centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XLIII edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA
NARZĘDZIA INFORMATYCZNE INFOBROKERINGU
W OBSZARZE BIZNESU, ADMINISTRACJI I NAUKI
Warszawa, 01.04.2014 Koordynator: Elżbieta Janus

Sprawozdanie

W dniu 1 kwietnia 2014 r. Centrum Promocji Informatyki zorganizowało seminarium pt. "Narzędzia informatyczne infobrokeringu w obszarze biznesu, administracji i nauki". Podczas tego wydarzenia zaproszeni specjaliści poruszyli wiele interesujących i istotnych kwestii. Najważniejsze wnioski z poszczególnych wykładów prezentujemy poniżej.

dr Tadeusz Wojewódzki, Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku –Centrum Infobrokerstwa Systemowego
Definicja pojęcia: "Infobroker systemowy" - współpraca z użytkownikami informacji

Całość wystąpienia obejmowała dwa bloki tematyczne:
I. dotyczył rozumienia pojęcia „infobroker systemowy” i wskazywał na kontekst problemowy, w jakim pojęcie to zostało ukształtowane
II. ukierunkowany był na określenie uwarunkowań współpracy z użytkownikami produktów IS, rezultatami pracy IS

Pojęcie IS ukształtowane zostało w kontekstach rozumienia trzech pojęć:
1. społeczeństwa informacyjnego
2. organizacji
3. ścieżki kariery zawodowej
Ad.1 Wyróżnikiem Społeczeństwa Informacyjnego jest rola wiedzy – jako produktu finalnego współczesnych organizacji. Produktu powstającego w sposób masowy. Nowy typ pro-duktu finalnego generuje potrzebę nowego typu organizacji oraz kompetencji z dziedzina technologii wiedzy – jej „produkcji”.
Ad 2. Rekonstrukcję modeli organizacji, funkcjonujących realnie w polskich uwarunko-waniach społeczno – gospodarczych, opiera na Metodyce Syndromicznej Explorer MSE™, opisanej w znacznym stopniu na http://www.infobrokerstwo.pl. Metodyka ta pozwala dotrzeć do wspomnianego typu uwarunkowań, koncentrując się na przekonaniach zespołów pracowniczych. W skrócie nazywamy sposobami myślenia, identyfikowanymi w postaci barier mentalnych oraz paradygmatów myślenia. Przekonania zespołów pracowniczych anali-zowane są kątem WARTOŚCI, WIEDZY oraz RELACJI między wartościami, a wiedzą.
Z punktu widzenia zadań organizacji, jej strategii działania stanem optymalnym jest ŁAD ORGANIZACJI nazywany HARMONIĄ, kiedy to wartości i wiedza są równocenne, tak samo ważne. W realnej praktyce organizacji najczęściej ma miejsce dysharmonia. Jednym z powszechniejszych paradygmatów myślenia jest w realnie funkcjonujących modelach organizacji – finansizm. To postać redukcjonizmu finansowego wyrażającego się w redukowaniu wszystkich wartości organizacji tylko do zysku. Redukcjonizm finansowy, które-go potoczną wykładnią jest przekonanie, że „jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze” - należy do jednego z najpowszechniejszych paradygmatów myślenia obecnych w realnej praktyce społeczno – gospodarczej, produkcyjnej, administracyjnej itd. czasów kryzysu.
Finansizm sprzyja upowszechnieniu modelu organizacji funkcjonującej w formule wyścigu szczurów. Finansizm sprzyja dominującej obecności takich syndromów, jak Syndrom Intelektualnej Jednorazówki.
Przejawia się w tym, że cząstkowe rezultaty pracy intelektualnej w postaci informacji, no-tatek, analiz - traktuje się jak przysłowiowe jednorazówki, nie przechowuje się ich, nie korzysta powtórne, pomimo powtarzających się zadań, wymagających tych samych danych, informacji, tej samej wiedzy. W konsekwencji pojawiają się pętle zadaniowe – te same zadania wykonywane są od początku do końca przez wiele osób, co generuje duże koszty.
Ad.3. Model IS kształtowany jest w oparciu o moduły kompetencji, przy konstruowaniu których należy:
• unikać zbyt wąskiego rozumienia infobrokerstwa i ograniczania go do potocznego wyobrażenia umiejętności wyszukiwania informacji – czy infobrokerstwa klasycznego
• rozwijać infobrokerstwo jako moduł kompetencji – w tym kompetencji menedżerskich wyższego rzędu - w połączeniu z rozwiązywaniem problemów w zespołach pro-jektowych,
• kompetencje infobrokerskie wiązać z modelem organizacji opartej na decyzyjności merytorycznej – tym bardziej, że model ten jest w stanie uruchomić potężne zasoby ekonomiczne oraz energetyczne ( energii ludzkiej)
• postrzegać pracę infobrokerów systemowych – merytorycznych sprawozdawców sta-nu wiedzy - jako nie odkrytego jeszcze rynku pracy, skutkującego produktami warun-kującymi innowacyjność, synergię, asocjacyjność oraz szereg innych, pozytywnych zjawisk ważkich ekonomicznie i społecznie
• uwzględniać ścieżkę kwantyfikowania, tworzenia w oparciu o kwanty wiedzy, drzew wiedzy, drzew problemów oraz drzew decyzyjności jest ścieżką upowszechniania mo-delu merytorycznej decyzyjności organizacji

