centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
V seminarium w cyklu MEDICA INFO
KONTROLE NFZ W JEDNOSTKACH OCHRONY ZDROWIA ASPEKTY PRAWNE I FINANSOWE
Warszawa, 29.07.2014 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Paweł Kamela

Paweł Kamela

Paweł Kamela

W latach 1994 – 2013: prawnik w Kancelarii Radców Prawnych „Kalwas i Wspólnicy” Od 2013 roku prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego
Studia ukończył w 1994 roku. W latach 1994 – 2003 pracował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1998 roku odbył półroczne stypendium na Uniwersytecie w Oksfordzie ufundowane przez British Council. W 2003 roku obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2003 – 2012 adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Specjalizuje się:
Ochrona zdrowia:
- procesy sądowe przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia
- bieżąca obsługa prawna związana z działalnością leczniczą

Prawo budowlane:
- spory sądowe i arbitrażowe związane z realizacją inwestycji budowlanych
- sporządzanie umów o roboty budowlane
- pomoc prawna w zakresie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy
- pomoc prawna w zakresie uzyskiwania pozwoleń budowlanych
- postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne

Prawo cywilne:
- sporządzanie umów
- procesy sądowe w sprawach cywilnych
- negocjacje i postępowania zmierzające do zawarcia ugody

Prelegenci | Karolina Kornblit

Karolina Kornblit

Karolina Kornblit

Prawnik w jednej z renomowanych krakowskich kancelarii. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Stypendystka Programu Socrates Erasmus we Włoszech na Universita degli studi di Messina.
Zajmuje się prawem medycznym i problematyką związaną z prawnymi aspektami ochrony zdrowia. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego „Prawo w ochronie zdrowia” prowadzone wspólnie przez Uniwersytet Śląski, Śląski Uniwersytet Medyczny i Śląską Izbę Lekarską. Sfera jej zainteresowań obejmuje szeroko pojęte prawo medyczne ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych działalności podmiotów leczniczych. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa medycznego.

Prelegenci | Maciej Lulka

Maciej Lulka

Maciej Lulka

Radca prawny, asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Koszalinie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.
Specjalizuje się w prawie medycznym i zamówieniach publicznych, także udzielanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą.
Uczestniczył w licznych postępowaniach w obszarze zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców, reprezentował strony przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie.
W 2010 roku jako ekspert zewnętrzny uczestniczył w komisjach przetargowych na rzecz Sądu Okręgowego w Poznaniu dotyczących budowy nowej siedziby sądu, o wartości przedmiotu zamówienia szacowanego na 144 mln złotych.
W latach 2010-2011 prowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa zamówień publicznych w ramach prowadzonych przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu studiów podyplomowych.
Aktualnie prowadzi różnorodne szkolenia dotyczące tematyki prawnej, m.in. dla organów gmin i powiatów oraz dla księgowych w ramach kursów I-III stopnia organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Koszalinie.
Autor licznych publikacji z zakresu prawa medycznego, m.in. dla miesięczników "Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ" oraz "Zarządzanie placówką medyczną".
W 2014 roku współautor II wydania książki "Kontraktowanie świadczeń przez NFZ - regulacje prawne, kontrola, nadwykonania" wyd. Wiedza i Praktyka.

Prelegenci | Grzegorz Machulak

Grzegorz Machulak

Od 2000 r. pracownik Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych, następnie od kwietnia 2014 r. do października 2008 r., starszy specjalista, główny specjalista, a następnie radca prawny w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. W ramach obowiązków służbowych:
- opiniował lub sporządzał projekty decyzji administracyjnych Prezesa NFZ, reprezentował NFZ w sporach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz Naczelnym Sadem Administracyjnym,
- uczestniczył, jako wykładowca w cyklu szkoleń dla pracowników zatrudnionych w komórkach kontrolnych NFZ,
- kierował komponentem „zagadnienia prawne” Transition Facility „Przygotowanie wewnętrznych procedur i instrumentów w polskim systemie ubezpieczeń zdrowotnych do wdrożenia przepisów wynikających z koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych – VITAPOL”,
- reprezentował NFZ w sporze sądowym z firmami farmaceutycznych wramach tzw. sporu marżowo-cenowego
Współautor pozycji „Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz”, wydanej nakładem Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Od 2008 r., zajmuje się także prawem zamówień publicznych, szczególnie obsługą spółek z branży teleinformatycznej. Aktualnie radca prawny w SPZOZ im. W. Orłowskiego w Warszawie

Prelegenci | Wojciech Rafał Wiewiórowski

Wojciech Rafał Wiewiórowski

Wojciech Rafał Wiewiórowski

Sprawuje od 4 sierpnia 2010 r. funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Urodził się w 1971 r. w Łęczycy w woj. Łódzkim. W 1995 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a w 2000 r. uzyskał stopień doktora. Po ukończeniu studiów był redaktorem, a następnie wydawcą w wydawnictwach prawniczych, m.in. w Wydawnictwie Prawniczym LEX oraz w Polskich Wydawnictwach Profesjonalnych - Wolters Kluwer Polska. W 2002 r. rozpoczął pracę jako wykładowca w Gdańskiej Wyższej Szkole Administracji, a od 2003 r. sprawował funkcję adiunkta i kierownika Pracowni Informatyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z którym związany jest od 1995 r.
Od 2006 r. pracuje na rzecz administracji publicznej. Pełnił m.in. funkcję doradcy ds. informatyzacji w gabinecie politycznym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także współprzewodniczącego Komisji Regulacyjnej ds. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W październiku 2008 r. objął stanowisko dyrektora Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2010 r. został powołany do składu Rady Archiwalnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. Wśród innych pełnionych funkcji wymienić można takie jak: mediator w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności, członek Komitetu ds. rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych przy Komisji Europejskiej (Komitet ISA), członek rady programowej kwartalnika "Czas Informacji - Prawo nowych technologii. Informacja w administracji i gospodarce", członek rady programowej "Kwartalnika Naukowego Prawo Mediów Elektronicznych".
Doktor Wojciech Wiewiórowski jest autorem wielu opracowań, publikacji i wykładów z dziedziny ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii, informatyzacji oraz informatyki prawniczej. Naukowo zajmuje się przede wszystkim polskim i europejskim prawem nowych technologii, przetwarzaniem i bezpieczeństwem informacji, rolą systemów informacji prawnej, informatyzacją administracji publicznej, podpisem elektronicznym oraz zastosowaniem sieci semantycznej i ontologii prawniczych w porządkowaniu informacji prawnej.
Prywatnie interesuje się historią stosunków politycznych, historią sportu, muzyką (od muzyki średniowiecznej do punk rocka) oraz prekolumbijskimi kulturami Mezoameryki.

Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78