centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
INWESTYCJE W INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII
WSPÓŁPRACA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH
Warszawa, 20.10.2015 Koordynator: Iwona Brokowska

Jednym z podstawowych narzędzi zwiększania innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw jest własność intelektualna. Szczególną funkcję pełni w związku z tym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, do którego zadań ustawowych należy między innymi podejmowanie działań przyczyniających się do komercjalizacji efektów badań naukowych z korzyścią dla polskiej gospodarki. Istotne jest w związku z tym poznanie zasad ochrony przedmiotów własności intelektualnej, w tym szczególnych regulacji przyjętych w tym zakresie w 2014 r. Kluczowe znaczenie ma również odpowiedni dobór konstrukcji prawnych w zakresie współpracy pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi oraz transferu praw własności intelektualnej. Realizacje projektów tego rodzaju wymaga także znajomości przepisów prawa zamówień publicznych, w tym ostatniej nowelizacji między innymi zamówień na usługi w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych.

PROGRAM

10:00 Prowadzenie obrad oraz wstęp
adw. Wojciech Kulis
(Partner Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)
10:15 Uwarunkowania prawne roli NCBR w zarządzaniu własnością intelektualną w sferze naukowo-badawczej
 • Zadania i rola Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w zakresie komercjalizacji i ochrony patentowej
 • Wymogi podmiotowe i przedmiotowe możliwości uzyskania wsparcia na ochronę patentową dla jednostek naukowych, MŚP i naukowców
 • Finansowanie komercjalizacji i transferu wyników badań naukowych do gospodarki
 • Nowelizacja ustawy o NCBR w zakresie finansowania ochrony patentowej (wchodzi w życie 25 maja br.)
 • Nowe rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCBR (weszło w życie 5 marca br.)
 • Podział praw własności intelektualnej w konsorcjach naukowych
 • Specyfika praw własności intelektualnej w badaniach na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa
mec. Michał Żukowski
(kierownik Działu Prawnego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju)
11:15 Audyt IPR (praw własności intelektualnej)
 • Identyfikacja IPR.
  1. Prawa własności przemysłowej – patent na wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy
  2. Prawa autorskie – utwory z zakresu prawa autorskiego
  3. Know – how
  4. Inne obszary – np. bazy danych itp., projekty racjonalizatorskie
 • Podmioty uprawnione do IPR
  1. Wynalazki pracownicze i specyfika prac naukowych
  2. Wielość podmiotów uprawnionych (współautor, współtwórca wynalazku, wzoru itd.)
  3. Sytuacja prawna instytucji naukowej i naukowca
  4. Regulacja ustawy o szkolnictwie wyższym
  5. Regulamin zarządzania własnością intelektualną w instytucji naukowej
 • Praktyczne aspekty ochrony IPR
  1. Patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe – jak wybrać procedurę ochrony; jakie czynności trzeba podjąć przed zgłoszeniem; problematyka badań patentowych; jak wybrać zakres ochrony (istota zastrzeżeń patentowych); skutki ochrony; koszty związane z ochroną
  2. Prawa ochronne na znaki towarowe – jak typ znaku wybrać; jak określić towary i usługi; zakres ochrony znaku; wybór procedury; skutki ochrony znaku; koszty związane z ochroną
  3. Ochrona prawnoautorska - skutki ochrony prawnoautorskiej; problemy dowodowe związane z ochroną prawnoautorską
  4. Jak chroniony jest know-how – regulacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; umowy między stronami; umowy o zachowanie poufności
  5. Inne prawa wyłączne do przedmiotów praw własności intelektualnej - prawo do bazy danych
dr Anna Sokołowska-Ławniczak
(Rzecznik Patentowy, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)
12:45 Przerwa na lunch
13:15 Modele transferu IPR
 • Elementy istotne w umowie o wykonanie prac badawczo-rozwojowych, umowie o wspólne prace badawczo-rozwojowe oraz umowie o konsorcjum naukowe (w tym podział praw wynikających z własności intelektualnej)
 • Umowa licencyjna jako podstawowy wariant komercjalizacji bezpośredniej (ustalenie zakresu praw niezbędnych do komercyjnego wykorzystania rozwiązania, zobowiązania stron w odniesieniu do wynalazków zgłoszonych w urzędzie patentowym, sposoby ustalenia zobowiązania, opcje nabycia praw, przesłanki wypowiedzenia umowy licencyjnej)
 • Umowa przenosząca IPR na nabywcę (wycena, zakres przeniesienia, obowiązki zbywcy związane z wdrożeniem wynalazku)
 • Wykorzystanie spółki celowej w modelu komercjalizacji pośredniej (kiedy aport będzie możliwy i racjonalny ekonomicznie)
adw. Wojciech Kulis
(Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)
14:15 Przerwa na kawę
14:30 Zamówienia publiczne jako sposób zwiększenia innowacyjności
 • Pojęcie zamówienia innowacyjnego
 • Wyłączenie stosowania ustawy Pzp dla usług będących „zamówieniami z dziedziny nauki” na podstawie art. 4 pkt. 3) lit. e)
 • Pojęcie usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych w zamówieniach publicznych
 • Wyłączenie stosowania ustawy Pzp dla dostaw lub usług służących wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, zgodnie z art. 4 pkt. 8a ustawy Pzp
 • Szacowanie wartości zamówienia publicznego a wycena dóbr intelektualnych
 • Tryby udzielenia zamówienia sprzyjające zamówieniom innowacyjnym
 • Kryteria oceny ofert inne niż cena dla zamówień innowacyjnych
r.pr. Marta Kittel (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)
16:00 Zakończenie
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78