dr Aneta Januszko-Szakiel (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Rola narzędzi informatycznych w infobrokeringu. Infobroker systemowy a wyszukiwanie i dostarczanie informacji

Autorka przeprowadziła badania empiryczne, którymi objęła firmy krakowskie i to ich praktyka infobrokeringu stanowiła punkt odniesienia dla prezentowanego materiału.
Całość wystąpienia obejmowała następujące zagadnienia:
• Aparat wyszukiwawczy w systemach bazdanowych
• Narzędzia wyszukiwania treści w indeksowanej i głębokiej warstwie internetu
• System usług Google w procesach wyszukiwania informacji
• Systemy zarządzania wiedzą w procesach wyszukiwania i dostarczania informacji
• Metody i narzędzia oceny jakości informacji
• Narzędzia analizy i wizualizacji treści

Liczne odwołania do konkretnych narzędzi umożliwiły zasygnalizowanie ich funkcjonalno-ści oraz stworzyły paletę instrumentów do wyboru dla inforbrokerskich zainteresowań. Część z tych narzędzi pomocna będzie w realizacji bezpośrednich zleceń. Inne – przy tworzeniu własnego zaplecza bazodanowego oraz interpretacyjnego, jak nowa funkcja Google Trends o nazwie „Top Charts” , która generuje zestawienia i wykresy najczęściej wyszukiwanych osób, miejsc, wydarzeń, obiektów, głównie z Stanach Zjednoczonych, ale także w wielu innych krajach. Mogą one stanowić źródło informacji i podstawę do analizy trendów w świecie sportu, rozrywki, polityki, etc. – co podnosi jakość wiedzy bazowej infobrokera. Analogiczne możliwe stwarza Google News - internetowy agregator wiadomości z serwisów informacyjnych. Google News prezentuje nagłówki z ponad 50 000 źródeł wiadomości z całego świata. W prezentacji omówiona została cała paleta możliwości wyszukiwawczych Google oraz funkcji – od kalkulatorów po połączenia lotnicze. Dr Aneta Januszko-Szakiel zwróciła szczególną uwagę na zaobserwowanej tendencji do poszerzania się zakresu głębokiego internetu w stosunku do zasobów internetu widocznego. Taki stan rzeczy skutkować będzie koniecznością stałego rozwoju kompetencji inforbrokerskich i doskonalenia warsztatu w tym zakresie. Sama prezentacja stanowiła przykład rzeczowego, lapidarnego, a zarazem wyczerpującego omówienia zagadnień związanych z Internetem, jako źródłem informacji i wiedzy potrzebnych do efektywnego funkcjonowania organizacji.
Omówione zostały narzędzia do przeszukiwania głębokiego internetu oraz narzędzia wsparcia gromadzenia informacji, w tym Alerty. oraz źródła baz danych.
Podstawowe znaczenie dla infobrokera ma jakość informacji, przy czym główna uwaga skoncentrowana została na automatycznych formach jej weryfikacji, jak serwis internetowy Alexa. Uruchomiony w 1996 r. jako narzędzie analizujące nawigację na stronach WWW - posiada wbudowane mechanizmy analizy stron, rejestruje ruch na poszczególnych stronach (podaje liczbę wejść za ostatnie lata i miesiące, kto je przegląda i skąd); udostępnia dane m. in. o szybkości ładowania stron, liczbie linkowań do strony, opiniach (jeśli są), a także inne dane, które pozwalają stronę ocenić. Dla warsztatu infobrokera – są to podstawowe infor-macje umożliwiające budowanie jakościowo wartościowego warsztatu profesjonalnej działalności.
