centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
V seminarium w cyklu MEDICA INFO
KONTROLE NFZ W JEDNOSTKACH OCHRONY ZDROWIA ASPEKTY PRAWNE I FINANSOWE
Warszawa, 29.07.2014 Koordynator: Iwona Brokowska

PROGRAM

29 lipca 2014 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia obrad, kilka słów na początek
Mec. Karolina Kornblit
10:10 Wykład: Kontrole prowadzone w służbie zdrowia - cele kontroli NFZ
 • Metodyka postępowania kontrolnego;
 • Techniki kontroli;
 • Rodzaje i znaczenie dowodów;
 • Raportowanie wyników kontroli
Maciej Lulka
(radca prawny)
11:10 Wykład: Protokół z kontroli
 • Elementy formalne protokołu z kontroli;
 • Kiedy warto, a kiedy nie warto podpisywać protokół;
 • Wystąpienia i zalecenia pokontrolne
Mec. Karolina Kornblit
11:50 Wykład i dyskusja: Kontrowersje prawne wokół kontroli przeprowadzanych przez NFZ u podmiotów będących przedsiębiorcami
 • Ratio legis wprowadzenia ochrony przedsiębiorców przed nadmiernymi kontrolami instytucji państwowych.
 • Art. 77 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (usdg) jako podstawowy przepis regulujący problematykę kontroli przedsiębiorców
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych
 • Zasada prymatu ustawy i konstytucyjna hierarchia aktów normatywnych
 • Konsekwencje przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy niezgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej
  1. Dowody uzyskane w trakcie kontroli – analiza wybranych orzeczeń sądów administracyjnych. Wpływ naruszenia procedury na wyniki kontroli
  2. Dowody w postępowaniu cywilnym: wykładnia funkcjonalna art. 77 ust. 6 usdg i „zakaz spożywania owoców z zatrutego drzewa”
  3. Procedura odwoławcza w ramach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych a prejudykat w postępowaniu cywilnym
  4. Roszczenia odszkodowawcze przysługujące przedsiębiorcy: zwrot kary umownej oraz odszkodowanie za utracone korzyści
 • Pozostałe problemy
  1. Tzw. wizytacje NFZ
  2. Próby zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
  3. Charakter prawny NFZ jako instytucji państwowej
  4. Kryterium przedmiotowe jako charakterystyczny element definicji kontroli w usdg
Paweł Kamela
(Radca Prawny)
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Wykład i dyskusja: Prawa i możliwości placówki medycznej, kontrolowanej przez NFZ
 • Zastrzeżenia do protokołu kontroli, odmowa podpisania protokołu, zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego.
 • Zażalenie na czynności dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ do Prezesa NFZ.
 • Problem nienależnie przekazanych środków finansowych (par.28 OWU) oraz kontrola ordynacji lekarskich. Sądowe dochodzenie należności.
 • Kontrola oferenta ubiegającego się o zawarcie umowy. Protest, odwołanie.
Grzegorz Machulak
(współautor Komentarza do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
13:40 Wykład: Najczęściej popełniane błędy przez świadczeniodawców
 • Harmonogram – zasoby : czyli gdzie jest lekarz
 • Zdolność bilokacji lekarzy i pacjentów;
 • „później uzupełnię” - braki w dokumentacji medycznej
 • „ na chwilę zamykamy” – ciągłość udzielania świadczeń
Mec. Karolina Kornblit
14:20 Wykład i dyskusja: Kontrole NFZ a ochrona danych medycznych. Kontrole GIODO w zakresie ochrony danych osobowych w jednostkach medycznych.
 • Dane osobowe, dane medyczne, dane o usługach a "dane dotyczące zdrowia". Zakres pojęć
 • Kiedy dane stają się "osobowymi"
 • Dane osobowe usługobiorców i usługodawców gromadzone i udostępniane przez NFZ
 • Zakres inspekcji GIODO w NFZ
 • Zakres inspekcji GIODO u usługodawców
 • Problem outsourcingu danych medycznych
 • Uwagi GIODO do nowelizacji ustawy o świadczeniach
dr Wojciech Wiewiórowski
(Uniwersytet Gdański, Generalny Inspektor Danych Osobowych
15:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78