centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
V seminarium w cyklu MEDICA INFO
KONTROLE NFZ W JEDNOSTKACH OCHRONY ZDROWIA ASPEKTY PRAWNE I FINANSOWE
Warszawa, 29.07.2014 Koordynator: Iwona Brokowska

W dniu 29 lipca 2014 roku w Warszawie odbyło się V seminarium w cyklu MEDICA INFO „Kontrole NFZ w jednostkach ochrony zdrowia aspekty prawne i finansowe”. Tym razem tematem wydarzenia organizowanego przez Centrum Promocji Informatyki były kontrole przeprowadzane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w podmiotach leczniczych realizujących kontrakt na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa.

Seminarium otworzyła Karolina Kornblit – prawnik zajmujący się prawem medycznym i problematyką związaną z prawnymi aspektami ochrony zdrowia, która podkreśliła istotę zagadnienia kontroli NFZ jako elementu coraz powszechniej towarzyszącego prowadzeniu działalności leczniczej finansowanej przez Fundusz. W wydarzeniu tym uczestniczyli liczni eksperci z zakresu prawa medycznego – mec. Grzegorz Machulak, mec. Paweł Kamela, Karolina Kornblit oraz mec. Maciej Lulka, a także Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – dr Wojciech Rafał Wiewiórowski.

Pierwszy z prelegentów mec. Maciej Lulka wyjaśnił zgromadzonym uczestnikom rodzaje oraz formy prowadzonych postępowań kontrolnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wskazał na istotną rolę postępowania dowodowego w ustalaniu wyników kontroli, a także zwrócił uwagę na przedmiot i zakres kontroli, który nie jest wyczerpująco określony w przepisach prawa – w związku z czym podkreślił on, że kontrola może dotyczyć całości działalności podmiotu leczniczego związanej z wykonywaniem umowy zawartej z NFZ.

Następnie pani Karolina Kornblit szczegółowo omówiła kwestie związane z elementami protokołu kontroli oraz możliwościami świadczeniodawcy związanymi z podpisaniem lub odmową podpisania protokołu kontroli, a także zgłoszenia zastrzeżeń. Ponadto zwróciła słuchaczom uwagę na praktyczny wymiar przeprowadzanej kontroli oraz możliwość zachowania aktywnej postawy kontrolowanego podmiotu.

Mecenas Paweł Kamela zapoznał uczestników z problematyką stosowania Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w toku kontroli przeprowadzanej przez NFZ. Wskazał aktualne stanowisko Funduszu w tej kwestii oraz możliwości przedsiębiorcy co do obrony swoich praw – w szczególności kwestionowania przeprowadzenia kontroli wbrew zapisom ww. ustawy, która przyznaje ochronę przedsiębiorcom w stosunku m.in. co do ilości przeprowadzanych kontroli jak i ich długości w obrębie danego podmiotu.

Na seminarium została poruszona także tematyka kar umownych nakładanych przez NFZ w toku kontroli. Mecenas Grzegorz Machulak szczegółowo omówił kwestie związane z sądowym dochodzeniem należności oraz możliwościami potrącenia należności przez Fundusz i rozłożenia kary umownej na raty. Ponadto wskazał możliwości obrony świadczeniodawcy w toku kontroli i po jej zakończeniu.

Bardzo ciekawym momentem seminarium było omówienie przez Panią Karolinę Kornblit najczęściej popełnianych błędów przez świadczeniodawców. Pani Kornblit zwróciła uwagę zgromadzonym słuchaczom, że błędy te są niezmienne od lat oraz że dosyć łatwo je wyeliminować, stosując się do zapisów Ogólnych Warunków Umów, które każdy ze świadczeniodawców powinien znać, ponieważ zobowiązał się do ich przestrzegania w Umowie z NFZ.

Na koniec seminarium zabrał głos Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, który wskazał aspekty prowadzenia działalności leczniczej związanej z ochroną danych osobowych. Ponadto zapoznał uczestników z projektowanymi zmianami dotyczącymi systemu informacji w ochronie zdrowia, możliwościami wdrożenia systemu informacji medycznej oraz Karty Specjalisty Medycznego.

V seminarium w cyklu MEDICA INFO miało formę nie tylko wykładów zaproszonych ekspertów, ale także umożliwiło ożywioną dyskusję i wzajemną wymianę poglądów i doświadczeń zgromadzonych słuchaczy. Każdy z uczestników miał możliwość zadawania pytań ekspertom w ramach prowadzonego seminarium, w szczególności na tematy związane z przebiegiem kontroli NFZ.

Zapraszamy do udziału w kolejnym seminarium w cyklu MEDICA INFO!

Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78