Systemy Zarządzania Wiedzą zidentyfikowane zostały jako agregacja i wyszukiwanie da-nych, informacji z różnych źródeł (baz, hurtowni, intranetu, także internetu); wymóg – zastosowanie spójnego systemu kodowania danych i informacji, tj. jednolitego identyfikowania obiektów informacyjnych w organizacji ; jednolite procedury rejestracji i modyfikacji danych.
Systemy ekspertowe dr Aneta Januszko-Szakiel scharakteryzowała jako ukierunkowane na porównywanie sytuacji bieżącej ze zgromadzoną i usystematyzowaną wiedzą ekspertów na temat podobnego problemu (podobne cechy, symptomy), który wystąpił w przeszłości; wnioskowanie o możliwościach rozwiązania problemu a ponadto takie, gdzie poza porównaniem, zachodzi możliwość wnioskowania w warunkach częściowej niepewności, braku da-nych, logik rozmytych.
Analiza i prezentacja danych z Google objęło PublicData – narzędzie pozwalające na ana-lizę publicznie dostępnych zbiorów danych z OECD, Banku Światowego, Eurostatu itp.; Google Fusion Table – darmowy serwis umożliwiający prezentację dużej ilości danych na mapach Googla oraz dzielenie się nimi z innymi użytkownikami; Google Trends; Think Insights Google - źródło spostrzeżeń, trendów i badań z zakresu marketingu cyfrowego (Może dostarczać inspiracji dla prowadzenia biznesu, poznawania klientów i ich potrzeb, badania skuteczności reklamy internetowej, siłę potencjalnego rynku zbytu, etc; Google to Street View, która w połączeniu z Google Maps i Google Earth umożliwia szczegółową lokalizację wybranych adresów.
Prezentacja zawierała także wykaz narzędzi do analizy i wizualizacji informacji. Zwrócono nadto uwagę na wyniki analizy zamieszczone w Raporcie Gartnera 2014.
Wnioski końcowe prezentacji:
• procesy decyzyjne i efektywność działania organizacji wymagają łączenia informacji wewnętrznych i zewnętrznych, ich starannej analizy oraz raportowania i dystrybucji
• wielowymiarowa analiza, badanie zależności i powiązań pomiędzy obiektami informa-cyjnymi wymaga zastosowania narzędzi opartych na Data Mining, sztucznej inteligencji, systemach ekspertowych
• analiza i raportowanie informacji wymaga zastosowania narzędzi informatycznych; (duże możliwości narzędzi otwartych – open source)

dr Sabina Cisek (Uniwersytet Jagielloński)
Jak pozyskać rzetelną bezpłatną informację z Internetu? Wybrane praktyczne aspekty in-fobrokeringu

Na treść prezentacji złożyły się następujące bloki tematyczne:
• Efektywnie i rzetelnie szukamy bezpłatnej informacji
o Wybrane narzędzia i zasady wyszukiwania wartościowej informacji w Internecie
• Oceniamy jakość, wiarygodność informacji
o Wybrane kryteria i sposoby oceny wyszukanej informacji

