centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
Metody pomiaru ROI/TCO w inwestycjach Business Process Management System (BPMS), Obieg dokumentów, EAI
Warszawa, 28-29.01.2014 Koordynator:

Prowadzący: Ernest Syska - doświadczony konsultant i trener analiz ROI of IT, Total Cost of Ownership (ponad 750 przeszkolonych osób). Praktyk wielu badań rentowności informatyki w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Project Manager dużych projektów Business Process Management + Project Portfolio Management. Teoretyk, wykładowca, twórca autorskiej metodologii analizy zwrotu z inwestycji informatycznych. Korzysta z metodyk autorytetów dziedziny: Douglasem Hubbardem (USA) i Danem Remenyi'em (Irlandia) oraz Total Economic Impact firmy MetaGroup.

PROGRAM

Dzień I - 28 stycznia 2014 r.
09:15 - 10.15 Wprowadzenie - nazewnictwo, definicje.
10:30 - 12:00 Finansowe wskaźniki decyzyjne NPV, IRR, PP.
Umiejscowienie analizy ROI/TCO w zarządzaniu - prezentacja roli analizy ekonomicznej w relacji ze strategią firmy i zarządzaniem konkretnym projektem informatycznym.
Podstawy matematyki finansowej na przykładzie wskaźników NPV, IRR, WACC, ROI, CF ROI, PP (Payback Period). Interpretacja kosztu kapitału własnego w praktyce polskich przedsiębiorstw (podejście CAPM i CFROI). Ćwiczenia w obliczaniu oraz interpretacji wskaźników.
12:00 - 12:30 Lunch
12:30 - 13:30 Modelowanie scenariuszy ekonomicznych.
AS-IS (do nothing) | TO BE (invest)
Ocena rentowności projektu inwestycyjnego w nową działalność biznesową firmy telekomunikacyjnej oraz usprawnienie tej firmy w obszarze BPMS, EAI, DMS. Modelowanie wszystkich istotnych elementów rachunku przepływów pieniężnych w czasie: EBITDA, EBIT, Majątek obrotowy netto, finansowanie kredytem, kapitałem własnym. Zasady obliczania i interpretacji Net Cash-Flow. Interpretacja zasad zarządzania majątkiem obrotowym firmy: rotacja należności, rotacja zapasów, zobowiązań i gotówki.
13:40 - 14:00 Analiza ryzyka i wrażliwości
Analiza wrażliwości inwestycji w oprogramowaniu Palisade Top Rank.
Analiza ryzyka inwestycyjnego - symulacje Monte Carlo w Palisade @Risk (do tej części zajęć konieczne jest posiadanie wersji MS Excel 2010+ oraz uprawnień administratora na PC). Analiza scenariuszy ekonomicznych jako podstawa podejmowania decyzji inwestycyjnych.
14:15 - 14:45 Typy inwestycji
Klasyfikacja inwestycji IT z punktu widzenia struktury Cash Flow AS IS , TO BE
14:45 - 15:15 Efekty ekonomiczne
Definicje, Katalogi efektów ekonomicznych.
Prezentacja katalogu efektów ekonomicznych możliwych do uzyskania dla podanych typów inwestycji w podziale na:
- inwestycje TCO - centryczne
- inwestycje podnoszące efektywność biznesu
- inwestycje podnoszące trafność taktycznych i strategicznych decyzji biznesowych (inwestycje w analitykę) Mierzalne i "niemierzalne" efekty ekonomiczne wdrażania BPMS, Middleware, DMS
15:15 - 17:00 Analiza efektów ekonomicznych
TCO inwestycji BPM, DMS, EAI
Koncepcja Total Cost of Ownership. Identyfikacja sfery Direct TCO i Business TCO w procesach biznesowych. Koszty rozwoju i utrzymania systemów BPMS, DMS, Middleware EAI.
Punkt funkcyjny (function point) jako narzędzie pomiaru kosztu jednostkowego rozwoju systemów BPMS, DMS, Middleware EAI. Przykłady praktyczne.
Modele kosztowe dostarczania rozwiązań: SaaS, PaaS i modele on-demand. Porównanie efektywności kosztowej.
17:00 Zakończenie I dnia warsztatu
Dzień II - 29 stycznia 2014 r.
08:30 - 10:00 Analiza efektów ekonomicznych
TCO inwestycji BPM, DMS, EAI (cd)

Koncepcja Total Cost of Ownership. Identyfikacja sfery Direct TCO i Business TCO w procesach biznesowych. Koszty rozwoju i utrzymania systemów BPMS, DMS, Middleware EAI.
Punkt funkcyjny (function point) jako narzędzie pomiaru kosztu jednostkowego rozwoju systemów BPMS, DMS, Middleware EAI. Przykłady praktyczne.
Modele kosztowe dostarczania rozwiązań: SaaS, PaaS i modele on-demand. Porównanie efektywności kosztowej.
10:15 - 11:15 Produktywność
Metodyka analizy zmian w produktywności zasobów pracy (Symulacyjna analiza ekonomiczna). Koncepcja wskaźnika produktywności i kosztu jednostkowego produktu. Modelowanie produktywności pracowników biznesu z wykorzystaniem oprogramowania iGrafx Six Sigma w notacji BPMN 2.0. Optymalizacja procesów biznesowych za pomocą inwestycji IT oraz symulacji procesów po zmianie.
11:15 - 11:45 Satysfakcja klienta
Analiza pozaprocesowych wpływów ekonomicznych. Metody ankietowe w badaniach ROI/TCO. Benchmarking ROI. Metody pozyskiwania danych. Modelowanie zależności ekonomicznych. Efekty bezpośrednie i pośrednie.
11:45 - 12:15 Lunch
12:15 - 13:15 Przypadki biznesowe
Omówienie typów inwestycji BPMS, DMS/ECM, ESB
13:15 - 16:30 Case study
Warsztat - analiza zwrotu z inwestycji dla wdrożenia BPMS, ECM, ESB

16:30 Zakończenie warsztatu
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78