centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XVII edycja seminarium w cyklu ARCHIWIZACJA I SKŁADOWANIE DANYCH
ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ (RECORDS MANAGEMENT ) W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH, ZAKŁADOWYCH, ADMINISTRACYJNYCH, etc
Warszawa, 03.12.2013 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Adam Baniecki

Adam Baniecki

Wieloletni kierownik Oddziału w Lubaniu Archiwum Państwowego we Wrocławiu, redaktor naczelny i twórca Naukowego Portalu Archiwalnego ArchNet. Doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Autor artykułów z zakresu dokumentu elektronicznego i standardów międzynarodowych. Członek zespołów naukowych powołanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych: Zespołu naukowego do spraw przygotowania wskazówek metodycznych do opracowania materiałów sfragistycznych w zasobie archiwów państwowych oraz, ekspert w zespole naukowym do spraw analizy i kierunków nowelizacji wskazówek metodycznych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Członek zespołu redakcyjnego do przygotowania polskiej wersji "Międzynarodowego Słownika Sfragistycznego"

Prelegenci | Dariusz Bednarek

Dariusz Bednarek

Doktor, od 1992 roku odpowiedzialny za stronę informatyczną Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Współautor archiwalnej bazy Scrinium do inwentaryzacji dokumentów pergaminowych i papierowych. Przewodniczący zespołu naukowego do spraw przygotowania wskazówek metodycznych do opracowania materiałów sfragistycznych w zasobie archiwów państwowych, członek zespołu naukowego do spraw analizy i kierunków nowelizacji wskazówek metodycznych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz zespołu redakcyjnego do przygotowania polskiej wersji "Międzynarodowego Słownika Sfragistycznego". Koordynator projektu wdrażania systemu ICA AtoM w Archiwum Państwowym we Wrocławiu.

Prelegenci | Dariusz Grot

Dariusz Grot

Pracuje w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Specjalizuje się w problematyce dostępności i ochrony treści zawartych w materiałach archiwalnych, które podlegają gromadzeniu w domenie publicznej. Jest autorem publikacji na ten temat. Uczestniczył w pracach legislacyjnych dotyczących unormowania dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. W latach 2009-2011 był członkiem Rady Informatyzacji przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Prelegenci | Marek Konstankiewicz

Marek Konstankiewicz

Marek Konstankiewicz

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (2005 r.). Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej: studiów magisterskich - historycznych o specjalności archiwalnej (2001 r.) i administracyjnych (2002 r.) oraz podyplomowych w zakresie kształcenia kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu „Ochrona własności intelektualnej” (2013 r.).
W latach 2005-2006 pracownik Archiwum Państwowego w Lublinie, a od 2006 r. adiunkt w Zakładzie Archiwistyki Instytutu Historii UMCS. Obecnie Zakład Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii UMCS Wśród zainteresowań badawczych: prawne aspekty działalności archiwalnej, edukacja archiwalna, historia zarządzania dokumentacją (historia kancelarii), historia administracji ze szczególnym uwzględnieniem okresu II Rzeczypospolitej, historia kolejnictwa.
Doświadczenie dydaktyczne zdobyte podczas prowadzenia zajęć na studiach licencjackich i magisterskich (kierunek „Historia” specjalność archiwistyczna oraz kierunek "Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi"), podyplomowych (kierunki : „Archiwistyki” oraz „Tradycyjne i Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami”), a także w ramach szkoleń i warsztatów dla pracowników archiwów tudzież osób wykonujących zadania związane z zarządzaniem dokumentacją.

Prelegenci | Mariusz Sałasiński

Mariusz Sałasiński

Mariusz Sałasiński

Jeden ze współzałożycieli i właścicieli firmy EMIKS. Ukończył zarządzanie i marketing na Wydziale Ekonomii UMCS w Lublinie, a następnie podyplomowe studia informatyki stosowanej na Politechnice Lubelskiej. Od 1997 r. związany z zagadnieniami zarządzania dokumentacją. Współtwórca autorskiego systemu Archiwum ISA oraz eSOD. Wraz z firmą EMIKS laureat Grand Prix Interbank w Warszawie. Ściśle współpracuje z organizacjami branżowymi jak Archiwa Państwowe czy Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. Był jednym z koordynatorów (wraz z SAPem) największego w Polsce projektu organizacji od podstaw archiwów zakładowych w Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz ich informatyzacji. Od kilku lat współpracuje i koordynuje z ramienia firmy EMIKS pracę Archiwów i wdrożenia systemów do zarządzania archiwami w takich organizacjach jak Kancelaria Premiera RP, Najwyższa Izba Kontroli, Narodowy Bank Polski, PKO BP S.A., Ministerstwa, firmy z branży energetycznej i budowlanej i wielu innych. Od 2011 roku Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Archiwistów. Prelegent z ramienia OSA na Zjeździe Archiwistów Polskich we Wrocławiu. Współtwórca jednego z największych Archiwów outsourcingowych w Polsce, gdzie zarządza się kilkudziesięcioma kilometrami dokumentacji bieżącej. Specjalista w zakresie pozyskiwania Funduszy unijnych dla projektów związanych z archiwizacją. Prelegent na konferencjach i spotkaniach branżowych.