Główna teza postawiona przez dr Sabinę Cisek stwierdzała, że w Internecie jest sporo bezpłatnej dla użytkownika a jednocześnie wartościowej informacji, trzeba ją tylko umieć znaleźć, rozpoznać i ocenić. Nie chodzi przy tym o jakąkolwiek informację lecz profesjonalną: biznesową, gospodarczą, europejską, naukową, normalizacyją, o środowisku, patentową, prawną, publiczną, techniczną itp.
Dr Sabina Ciszek postawiła tezę, iż często znajomość tych samych czynników/elementów nie tylko pomaga ocenić jakość i wiarygodność informacji ale również sprzyja jej efektywne-mu wyszukiwaniu. A ponadto, że procesy wyszukiwania wartościowej informacji i jej oceny „przeplatają się” ze sobą, współwystępują.
Proces efektywnego i rzetelnego wyszukania bezpłatnej informacji zawiera dwa aspekty:
1. rzetelnie podchodzimy do samego procesu i sposobu wyszukiwania (opieramy się na przemyślanej strategii wyszukiwawczej – wiemy gdzie i jak szukamy i dlaczego tak właśnie) [Nota bene – przypadkowe pozyskiwanie informacji staje się coraz ważniej-sze w dzisiejszym środowisku informacyjnym, ale to osobne zagadnienie]
2. korzystamy z wiarygodnych zasobów/źródeł informacji
ad1.
• Dostosuj swoją strategię i taktykę wyszukiwawczą do konkretnego problemu, pytania, dziedziny wiedzy.
• Nie ufaj a priori – oceniaj i wartościuj narzędzia oraz zasoby. „Idealne” źródło informacji nie istnieje, zawsze może wkraść się przypadkowa omyłka, nie mówiąc już o ce-lowym wprowadzaniu odbiorcy w błąd.
• Nie polegaj wyłącznie na jednym narzędziu, publikacji, serwisie wyszukiwawczym, źródle
o Co zrobisz, gdy nie będzie działać lub przestanie być dostępne?
o Nie ma idealnych źródeł, całkowicie obiektywnych publikacji, totalnych „wszechogarniających” wyszukiwarek (Google również „nie widzi” wszystkiego w Sieci)
o Trzeba sprawdzać treści/wiedzę z różnych źródeł – na tym polega krytyczne, rzetelne podejście
• Należy kontrolować element subiektywny, minimalizować tendencyjność , a to się raczej nie uda, gdy będziemy posługiwać się jednym, ulubionym narzędziem/serwisem wyszukiwawczym, źródłem czy zbiorem publikacji
o Istnieje Deep Web/Ukryty Internet
o Indeksy w wielu bazach danych robią ludzie, wprowadzając element subiektywny
o I wreszcie – jeżeli czegoś nie da się znaleźć w jednym miejscu, to może będzie w innym
• Formułuj różne pytania, także te precyzyjne – z wykorzystaniem różnych funkcji, ko-mend, operatorów wyszukiwania (operatory boolowskie, -, +, *, filtrowanie, fraza, fi-letype, inurl, link, site, related itd.)
• Przestrzegaj prawa związanego z dostępem i wykorzystaniem informacji i publikacji.
• Poza tym, co równie istotne, nie tylko trzeba umieć szukać.
• Niektóre, ważne źródła informacji należy po prostu znać „na pamięć” , wiedzieć, że istnieją, co zawierają i na ile można im ufać.

ad.2.
• Wiarygodność źródeł informacji zależy m.in. od tego, kto jest ich autorem, dostawcą, dysponentem
• TYPOLOGIE DOSTAWCÓW (DYSPONENTÓW) INFORMACJI
• Dostawcy komercyjni, np. EBSCO
• Dostawcy niekomercyjni, np. UE
• Dostawcy oficjalni, „urzędowi”, np. ministerstwa
• Dostawcy nieoficjalni, np. biblioteki, blogerzy
• Dostawcy polscy
• Dostawcy międzynarodowi, unijni, zagraniczni

