centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXVIII seminarium w cyklu Gis W Praktyce
MAPY CYFROWE
ASPEKTY PRAKTYCZNE, OBSZARY ZASTOSOWAŃ, NOWE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE
Warszawa, 19.11.2014 Koordynator: Elżbieta Janus

PRELEGENCI

Prelegenci | Anna Bober

Anna Bober

Absolwentka geodezji i kartografii Wojskowej Akademii Technicznej, wszczęty przewód doktorski związany z wykorzystaniem modelowania kartograficznego w analizach zagospodarowania obszarów wiejskich na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT, pracownik Wydziału Fotogrametrii Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz trener aplikacji EMUiA z ramienia Wyższej Olsztyńskiej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Współwykonawca projektu badawczo-rozwojowego w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa pt. „Zarządzanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Policji”. Doświadczenie, jako wykładowca systemów informacji geograficznej i trener oprogramowania GIS.

Prelegenci | Dariusz Gotlib

Dr hab. inż. Dariusz Gotlib

Z wykształcenia kartograf-geoinformatyk, specjalista z zakresu systemów informacji przestrzennej (GIS – Geographical Information Systems). Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Kartografii Politechniki Warszawskiej (od roku 2001), twórca Laboratorium i Zespołu Badawczego Kartografii Mobilnej. Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Geodezji i Kartografii PW na kadencję 2012-2016. Pozauczelniane doświadczenie zawodowe: wieloletnia współpraca ekspercka z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w zakresie tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej (w szczególności baz danych topograficznych), zarządzanie działem Baz Danych Geograficznych w grupie firm Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Romera S.A (2001-2011). Kierownik wielu projektów badawczych, wdrożeniowych i produkcyjnych, w tym z zakresu GIS oraz aplikacji nawigacyjnych.
Zainteresowania zawodowe: kartografia mobilna, kartografia nawigacyjna, modelowanie danych przestrzennych, systemy informacji topograficznej, GIS, LBS. Członek Rady Redakcyjnej kwartalnika „Polski Przegląd Kartograficzny” oraz półrocznika „Reports on Geodesy and Geoinformatics”. Członek Zarządu Stowarzyszenia Kartografów Polskich.

Prelegenci | Marlena Jankowska

Marlena Jankowska

Marlena Jankowska

Doktor nauk prawnych; adwokat; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; tworzy projekty badawcze poświęcone zagadnieniom geoinformacji i prawa autorskiego w społeczeństwie informacyjnym przy Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie oraz fundacji Instytut Własności Intelektualnej (IIP) w Katowicach; członek grupy roboczej Licensing Working Group OSMF. W 2016 r. otrzymała prestiżowe stypendium rządu Australii, w ramach którego realizowała projekt dotyczący praw autorskich do map cyfrowych przy Uniwersytecie Technologicznym w Sydney (Endeavour Research Fellowship); autorka ok. 100 publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa cywilnego i prawa gospodarczego; prezes fundacji IIP (iip.edu.pl)

Prelegenci | Janusz Michalak

Janusz Michalak

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Geologii, kierunku Geologia Techniczna, specjalizacji Hydrogeologia.
Od roku 1968 do 2013 pracował na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, początkowo w Katedrze Hydrogeologii, a następnie w Instytucie Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej.
Obecnie prowadzi niezależną działalność ekspercką pod nazwą Laboratorium Geomatyki w zakresie geomatyki i geoinformacji, w szczególności ukierunkowaną na problematykę realizacji zadań wynikających z Dyrektywy INSPIRE.
Problematyka badawcza: Zainteresowania naukowe geoinformacją i geomatyką mają swój początek w połowie lat dziewięćdziesiątych i są konsekwencją prac nad problemami przestrzennymi dotyczącymi modelowania matematycznego i komputerowego przepływu regionalnego i lokalnego wód podziemnych. Znaczącym rezultatem prac tego okresu była rozprawa habilitacyjna pt. Modele pojęciowe hydrogeologicznych danych geoprzestrzennych – podstawy metodyczne opublikowana w roku 2003. Ważną datą początku tego okresu było przystąpienie w roku 1997 do OGC (Open Geospatial Consortium). Od roku 2006 do dziś działalność ta jest prowadzona w ramach członkostwa PTIP w OGC. Doświadczenia zdobyte w trakcie tych prac pozwalają na stosowanie najnowszych technologii geoinformatycznych na gruncie krajowym, zarówno w obszarze nauk o Ziemi jak i w obszarze ogólno-geomatycznym. Obecnie prowadzone prace dotyczą głównie podstaw metodycznych budowy Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej w ramach INSPIRE a także dziedzinowych aplikacji języka GML w naukach o Ziemi. Te ostatnie prowadzone są w międzynarodowym zespole w ramach OGC.
Pełnione funkcje: członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej, członek redakcji czasopisma naukowego Roczniki Geomatyki, przewodniczący Komisji Technologii Geoinformacyjnych PTIP, przedstawiciel do spraw technicznych PTIP w OGC, koordynator międzyresortowych prac z zakresu testowania i oceny specyfikacji danych Dyrektywy INSPIRE.
Projekty badawcze: Jest autorem lub współautorem ponad 11 dużych projektów z zakresu geoinformacji lub problematyki z nią powiązanej.
Ważniejsze publikacje: Jest autorem lub współautorem 9 książek, a także ponad 60 artykułów w czasopismach naukowych, w tym w renomowanych czasopismach zagranicznych.
Nagrody: Za swoją działalność naukową uzyskał 9 nagród, w tym jedną ministra NiSW.

