centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
IV FORUM KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH
NOWE TECHNOLOGIE, NOWE PRZEPISY W PRACY KOORDYNATORA CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH
Warszawa, 9.12.2014 Koordynator: Iwona Brokowska

PROGRAM

9 grudnia 2014 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia Forum, kilka zdań na początek, Artur Prasal Urząd Miasta Łodzi
10:10 Wykład i dyskusja: Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
W trakcie wykładu przybliżona zostanie historia prac nad nowelizacją ustawy oraz jej podstawowe założenia, a także obecny stan prac legislacyjnych. Przeanalizowane zostaną przyjęte w projektowanej nowelizacji rozwiązania, w szczególności te dotyczące zarządzania dokumentacją w podmiotach publicznych. Dokonane zostanie także porównanie dotychczasowych i projektowanych regulacji oraz konsekwencje w tym zakresie dla podmiotów publicznych i prywatnych.
dr Ewa Perłakowska
(ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), archiwistyki i prawa archiwalnego)
11:30 Wykład: Konserwacja dokumentów elektronicznych w archiwum zakładowym - czy jest potrzebna?
 • Krótko o istocie podpisu elektronicznego – zaawansowany podpis elektroniczny, a kwestia daty pewnej.
 • Na czym polega konserwacja podpisu elektronicznego i jaki jest jej cel – atrybuty niezaprzeczalności i autentyczności.
 • Czy cel jaki ma zapewnić konserwacja podpisu elektronicznego może być osiągnięty innymi sposobami?
 • Wymagalność konserwacji podpisu elektronicznego w przepisach prawa – art. 34 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.
 • Kiedy konserwacja podpisu elektronicznego wydaje się być nieodzowna?
Krzysztof Politowski
(Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych)
12:20 Przerwa na lunch
12:50 Wykład i dyskusja: Czy smsy/mmsy, dane na stronach internetowych, zapisy chat-u lub rozmów telefonicznych (call center), mogą stanowić dokumentację odzwierciedlającą załatwianie spraw o której mowa w instrukcji kancelaryjnej?
Urzędy i inne podmioty publiczne coraz częściej w swojej działalności wykorzystują różne formy komunikacji, np. smsy o zagrożeniu powodziowym. Tworzą także na wzór firm prywatnych własne centra telefoniczne. Tymczasem akta spraw to dokumentacja, w szczególności tekstowa, fotograficzna, rysunkowa, dźwiękowa, filmowa, multimedialna, zawierająca informacje potrzebne przy rozpatrywaniu danej sprawy oraz odzwierciedlająca przebieg jej załatwiania i rozstrzygania. Pojawia się więc pytanie, czy tego typu dokumenty i dane stanowią część dokumentacji urzędu lub innego podmiotu publicznego. Czy powinny one je przechowywać w swoim archiwum? Celem wykładu będzie próba odpowiedzi na te pytania w kontekście analizy stanu prawnego i istniejącej praktyki.
dr Ewa Perłakowska
(ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), archiwistyki i prawa archiwalnego)
13:35 Wykład i dyskusja: Papierowa i elektroniczna dokumentacja w USC w świetle projektowanych przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego
 • Dlaczego w USC występuje jednocześnie dokumentacja papierowa i elektroniczna
 • Konsekwencje budowy rejestru stanu cywilnego, o którym mowa w projekcie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (PASC) ,
 • Specyficzne uwarunkowania prawne: zapisy ustawy PASC jako przepisy szczególne, o których mowa w instrukcji kancelaryjnej,
 • Dokumentacja w archiwum USC - akta zbiorowe, a akta spraw,
 • Analiza wybranych zapisów projektu ustawy PASC pod kątem stosowania obecnie obowiązujących symboli klasyfikacyjnych JRWA
 • System elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) jako sposób na usprawnienie pracy USC.
Jan Krzysztof Wojtala
(Technika IT)
14:20 Przerwa na kawę
14:40 Wykład: Przekazywanie akt spraw w postaci elektronicznej do sądów i innych podmiotów uprawnionych do ich żądania
 • Dokument elektroniczny – jego pojmowanie w świetle nowych przepisów Kc i Kpc (ich projektów)
 • Moc dowodowa dokumentów w postaci elektronicznej
 • Środki komunikacji elektronicznej w szerokim rozumieniu i możliwości ich wykorzystywania w postępowaniu przed sądami
Kajetan Wojsyk
(CSIOZ)
15:20 Wykład podsumowujący: Rola Koordynatora w procesach organizacyjnych Urzędu i zmian prawnych
 • Zmiany organizacyjne w aspekcie postępowania z dokumentacją papierową i elektroniczną
 • Elektronizacja procedur
 • Przegląd ostatnich zmian prawnych wpływających na zarządzanie dokumentacją.
Artur Prasal
(Urząd Miasta Łodzi)
16:00 Zakończenie Forum, wręczenie Certyfikatów
Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78