Dr Sabina Cisek skoncentrowała się na źródłach bezpłatnej, a jednocześnie warto-ściowej informacji zwracając uwagę na renomowanych KOMERCYJNYCH dostawców infor-macji, którzy czasami część swych zasobów udostępniają bezpłatnie. Przykład naukowy wy-dawca czasopism Sage Journals free sample copy ,a biznesowy: podstawowe informacje o firmach (nazwa, adres, numer DUNS) udostępniane przez Bisnode D&B Polska Sp. z o.o.
Omawiając niekomercyjnych zaznaczyła oficjalnych, „urzędowych” źródeł - takich, jak administracja państwowa, sądy, samorządy, sejm, służby mundurowe, urzędy centralne, władza publiczna oraz nieoficjalne , jak biblioteki, organizacje pozarządowe (fundacje, sto-warzyszenia), uczelnie, związki zawodowe – odwołując się do konkretnych przykładów.
Oddzielną grupę stanowią oficjalni, niekomercyjni dostawcy informacji na świecie - organizacje międzynarodowe, jak Bank Światowy, Doing Business, the World Bank Group, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, OECD the Organization for Economic Coope-ration and Development, Unia Europejska, np. EUROPA – Eurostat oraz organy administracji i władzy poszczególnych państw.

Odrębnym tematem jest ocena wiarygodności źródeł informacji. Dr Sabina Cisek konstatuje iż różne są kryteria oceny:
• Niezależne od konkretnego odbiorcy, użytkownika, np. poprawność językowa, sta-ranna redakcja, szybkość wczytywania się strony WWW itp.
• Zależne od odbiorcy, użytkownika (względne lub subiektywne), m.in. od jego cech osobowości, doświadczenia, sytuacji problemowej, w której się znajduje itd.
• Kryteria związane z :
o Dostępem do informacji
o Formą, m.in. architekturą informacji
o Merytoryczne, związane z treścią, zawartością (ang. content)
• ważne jest kto jest dostawca, dysponentem, twórcą informacji

Dr Sabina Cisek zwróciła uwagę na fakt, iż zawartość i sposób udostępniania danego źródła informacji wynika z obowiązującego prawa. Podała liczne przykłady jakościowo warto-ściowych informacji pochodzących z takich właśnie źródeł. Wskazała ponadto na możliwości dostępu do wartościowej a bezpłatnej informacji, m.in.: w biznesie ( platformy społecznościowe dla profesjonalistów ), w nauce ( ruch Open Access, naukowe portale społecznościowe i inne otwarte dane zarówno naukowe (z badań empi-rycznych), jak i publiczne.

Marta Dzienkiewicz (broker informacji firma Infobrokerska.pl)
Jak naukowcy pozyskują informacje. Zasoby informacji naukowej generowane przez serwisy WWW
• Potrzeby informacyjne naukowców.
• Informacje o nauce.
• Informacja dla nauki.
• Wyszukiwarki naukowe i naukowe bazy danych.
• Portale społecznościowe a nauka.

dr Bożena Jaskowska (Uniwersytet Rzeszowski)
Wykład: Academic SEO - praktyczne porady dotyczące poprawy wyszukiwalności własnego nazwiska oraz dorobku naukowego w sieci

