centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
XV FORUM ADMINISTRATORÓW, KOORDYNATORÓW I REDAKTORÓW BIP Ograniczenia dostępu do informacji publicznej i jej ponownego wykorzystywania. Między jawnością a jej wyłączeniami.
Warszawa, 18.11.2015 Koordynator: Iwona Brokowska

Zakres prawa do informacji oraz prawa do ponownego wykorzystywania jest wyznaczany ograniczeniami tych uprawnień. Od początku obowiązywania przepisów o dostępie do informacji publicznej to właśnie stosowanie ograniczeń stanowi jeden z głównych problemów dla podmiotów objętych zakresem tych przepisów oraz ich pracowników. W trakcie tegorocznego Forum przede wszystkim podejmiemy najważniejsze zagadnienia dotyczące prawnych i faktycznych ograniczeń dostępności informacji publicznej. Przedstawione zostaną trudności w stosowaniu przepisów w tym względzie i możliwości rozwiązywania problemów, w szczególności w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego. Wykład wprowadzający do Forum wygłosi sędzia Przemysław Szustakiewicz na temat podstawowych rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych w sprawach dostępu do informacji publicznej.

Redakcja programu, merytoryczna koordynacja przygotowań i prowadzenie obrad: adw. dr Grzegorz Sibiga (Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)

