centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
PRANIE PIENIĘDZY W PRAWIE POLSKIM Z UWZGLĘDNIENIEM ROZWIĄZAŃ WSPÓLNOTOWYCH
(III DYREKTYWA ORAZ ZAŁOŻENIA IV DYREKTYWY) - PODEJŚCIE PRAKTYCZNE
Warszawa, 16.01.2014 Koordynator: Iwona Brokowska

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 • Dowiecie się Państwo jak wasza instytucja może być narażona na "pranie pieniędzy"
 • Jakie obowiązki ciążą na "instytucjach obowiązanych" i ich pracownikach, a także jaka jest osobista odpowiedzialność członków zarządów "instytucji obowiązanych"
 • Zaprezentowane zostaną Państwu niezgodności pomiędzy prawem polskim i wspólnotowym, a także ich praktyczne następstwa
 • Zaprezentowane zostaną zalecenia i rekomendacje Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i bieżąca praktyka sądowa w zakresie procederu "prania pieniędzy" oraz ochrony danych osobowych
 • Wymienią Państwo doświadczenia z innymi osobami z branży
 • Będą mogli Państwo uczestniczyć w dyskusji i zadawać pytania ekspertowi
 • Uzyskają Państwo w ciągu jednego, efektywnie wykorzystanego dnia, praktyczną wiedzę, bardzo przydatną w codziennej pracy zawodowej

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

 • Kadra wyższego i średniego szczebla takich instytucji jak: banki, zakłady ubezpieczeń, biura rachunkowe, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, firmy factoringowe, pośrednicy finansowi, doradcy finansowi, wszyscy przedsiębiorcy przyjmujący wpłaty o wartości powyżej 15.000 euro, agendy publiczne (podmioty współpracujące)
 • Pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie rejestrów transakcji podejrzanych
 • Pracownicy odpowiedzialni za dokonywanie analizy ryzyka prania pieniędzy i stałego monitorowania stosunków gospodarczych z klientami
 • Osoby odpowiedzialne za ochronę "instytucji obowiązanych" przed fraudami
 • Członkowie zarządów w "instytucjach obowiązanych" ponoszący osobistą odpowiedzialność na podstawie dużej nowelizacji Ustawy

Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maximum 20 osób

RAMOWY HARMONOGRAM WARSZTATÓW:
09:30 - kawa na początek dnia
10:00 - rozpoczęcie zajęć
12:00 - przerwa na lunch
12:30 - kontynuacja zajęć
14:30 - przerwa na kawę
14:50 - kontynuacja zajęć
16:00 - zakończenie warsztatu
(przez cały czas trwania szkolenia w sali są dostępne napoje ciepłe i zimne oraz drobne przekąski)

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

1. Polska regulacja z ustawy o praniu pieniędzy* a regulacja wspólnotowa dotycząca tego zagadnienia (III Dyrektywa)
* ustawa z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. z 2010 r., Dz.U. Nr 46 poz 276 ze zm.)

2. Projekt nowych ram AML/CFT w UE, czyli założenia IV Dyrektywy:

 • Cele IV Dyrektywy AML
 • Nowy krąg "instytucji obowiązanych", czyli wyzwanie dla polskich przedsiębiorców
 • Zmiany w regułach risk based approach
  1. wymiar europejski,
  2. wymiar krajowy,
  3. wymiar instytucji obowiązanej.
 • Zmiany w zakresie dokumentowania i aktualizacji analiz bazujących na RBA
 • Zmiany w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego (CDD) w tym ograniczenie wyjątków od stosowania CDD
 • Skodyfikowanie w załącznikach do IV Dyrektywy czynników niższego i wyższego ryzyka generowanego przez klienta
 • Zmiany w postrzeganiu "beneficjenta rzeczywistego" (zwłaszcza osób prawnych) i obowiązek posiadania wiedzy o beneficjencie rzeczywistym przez samego klienta
 • Zmiany dotyczące instytucji PEP'a (krajowego, zagranicznego lub międzynarodowego)
 • Ułatwienia w obiegu informacji związanej z AML w ramach grup kapitałowych
 • Zmiany w systemie sankcji za naruszanie reguł AML
  1. harmonizacja systemu sankcji,
  2. nowy katalog sankcji
 • Przewidywana data uchwalenia (implementacji)

3. Siatka pojęć (definicje legalne z perspektywy praktycznej) ustawy , ze szczególnym uwzględnieniem kontrowersji dotyczących pojęcia:

 • Klienta i beneficjenta rzeczywistego
 • Wartości majątkowej i transakcji
 • Stosunku gospodarczego

4. Organy właściwe w sprawach zapobiegania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych (nieujawnionych) źródeł oraz wybrane poglądy prezentowane przez regulatorów rynku (Praktyka podejścia GIIF do banków).