Problem, jaki został postawiony na wstępie prezentacji to: Jak zbudować swój elektroniczny wizerunek, jak popularyzować dorobek naukowy w sieci oraz zwiększyć liczbę cytowań?
Główny akcent prezentacji dotyczył aktywnej postawy zainteresowanego, który po-winien korzystać nie z jednego, ale wielu form zabiegania o właściwy rezultat jakim jest rozpoznawalność własnego nazwiska oraz publikacji z obszaru dorobku naukowego. Pani dr Bożena Jaskowska wskazywała przy tym, że zachowania te nie są zasadniczo różne ze względu na rodzaj profesji i chodzi bardziej o przedstawienie ogólnych zasad, na tle i w kontekście dorobku naukowego.
W prezentacji skoncentrowano się na następujących treściach:
• Co to jest Academic Search Engine Optimalization?
• Własna witryna www
• Optymalizacja tekstu naukowego
• Publikowanie w otwartych zasobach
• Rola mediów społecznościowych w ASEO
Search engine optimization (SEO) to proces poprawy widoczności witryny albo strony internetowej WWW w wyszukiwarkach za pomocą "naturalnych" lub un-paid (" organiczny "lub" algorytmiczne ") rezultatów przeszukiwania, a tym szczególnym przypadku tekst naukowy był łatwiej indeksowany i kategoryzowany w wyszukiwarkach i tym samym odpowiednio pozycjonowany w wynikach wyszukiwania.
W bloku tematycznym Kreowanie internetowego wizerunku naukowca. Marketing cytowań –dr Bożena Jaskowska omówiła walory posiadania własnej strony internetowej zwracając przy tym uwagę na optymalizację kodu strony i treści zawartej na witrynie. Zwróciła przy tym uwagę na Google Analitics zapewniający pomiar oglądalności witryny, wgląd w statystyki i dane o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny, jakich słów kluczowych używają, czego szukają, skąd przychodzą, które strony i treści są najpopularniejsze oraz określenie zależności pomiędzy treściami i częstotliwością ich dodawania a statystykami odwiedzin.
Prowadząca podkreśliła rolę alertów oraz Google Alerts, gdzie naukowiec może umieścić swoje imię i nazwisko (w różnych konfiguracjach), każdy tytuł artykułu, który opublikował, dzięki czemu dowie się kto i gdzie go cytuje i w jakim kontekście (bez wyraźnego wymieniania nazwiska) oraz poznać specyficzne słowa i frazy kluczowe adekwatne do swojego obszaru zainteresowań.
Omówione zostały zasady SEO, o których trzeba pamiętać przed napisaniem artykułu oraz jego publikacją. w tytule i abstrakcie uwypuklono rolę słów kluczy. Zasugerowano by wybierać w abstrakcie właściwe słowa kluczowe opisujące artykuł, wykorzystaj frazy 2-4 wyrazowe, które czytelnicy mogą użyć szukając tekstów na opisywany przez autora temat. Sprawdzić w Google Trends i / lub w Planerze słów kluczowych Google AdWords, słowa i frazy kluczowe, które są najbardziej popularne w danej dziedzinie, a następnie powtórzyć słowa kluczowe w abstrakcie kilka razy i w sposób naturalny wbudować je w kontekst. W tej samej części dr Bożena Jaskowska omówiła politykę cytowań
Kolejny blok tematyczny dotyczył otwartych czasopism. Okazuje się, że otwarte publikacje mają znacznie wyższe wskaźniki cytowalności od tekstów publikowanych w czasopismach płatnych (od 35% w przypadku biologii do 250% w przypadku fizyki). W bloku poświęconym repozytoriom naukowym zwrócono uwagę na to, że samodzielna archiwizacja dokumentów w repozytoriach naukowych to najprostszy sposób na zaistnienie w indeksach Google Scholar (a więc i w Publish or Perish, z którego cytowania uwzględniane są przez NCN).
Dr Bożena Jaskowska zaznaczyła, że Google Scholar to podstawowa i najpopularniejsza wyszukiwarka naukowa, a także narzędzie pomocne do analiz bibliometrycznych oraz eksportu danych bibliograficznych. Ponadto indeksy Google Scholar są wykorzystywane przez narzędzia bibliometryczne (np. Publishor Perish, Scholarometer) oraz do wyliczania Indeksu Hir-scha. Omówiono ponadto konta w serwisach społecznościowych – jako kolejny krok budo-wania swojej obecności w sieci.

Tomasz Kapuściński (IBBC Group)
Open Source Intelligence (OSINT) - Praktyczne zastosowanie wybranych narzędzi w docho-dzeniach online.
• Na prezentacje złożyły się następujące treści:
• Czym jest wywiad gospodarczy - wywiad biały, szary i czarny
• Po co przedsiębiorstwu wywiad?
• Rola informacji i jej analizy w zarządzaniu ryzykiem
• Informacja wywiadowcza, a proces decyzyjny
• Skąd infobroker bierze informacje?

