centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY
Warszawa, 03.07.2014 Koordynator: Elżbieta Janus

Celem seminarium jest przedstawienie problematyki pozyskiwania finansów przez instytucje kultury na realizowane projekty. Podczas seminarium przedstawione zostaną możliwości finansowania działalności kulturalnej ze środków krajowych, min. z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak również z funduszy i programów unijnych oraz innych programów dotacyjnych europejskich i światowych Fundacji Prywatnych.

Do udziału w seminarium zapraszamy przedstawicieli instytucji kultury odpowiedzialnych za realizację wszelkiego rodzaju projektów oraz za pozyskiwanie na te cele finansowania

PROGRAM

3 lipca 2014 r.
10:00 Wykład wprowadzający: Problematyka finansowania działalności instytucji kultury
 • Instytucja kultury w świetle ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406) oraz potoczne rozumienie pojęcia.
 • Najpopularniejsze źródła finansowania działalności instytucji kultury w Polsce
 • Zdolność polskich instytucji kultury do generowania przychodów finansowych. Instytucje artystyczne i inne. „Choroba kosztów” fikcja czy rzeczywistość.
 • Współpraca i partnerstwo nowym wyzwaniem instytucji kultury.
 • Ewentualnie, jeśli starczy czasu: finansowanie działalności instytucji kultury w Polsce na tle wybranych systemów europejskich.
dr Joanna Szulborska-Łukaszewicz
(Uniwersytet Jagielloński)
10:30 Wykład: Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – zasady działania
 • Idea i krótka historia programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Zasady ogłaszania i działania programów Ministra KiDN
 • Adresaci programów Ministra KiDN
 • Rozliczanie projektów – pieniądze publiczne
 • Plusy i minusy funkcjonowania programów Ministra KiDN
Małgorzata Ustymowicz
(Kierownik Wydziału Zarządzania Programami Ministra, Instytut Adama Mickiewicza)
11:10 Wykład: Jak przygotować się do pozyskiwania środków z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Podstawowe informacje o zasadach pozyskiwania środków na projekty kulturalne z Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Najważniejsze założenia i wytyczne do programów.
 • Krótki niezbędnik projektowy: zalety pracy projektem, zarządzanie projektem, jak opisać projekt: planowanie, metodologia, SMART- zasady prawidłowego formułowania celu (co i kiedy?), promocja i administracja finansowa projektu, konstruowanie harmonogramu i budżetu (koszty bezpośrednie, pośrednie, kwalifikowane i niekwalifikowane), opis działań, zrealizowane cele czyli efekty - rezultaty twarde i miękkie, ewaluacja.
 • Zasady, tryb i kryteria ubiegania się o udzielenie dofinansowania: procedura ubiegania się o dofinansowanie, wytyczne dla wnioskodawców i ich wpływ na konstrukcję projektu: definicje używane w wytycznych, co sprawdzić w ogłoszeniu, 11 zasad grantobiorcy.
 • Przygotowanie i wypełnie wniosku: dlaczego warto składać aplikację, wskazówki przy wypełnianiu formularzy aplikacyjnych, jak krok po kroku wypełnić wniosek o dotację? Elementy wniosku: cechy dobrego wniosku, powiązania pomiędzy poszczególnymi częściami wniosku, najważniejsze dokumenty dla każdego wnioskodawcy: formularz wniosku, załączniki.
 • Ogólne zasady kwalifikowania projektów i kryteria oceny wniosków: Kryteria formalne i merytoryczne stosowane w ocenie projektów/wniosków. Sposób dostosowania projektu do kryteriów oceny w wybranym programie operacyjnym. Najczęściej popełniane przez grantobiorców błędy formalne i merytoryczne.
Marek Stoliński
(trener regionalny NCK)
11:50 Przerwa, poczęstunek
12:30 Case study: Projekt "Muzeum Otwarte na Edukację"
 • Muzeum Wsi Kieleckiej
  1. działalność
  2. oddziały
  3. edukacyjne cele działalności muzeum
 • Skansen jako miejsce edukacji i rozrywki
  1. edukacyjne funkcje skansenu
  2. skansen jako miejsce organizowania czasu wolnego
 • „Muzeum Otwarte na Edukację” – idea i realizacja projektu
  1. założenia projektu
  2. finansowanie
  3. realizacja (seminarium, portal internetowy, konkurs, publikacja poseminaryjna)
 • Wpływ projektu na dalsze funkcjonowanie muzeum
  1. wypracowane metody edukacji muzealnej (warsztaty, zajęcia plastyczne, innowacyjne formy zwiedzania)
  2. stworzenie oferty dla osób niepełnosprawnych (projekty „Skansen na dłoni”, „Sztuka bez barier)
 • Przyszłość edukacji w skansenie
Weronika Sobczak i Edyta Buras-Gierada
(Muzeum Wsi Kieleckiej)
13:00 Case study: Projekt „Muzyczny edukator nową ofertą edukacyjną w Konstantynowie Łódzkim"
 • Badanie rynku: zainteresowania i potrzeby dzieci i młodzieży konstantynowskich szkół
 • Ocena zastanej sytuacji: niewystarczająca oferty edukacji muzycznej w mieście
 • Pomysł
 • Realizacja projektu
 • I co dalej....?
Mariusz Augustyniak
(Zastępca Dyrektora, Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim)
13:30 Wykład: Sektor kultury w Programach Operacyjnych UE
Omówienie komponentów programów europejskich dostępnych dla instytucji kultury, m.in. Program Erasmus+; Central Europe Programme; Program Operacyjny Europa Środkowa 2020; Fundusz Wyszehradzki. Omówienie krajowych programów operacyjnych dostępnych dla instytucji kultury: Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych; wybrane moduły Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój; wybrane moduły Regionalnego Programu Operacyjnego
Agnieszka Dadak
(Project Point)
14:30 Przerwa
14:50 Wykład: Pozyskiwanie dofinansowania na realizację projektów kulturalnych z dotacji europejskich i światowych Fundacji prywatnych
Omówienie programów dotacyjnych europejskich i światowych Fundacji prywatnych i innych „specjalistycznych” programów dotacyjnych dla sektora kultury, m.in. Europejska Fundacja Kultury, International Fund for the Promotion of Culture.
Rafał Dadak
(Project Point)
15:10 Wykład: Pomiar efektywności sponsoringu
 • Sponsoring a mecenat
 • Skuteczność a efektywność sponsoriongu
 • Mierniki a fazy docierania przekazu
 • Trudności pomiaru i interpretacji wyników.
dr Marek Datko
(Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania)
15:50 Zakończenie seminarium, wręczenie certyfikatów
Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78