PROGRAM

10:00 Otwarcie Forum i przedstawienie programu
adw. dr Grzegorz Sibiga
10:10 Wykład wprowadzający: Podstawowe rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych w sprawach dostępu do informacji publicznej w świetle sprawozdań Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • W orzecznictwie sądów administracyjnych przeważa odniesienie się do przedmiotowej definicji informacji publicznej.
 • W orzecznictwie sądów administracyjnych uznano, iż dokument wewnętrzny może być ujawniony, jeżeli zawiera informację publiczną. Sporna pozostaje kwestia dokładnego określenia na ile treść dokumentu wewnętrznego zawiera informację publiczną.
 • Trudności nastręcza zakreślenie granicy pomiędzy informacją przetworzoną, a informacją prostą, udostępnioną po wykonaniu na niej pewnych czynności umożliwiających jej udostępnienie.
 • Skarga na bezczynność w zakresie udostępnienia informacji publicznej nie powinna być poprzedzona wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa.
 • W toku badania decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej ze względu na ochronę informacji niejawnej sąd posiada uprawnienie do kontroli materialnych przesłanek nadania klauzuli tajności.
 • Przepisy o ochronie danych osobowych i przepisy o dostępie do informacji publicznej mają charakter równorzędny, co oznacza, że wniosek o udostępnienie informacji publicznej zawierającej dane osobowe powinien być rozpatrywany na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 • Ujawnienie przez podmiot publiczny imienia i nazwiska osoby, która zawarła z nią umowę cywilnoprawną, nie narusza prawa do prywatności tej osoby. Zawarta umowa dotyczy bowiem wydatkowania środków publicznych, a więc osoba, która zawiera taką umowę powinna mieć świadomość, że jej dane mogą zostać ujawnione.
 • Umowy na wykonanie zamówienia publicznego są jawne z mocy prawa, a więc zawsze, niezależnie od umieszczonych w nich klauzul tajemnicy, podlegają ujawnieniu.
 • Spółki dystrybucyjne z powodu wykonywania przez nie zadań publicznych powinny udzielać informacji publicznej.
dr Bartłomiej Opaliński
(Uczelnia Łazarskiego)
11:10 Wykład: Wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE zmieniającej dyrektywę w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 • Nowa dyrektywa w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
  • główne zmiany
  • wyzwania dla krajowego ustawodawcy
 • Implementacja dyrektywy 2013/37/UE do polskiego porządku prawnego
  • nowy sposób wdrożenia dyrektywy
  • koncepcja odrębnej ustawy
 • Projekt ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
  • podstawowe pojęcia
  • zakres przedmiotowy i podmiotowy
  • wyłączenia i ograniczenia stosowania ustawy
  • zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego
  • warunki ponownego wykorzystywania
  • opłaty za ponowne wykorzystywanie
  • ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
 • Podsumowanie
Dominik Sybilski
(Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji)
11:40 Wykład: Zgodność stron BIP ze standardami dostępności dla osób wykluczonych cyfrowo WCAG20
 • Standardy dostępności serwisów internetowych w przepisach obowiązującego prawa,
 • Kluczowe wytyczne WCAG 2.0 w praktyce prowadzenia stron BIP,
 • Najczęstsze błędy i dobre praktyki w usuwaniu barier dostępności BIP dla niepełnosprawnych,
 • Jak sprawdzić zgodność BIP z wymaganiami WCAG 2.0?
 • Konsekwencje braku dostępności BIP dla niepełnosprawnych.
Rafał Kula
(Logonet Sp. zo.o.)
12:20 Przerwa na lunch
12:50 Wykład: Prywatność osoby fizycznej i ochrona danych osobowych jako ograniczenia prawa do informacji publiczne w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz poglądów doktryny i praktyki
 • Prywatność i ochrona danych osobowych - przesłanka czy przesłanki ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej
 • Stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych przy realizacji dostępu do informacji publicznej
 • Granice udostępniania danych osobowych przy udostępnianiu informacji publicznej
 • Udostępnianie informacji o osobach pełniących funkcje publiczne
r.pr. dr Marlena Sakowska-Baryła
(Urząd Miasta w Łodzi)
13:25 Wykład: Prawa własności intelektualnej jako przesłanka: wyłączająca prawo do ponownego wykorzystywania informacji publicznej (informacji sektora publicznego) lub warunkująca zawieranie umów licencyjnych w przedmiocie ponownego wykorzystywania
 • Przesłanki uznania informacji publicznych jako utworów oraz sui generis baz danych
 • Tytuł prawny do eksploatacji utworów lub sui generis baz danych w zakresie ich ponownego wykorzystywania na podstawie przepisów o ponownym wykorzystywaniu
 • Różnice w zakresie stosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego projektu do informacji (publicznych/sektora publicznego) będących utworem lub bazą danych. Ograniczenia i wyłączenia stosowania przepisów.
 • Szczegółowe zagadnienia dotyczące zawarcia umowy o ponowne wykorzystywanie (źródło nawiązania stosunku, essentialia negotii umowy, moment zawarcia umowy , potencjalne roszczenia stron)
adw. Xawery Konarski
(Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
14:00 Wykład: Informacja niejawna a prawo do informacji publicznej – relacje między przepisami (w sprawach dostępu do informacji publicznej)
 • Pojęcie informacji niejawnych;
 • Relacje między pojęciem informacji publicznej i informacji niejawnych w świetle praktyki i orzecznictwa,
 • Charakter prawny definicji informacji niejawnych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych,
 • Zakres kontroli sądów administracyjnych związany z odmową dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę informacji niejawnych.
dr Agnieszka Piskorz-Ryń
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
14:30 Przerwa
14:50 Wykład: Tajemnica przedsiębiorcy i tajemnica przedsiębiorstwa jako ograniczenia dostępu do informacji publicznej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych od 2012 r. oraz praktyki ochrony tajemnicy przez przedsiębiorców
 • Tajemnica przedsiębiorcy oraz tajemnica przedsiębiorstwa – rozróżnienie pojęć w sprawach dostępu do informacji publicznej
 • Sytuacje dysponowania przez podmioty wykonujące zadania publiczne informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorcy
 • Prawidłowa weryfikacja tajemnicy przedsiębiorcy: element formalny oraz element materialny
 • Szczegółowe zagadnienia materialne ochrony tajemnicy przedsiębiorcy: częściowe ujawnienie dokumentu, tajemnica w treści dokumentu urzędowego.
 • Zagadnienia proceduralne: specyfika postępowania administracyjnego (w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej stanowiącej tajemnicę przedsiębiorcy) oraz postępowania sądowoadministracyjnego.
 • Przedstawienie przykładowych spraw ograniczenia dostępu do informacji publicznej z powodu tajemnicy przedsiębiorcy
adw. dr Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
15:25 Wykład: Anonimizacja w ujawnianych dokumentach – główne problemy praktyczne
 • Pojęcie anonimizacji
 • Cel i zakres anonimizacji
 • Reguły anonimizacji
 • Anonimizacja jako ograniczenie dostępu do informacji publicznej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
dr inż. Agnieszka Gryszczyńska
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
16:00 Zakończenie Forum
Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78