Omawiając znaczenie wywiadu prezenter zwrócił uwagę na znaczenie wywiadu białego. In-formacja pozyskiwana ze źródeł ogólnodostępnych ma znaczenie gdyż rezultaty uzyskiwane tutaj mogą być wstępem dla wywiadu szarego lub dalszej analizy. Rezultaty uzyskiwane tą droga mogą dawać mogą dawać pełen obraz oczekiwany przez odbiorcę.
Wywiad szary – czyli działania zgodne z prawem, choć niekoniecznie etyczne obejmują wizy-tację siedziby firmy, obserwację, wywiad środowiskowy, infiltracja środowiska, wtopienie się w grupę, zatrudnienie się w firmie w celu zdobycia informacji. W przeciwieństwie do wywiadu czarnego – szary nie przynosi szkody, wpisanej w działania wywiadu czarnego, gdzie po-dejmuje się takie działania, jak: używanie informacji do wywarcia nacisku lub szantażu, Kradzież informacji, dokumentów, łamanie haseł, hakerstwo, zakładanie ukrytych kamer i podsłuchów ,prowokacje, podszywanie się, kradzież tożsamości.
Określając cele wywiadu prowadzący wskazał na zamierzenie, jaki jest uzyskanie przewagi informacyjnej nad konkurencją, które pozwala na szybsze i trafniejsze decyzje, np. w rywalizacji o przetarg, dotarciu do klienta, wprowadzaniu innowacji i określaniu strategii biznesowej. Natomiast wiedza o branży pomaga określić własną niszę, zdefiniować rzeczywistą pozycję na rynku. Pozyskana w trakcie wywiadu wiedza o warunkach biznesowych pod nowe inwestycje i inicjatywy jest kluczowa dla zminimalizowania ryzyka przy podejmowaniu ważnych decyzji strategicznych Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie nie oznacza wyeliminowania ryzyka, ale jego określenie i podjęcie środków prewencji.
Informacja i jej analiza odgrywają zdaniem Tadeusza Kapuscińskiego wazka role w zachowa-niu ciągłość biznesu. To stan, kiedy przedsiębiorstwo pracuje w swoim normalnym trybie. Przerwy spowodowane losowymi zdarzeniami wynikają często z niedostatku informacji i generują straty. Ważne jest więc, aby odpowiednio wcześniej zidentyfikować zagrożenia i ryzyka i przygotować się na nie.
Formy przekazu informacji wywiadowczych mogą być różne - od ustnych konsultacji, poprzez surowe dane, aż po raporty analityczne z rekomendacjami. Najbardziej wartościowe dla od-biorcy są informacje poddane w jakimś stopniu analizie. Raporty mają przemyślaną kon-strukcję, poddają zebrane materiały interpretacji, pomagają wyciągnąć wnioski i sugerują na czym warto skupić uwagę.
Każdy przedsiębiorca w jakimś stopniu stosuje wywiad przy prowadzeniu biznesu. Niektórzy skupiają się na tej kwestii z dużym zaangażowaniem. Są to jednak działania praco- i czasochłonne, a na pewnym etapie wymagają doświadczenia i kwalifikacji. Przedsiębiorcy zwracają się co raz częściej o pomoc do wyspecjalizowanych w tym firm lub korzystają z usług wywiadowni i infobrokerów. Prowadzący zidentyfikował Infobrokera jako osobę wykwalifikowaną w wyszukiwaniu adekwatnych i wysokiej jakości informacji oraz w ich selekcji i przetwarzaniu na potrzeby odbiorcy. Jakość informacji to - jego zdaniem - przede wszystkim wybór odpowiednich źródeł i ich weryfikacja. Informacja musi być nie tylko wysokiej jakości, ale też adekwatna dla potrzeb odbiorcy. Dobry infobroker potrafi zdefiniować na jakiej informacji zależy jego klientowi.
Raport wywiadowczy, informacja lub analiza trafiają ostatecznie do rąk decydenta. Jest to ważny etap całego procesu, gdyż to od formy przekazu i treści zależeć będzie, czy decydent zechce i będzie potrafił zinterpretować i odpowiednio wykorzystać pozyskaną w wywiadzie wiedzę.
Przy omawianiu źródeł informacji Tadeusz Kapuściński skonstatował, że większości krajów funkcjonują mniej lub bardziej rozbudowane oficjalne serwisy internetowe pozwalające na uzyskanie informacji o firmach i przedsiębiorcach. Najczęściej warto zweryfikować informacje "fizycznie" w miejscowym rejestrze sądowym (np. KRS), czy innym urzędzie. Research medialny i internetowy (w tym uważny monitoring stron konkurencji) jest często zaskakująco skutecznym narzędziem. Informacje takie niekiedy są jednak wymagające weryfikacji lub wyjaśnienia. Raporty kredytowe to względnie tani i szybki sposób na podstawowy wywiad gospodarczy. Telefon bezpośrednio do konkurencji, jej dostawców, klientów lub partnerów handlowych pomaga zweryfikować m.in. jej reputację, rzetelność i sprawność działania. W Internecie znaleźć można wiele odpłatnych i bezpłatnych serwisów biznesowych, z których wyekstrahować można wartościowe informacje