Prelegenci | Kazimierz Schmidt

Kazimierz Schmidt

Kazimierz Schmidt

Obecnie pracownik Ministerstwa Cyfryzacji, poprzednio główny specjalista w Departamencie Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. W latach 2010 - 2011 był Głównym specjalistą w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA, poprzednio główny specjalista w Departamencie Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (1989) i Podyplomowego Studium Bibliotek Naukowych przy Wydziale Historii UW (1993). Interesuje się szeroko pojętą problematyką zarządzania informacją i dokumentacją, z czym związany jest od początku pracy zawodowej (kolejno: biblioteka naukowa, Archiwum Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych Telewizji Polskiej, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, a od 2010 MSWiA). Autor artykułów, a także aktywny uczestnik forów internetowych, związanych z archiwizacją dokumentów elektronicznych oraz zastosowaniem dokumentu elektronicznego w praktyce administracyjnej.

Prelegenci | Grzegorz Sibiga

Grzegorz Sibiga

Grzegorz Sibiga

Doktor prawa, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, adwokat współpracujący w Kancelarią Traple, Konarski i Wspólnicy. Zajmuje się prawem administracyjnym, w szczególności prawem do informacji, ochroną danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, e-administracją, a także postępowaniem administracyjnym. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych w tym zakresie. Członek rad programowych czasopism: "Prawo Mediów Elektronicznych" i „Informacja w Administracji Publicznej” oraz członek rady konsultacyjnej miesięcznika "IT w administracji". Ekspert sejmowy w pracach parlamentarnych nad ustawami prawa administracyjnego, w tym m.in. o ewidencji ludności, dowodach osobistych, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej oraz nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej z 2011 r.

Prelegenci | Krzysztof Skupieński

Krzysztof Skupieński

Krzysztof Skupieński

Historyk oraz archiwista zajmujący się nauką o dokumencie oraz archiwistyką w szerokiej perspektywie – od średniowiecza po dokument elektroniczny. Założyciel i kierownik Zakładu Archiwistyki UMCS. Członek Rady Archiwalnej przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych, Rady Redakcyjnej „Archeionu” oraz Rady Naukowej periodyku „Archiwa. Kancelarie. Zbiory” i in.; członek i b. wiceprzewodniczący Sekcji Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Publikacje naukowe m.in. o kształceniu archiwistów, biurokracji, Records Management, konsekwencjach stosowania informatycznych systemów zarządzania wiedzą, informacjami, zapisami i dokumentami dla tradycyjnej nauki o archiwach oraz o dokumencie - (np. https://www.academia.edu/8062864/K._Skupienski_Pytania_o_definicje_dokumentu_kancelarii_i_archiwum_w_epoce_bez_papieru_).
Promotor doktoratów o dziejach dokumentu, kancelarii i o Records Managment. Kierownik kierunku studiów licencjackich „Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi” (od r. 2012 w UMCS). Bierze udział w opracowywaniu programu studiów magisterskich na tym kierunku (inauguracja w r. ak. 2015/2016), który obejmie też specjalność dotyczącą systemów informatycznych stosowanych w zarządzaniu, prowadzoną wspólnie z Instytutem Informatyki UMCS.

Prelegenci | Małgorzata Szabaciuk

Małgorzata Szabaciuk

Małgorzata Szabaciuk

Adiunkt w Zakładzie Archiwistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autorka rozprawy doktorskiej Przedpole archiwalne w Polsce a rozwój Records Management i innych metod zarządzania dokumentacją współczesną oraz artykułów m.in. o zastosowaniu programów komputerowych do zarządzania kancelarią i archiwum i records management. W latach 2008-2009 była członkiem zespołu naukowego Informatyka i Archiwa przy NDAP. Podczas VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich we Wrocławiu była moderatorem Panelu "Zarządzanie dokumentacją a zarządzanie wiedzą i informacją - łączenie perspektyw". Od września 2012 roku jest członkiem zarządu Sekcji Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
Prezentacja
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78