Prelegenci | Robert Olszewski

Dr hab. inż. Robert Olszewski

Robert Olszewski

Pracownik Zakładu Kartografii PW, ukończył studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w 1995 r. W 2001 r. na tym Wydziale obronił pracę doktorską. W 2010 r. otrzymał habilitację na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie.
Od początku kariery zawodowej jego zainteresowania naukowe związane są zarówno z modelowaniem kartograficznym, jak i systemami informacji geograficznej. Prowadził badania związane z geostatystyką, analizą korelacji i regresji oraz geometrią i analizą fraktalną. Zajmował się także tworzeniem i wykorzystaniem baz danych referencyjnych i tematycznych, w tym także baz danych wielorozdzielczych, kartograficznym modelowaniem rzeźby terenu, wykorzystaniem sieci neuronowych i systemów wnioskowania rozmytego do klasyfikacji wielocechowych obiektów przestrzennych.
Efektem badań naukowych prowadzonych przez dr hab. Roberta Olszewskiego jest ponad 100 publikacji, referatów, wystąpień konferencyjnych, opracowań eksperckich i recenzji naukowych. Jest autorem lub współautorem 3 nagrodzonych monografii opublikowanych przez Wydawnictwo Naukowe PWN, Oficynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Od 2003 r. dr hab. Robert Olszewski reprezentuje Polskę w Komisji ds. Generalizacji i Wielorakiej Reprezentacji Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej, zaś od 2005 r. także w Komisji ds. Eksploracyjnej Analizy Danych Przestrzennych. Jest także członkiem pochodzącego z wyboru Komitetu Narodowego ds. Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej na kadencję 2008-2011 oraz Stowarzyszenia Kartografów Polskich.
Badania prowadzone przez dr hab. Roberta Olszewskiego znalazły praktyczne zastosowanie w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (system zarządzania danymi wysokościowymi, system udostępniania metadanych o mapach tematycznych) oraz Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii (kierowanie zespołem opracowującym Wytyczne Techniczne GIS-3 i GIS-4, prace nad rozporządzeniem do ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w sprawie baz danych referencyjnych i tematycznych).

Prelegenci | Maciej Rossa

Maciej Rossa

Maciej Rossa

Geomatyk – ekspert w zakresie geoinformatyki, informacji przestrzennej o środowisku i jego ochronie, infrastruktur informacji przestrzennej oraz standardów geoinformatycznych.
Absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, aktualnie doktorant na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej – związany z Zakładem Informatyki i Badań Jakości Środowiska, gdzie prowadzi prace badawcze z zakresu geostandardów i GeoSemanticWeb.
Przez lata pracował w Państwowym Instytucie Geologicznym jako ekspert, zajmując się wdrażaniem dyrektywy INSPIRE oraz geostandardów. Brał udział w pracach nad opracowaniem profilu metadanych geologicznych oraz przy tworzeniu geoportalu IKAR. Uczestniczył w opracowywaniu języka wymiany danych geologicznych GeoSciML. W 2009 r. przeszedł do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, gdzie był Dyrektorem Departamentu Informacji o Środowisku. Jest pomysłodawcą i współautorem Geoserwisu GDOŚ i systemu „Wnioskomat”. Był m.in. odpowiedzialny za implementacje INSPIRE w zakresie tematu „Obszary chronione”. W latach 2011-2012 pełnił funkcję Dyrektora Centrum Informacji o Środowisku Ministerstwa Środowiska. Obecnie pracuje GDOŚ, gdzie zajmuje się optymalizacją i standaryzacją procesów aktywnego udostępniania informacji o środowisku.
Przez lata był członkiem resortowego zespołu ds. INSPIRE oraz doradcą Główne Geologa Kraju, reprezentował Ministra Środowiska i brał udział w pracach Krajowej Rady ds. implementacji INSPIRE oraz Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Pracował w zespole ds. INSPIRE przy EuroGeoSurveys oraz zespole ds. polskiego profilu metadanych. Jest autorem programów budowy infrastruktury informacji przestrzennej w resorcie środowiska.
Wykładał na Wydziale Geologii UW oraz na studiach podyplomowych z geoinformacji na Politechnice Śląskiej oraz Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie prowadzi zajęcia na Politechnice Warszawskiej w ramach przedmiotu „Informatyka środowiska”.
Jest autorem i współautorem szeregu publikacji z zakresu geoinformacji, w tym trzech książek o metadanych i geostandardach.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej.
Poza geoinformatyką interesuje się turystycznym off-road’em rodzinnym i żeglarstwem.

Prelegenci | Jacek Wolski

Jacek Wolski

Jacek Wolski

Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: geografia fizyczna kompleksowa, 1997 r.). Pracownik Zakładu Geoekologii i Klimatologii Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (od 1995 r.), gdzie uzyskał stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii (2006 r.). Kierownik Zespołu Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii IGiPZ PAN (od 2011 r.). Autor i współautor ponad 60 publikacji naukowych (w tym dwóch monografii) i popularno-naukowych.
Zainteresowania naukowe:
- problematyka obszarów opuszczonych przez ludność (przekształcenia krajobrazów wiejskich, trwałość dawnych układów przestrzennych, przyrodnicze konsekwencje zmian form i natężenia oddziaływań antropogenicznych);
- historyczna Bojkowszczyzna Zachodnia jako nieistniejący region etnograficzny (kultura materialna mieszkańców, historia rozwoju społeczno-gospodarczego);
- wykorzystanie GIS i map archiwalnych w badaniach przyrodniczo-historycznych;
- naziemny skaning laserowy (TLS) w badaniach krajobrazowych.

Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78