Marcin Meller, (Mediaquest)
Open Source Intelligence (OSINT) - Praktyczne zastosowanie wybranych narzędzi w docho-dzeniach online.
OSINT (wywiad jawnoźródłowy, jawnoźródłowa działalność wywiadowcza) -zaplanowane pozyskiwanie informacji, selekcjonowanie, wnioskowanie oraz ich dystrybucja do określonej grupy odbiorców, zgodnie z założeniami określonymi przez składającego zapytanie. Open Source Intelligence stosuje zweryfikowane metody pracy wywiadowczej, w konsekwencji czego otrzymywany jest jawnoźródłowy materiał wywiadowczy.
Na prezentacje przewidziano następujące zagadnienia:
1. wyszukiwanie dokumentów oraz metadane
2. identyfikacja osób, adresów, email oraz nazw użytkowników
3. geolokalizacja

ad. 1.
Zaprezentowano FOCA 3.4
Oficjalna strona programu:
https://www.elevenpaths.com/labs-tools-foca.html
ad.2.
Zaprezentowano theHarvester.
Oficjalna strona internetowa projektu:
http://www.edge-security.com/theharvester.php
Zadaniem programu jest gromadzenie adresów email, informacji o subdomenach, nazwach hostów z różnorodnych źródeł publicznych, takich jak wyszukiwarki internetowe [Google, Bing, Exalead], serwery kluczy PGP oraz wyszukiwarki Shodan. MAILSCOUT
Więcej informacji:marcin.meller@mediaquest.pl
CEL: Indentyfikacja osoby oraz powiązanych kont w serwisach społecznościowych MAILSCOUT to narzędzie, które zostało zaprojektowane w celu identyfikacji tożsamości wła-ściciela adresu email oraz sieci społecznościowych powiązanych z tym adresem.
SCYTHE
Oficjalna strona internetowa projektu: https://github.com/ChrisJohnRiley/Scythe
CEL: Identyfikacja posiadacza określonej nazwy użytkownika lub adresu email. SCYTHE jest projektem Open Source, którego zadaniem jest umożliwić użytkownikowi przeszukanie kilku najbardziej popularnych sieci społecznościowych w celu identyfikacji posiadacza danego adresu email lub nazwy użytkownika.
ad.3.
CREEPY
Oficjalna strona programu: http://ilektrojohn.github.io/creepy/
CEL: Geolokalizacja użytkowników serwisów Twitter, Flickr oraz Instagram WIGLE.net
Oficjalna strona internetowa: https://wigle.net
CEL: Wyszukiwanie i identyfikacja bezprzewodowych punktów dostępu do sieci WIGLE.net to serwis internetowy, który skanuje oraz oznacza na mapie wszystkie możliwe bezprzewodowe punkty dostępu do sieci.
PUSHPIN
Oficjalna strona projektu: https://bitbucket.org/LaNMaSteR53/recon-ng
CEL: Wyszukanie oraz identyfikacja treści udostępnianych z określonej lokalizacji. Oczywiście efektywność aplikacja uwarunkowana jest warunkiem koniecznym spełnianym po stronie użytkowania urządzeń elektronicznych. Im ta aktywność większa i bardziej urozmaicona, tym efekt lepszy.

Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78