowała w Archiwum Państwowym w Białymstoku, a od 1994 r. w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, początkowo w Centralnym Ośrodku Informacji Archiwalnej, obecnie jako naczelnik Wydziału Metodyki, Prac Naukowych i Informatyzacji. Uczestniczyła w stażach archiwalnych we Francji oraz międzynarodowych konferencjach archiwalnych. Brała udział w opracowaniu koncepcji oraz realizacji systemu informacji o narodowym zasobie archiwalnym w oparciu o narzędzia informatyczne. Autorka publikacji z zakresu historii nowożytnej, archiwistyki i informacji archiwalnej.

Prelegenci | Grzegorz Płoszajski

Grzegorz Płoszajski

Grzegorz Płoszajski

Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik naukowo dydaktyczny Politechniki Warszawskiej w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej, a także wieloletni zastępca dyrektora Biblioteki Głównej tejże uczelni. Autor podręczników szkolnych z zakresu elektroniki, automatyki i informatyki. Członek zespołu d.s. digitalizacji powołanego przez ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współautor opracowania: „Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego”, udostępnionego w bibliotece cyfrowej Politechniki Warszawskiej: bcpw.bg.pw.edu.pl.

Prelegenci | Izabela Wiencek

Izabela Wiencek

Mgr filologii klasycznej, doktorantka Wydziału "Artes Liberales" UW, kustosz dyplomowany, Gabinet Starych Druków, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Zainteresowania naukowe: cenzura w bibliotekach klasztornych w okresie kontrreformacji, proweniencje (znaki własnościowe), rękopiśmienne parateksty jako źródło do badań nad dawną mentalnością, tzw. zaklęcia przeciw złodziejom książek, kradzieże starych druków w czasach historycznych i dziś, status i ochrona dawnej książki, wystawiennictwo i propagowanie informacji o starych drukach.

Prelegenci | Agnieszka Wróbel

Agnieszka Wróbel

Redaktorka elektronicznej biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (e-bUW). Absolwentka podyplomowych studiów Informacji Naukowej w IINiSB na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowych studiów Ochrony Własności Intelektualnej na WPiA UW. Autorka publikacji m.in. poświęconych tematyce metadanych.

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78