centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
BENCHMARKING W OPIECE ZDROWOTNEJ
Warszawa, 25.03.2015 Koordynator: Iwona Brokowska
Partner szkolenia

Celem warsztatów jest zaprezentowanie najlepszej praktyki benchmarkingu dla zakładów opieki zdrowotnej. Przedstawione podczas warsztatów rozwiązania zostały opracowane i ich analiza pozwoliła na stworzenie modelu działania przedstawiającego najważniejsze zasady stosowania benchmarkingu w szpitalach. Zaliczyć można do nich systematyczność, dynamiczność oraz sposób wprowadzania. Konieczne jest także właściwe zrozumienie jego istoty, która zakłada, że benchmarking nie jest powielaniem działań istniejących, ale wzorcem, który umożliwia stworzenie na ich bazie własnych, twórczych rozwiązań. Sformułowane zasady można wykorzystać w praktyce zarządzania zakładem opieki zdrowotnej. Ich uwzględnienie ma szczególne znaczenie dla menedżerów służby zdrowia pragnących zastosować benchmarking jako metodę doskonalenia kompetencji organizacji.

PROGRAM

25 marca 2015 r.
10:00 Wykład, konsultacje i dyskusja: Parametryczna ocena pracy szpitali czyli innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu szpitalami - benchmarking.
 • Projekt: Portrety szpitali - mapy możliwości.
 • Monitorowanie jakości usług
 • Benchmarking funkcjonowania szpitali.
dr Maria Węgrzyn
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Wykład, konsultacje i dyskusja: Wykorzystanie benchmarkingu w optymalizacji kosztów świadczeń zdrowotnych
Rachunkowość zarządcza w coraz większym stopniu korzysta z nowoczesnych metod zarządzania, do których zalicza się benchmarking. Podczas wykładu zaprezentowana zostanie możliwość wykorzystania benchmarkingu na potrzeby optymalizacji kosztów świadczeń zdrowotnych w przekroju poszczególnych jednorodnych grup pacjentów (JGP). W przygotowaniu wykładu wykorzystano badania empiryczne dotyczące rzeczywistych kosztów usług medycznych na przykładzie wybranych JGP.
 • Charakterystyka świadczeń zdrowotnych;
 • Benchmarking w zarządzaniu kosztami świadczeń zdrowotnych;
 • Porównanie i analiza poziomu i struktury kosztów poszczególnych świadczeń zarówno w obszarze wewnętrznym (pomiędzy oddziałami szpitala) jak i pomiędzy różnymi szpitalami
dr Małgorzata Macuda
(Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
15:00 Przerwa na kawę
15:20 Case study: Korzyści ze szpitalnego benchmarkingu
Benchmarking staje się obecnie jedną z najbardziej popularnych metod doskonalenia organizacji, także jednostek ochrony zdrowia. Porównywanie efektywności szpitala i jego oddziałów z innymi jednostkami nastręcza jednak wielu trudności. Szpitale zainteresowane podnoszeniem efektywności chętniej niż np. przedsiębiorstwa dzielą się swoimi danymi, ale problem pojawia się na etapie analizy. Jak bowiem poradzić sobie z olbrzymią ilością nieustandaryzowanych danych? Z pomocą przychodzą zaawansowane systemy informatyczne umożliwiające gromadzenie, przetwarzanie i analizę danych oraz prezentację wyników szpitala na tle innych jednostek.
 • wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w procesie benchmarkingu
 • przebieg procesu pozyskiwania, analizy i porównywania danych
 • sposoby analizy i sporządzania zestawień
 • analiza danych wewnętrznych i zewnętrznych
 • podejmowanie decyzji na bazie spójnych i rzetelnych informacji
Marcin Mularz
(BMM)
16:00 Zakończenie programu
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78