5. Podstawowa struktura obowiązków wynikających dla instytucji obowiązanych z Ustawy:

 • Obowiązki rejestracyjne:
  1. obowiązek rejestracji transakcji "ponadprogowych" w rozumieniu art.8 ust. Ustawy;
  2. obowiązek rejestracji transakcji podejrzanych przeprowadzanych przez instytucję obowiązaną w rozumieniu art.8 ust.3 Ustawy;
  3. obowiązek rejestrowania transakcji podejrzanych, nieprzeprowadzanych przez instytucję obowiązaną, lecz takich o których ten podmiot uzyskał informację (art.8 ust.3a Ustawy);
  4. obowiązek raportowania o niemożności zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego (CDD) zgodnie z art. 8b ust.5 Ustawy;
  5. obowiązek raportowania na podstawie art.16 i 17 Ustawy, czyli w ramach procedury wstrzymania transakcji lub jej blokowania przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
 • Obowiązki analityczne:
  1. obowiązek bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji na podstawie art. 8a Ustawy;
  2. obowiązek analizy ryzyka generowanego przez każdego klienta zgodnie z art.8b ust 1 Ustawy.
 • Obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego (CDD):
  1. identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych;
  2. podejmowaniu czynności, z zachowaniem należytej staranności, w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i weryfikacja jego tożsamości;
  3. uzyskiwaniu informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych (w odniesieniu do przedsiębiorców z którymi instytucja obowiązana ma stabilne relacje usprawiedliwiające tezę o istnieniu "stosunków gospodarczych");
  4. bieżącym monitorowaniu "stosunków gospodarczych" z klientem (w okolicznościach opisanych w punkcie powyżej).
 • Inne obowiązki instytucji obowiązanej związane z klientami
  1. podwyższone lub ograniczone obowiązki w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego (CDD) z uwagi na podmiotowy charakter klienta. Powyższe dotyczy w szczególności przypadków opisanych w art. 9e Ustawy;
  2. obowiązki związane z wchodzeniem w relacje z "osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne" (PEP);

6. Typowanie transakcji podejrzanych:

 • geograficzne, przedmiotowe i podmiotowe czynniki zwiększające ryzyko transakcji;
 • nietypowe zachowania prawne klientów zwiększające ryzyko transakcji;
 • nietypowe zachowania faktyczne klientów zwiększające ryzyko transakcji;
 • nietypowość transakcji jako czynnik zwiększający ryzyko z perspektywy procederu prania pieniędzy;
 • przykłady transakcji podejrzanych w działalności instytucji obowiązanych.

7. Zasady przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi:

 • typowy przebieg procesu notyfikacji dokonanej przez instytucję obowiązaną;
 • kompetencję Generalnego Inspektora i prokuratora w związku z notyfikacją;
 • komunikacja pomiędzy instytucją obowiązaną a klientem w związku z notyfikacją;
 • skutki prawne dokonanej notyfikacji dla instytucji obowiązanej.
 • kanały komunikacyjne wykorzystywane w relacjach z Generalnym Inspektorem.

8. Działania instytucji zobowiązanej na podstawie ustawy o praniu pieniędzy a regulacja z zakresu:

 • ochrony danych osobowych;
 • tajemnicy zawodowej.

9. Nadzorowanie personelu instytucji obowiązanej odpowiedzialnego za stosowanie obowiązków ustawowych


10. Gromadzenie wiedzy o kliencie jako czynnik minimalizujący ryzyka związane z ustawą o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych (nieujawnionych) źródeł - także z perspektywy ochrony danych osobowych.


11. Odpowiedzialność karna i cywilna związana z ustawą o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych (nieujawnionych) źródeł.


12. Orzecznictwo sądów na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych (nieujawnionych) źródeł.


Program
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78