centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
ŚRODKI UNIJNE DLA SEKTORA NAUKI, BADAŃ I ROZWOJU W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020
Warszawa, 9.06.2015 Koordynator: Elżbieta Janus

Cel warsztatów:
Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom zasad realizacji projektów naukowych, badawczych i B+R w ramach Nowej perspektywy finansowej 2014-2020 - czyli kto, kiedy, na co i ile środków będzie mógł pozyskać. Uczestnicy i uczestniczki nabędą wiedzę pozwalającą przygotować się do skutecznego aplikowania o środki unijne w ramach przyszłej perspektywy finansowej. Dzięki tej wiedzy będą mogli oszacować swoje szanse na dofinansowanie oraz wybrać te obszary, które mogą być dla nich szczególnie atrakcyjne.

Uczestnicy warsztatów:
Szkolenie przeznaczone dla członków Zespołów projektowych i pracowników uczelni, jednostek naukowych, badawczych, badawczo-rozwojowych, które zamierzają korzystać z dofinansowania z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 (EFS i EFRR).

Metody dydaktyczne wykorzystywane w programie:
1. Prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę
2. Ćwiczenia w grupach
3. Dyskusja

Warsztaty poprowadzi:
Ingrid Szrajer

RAMOWY HARMONOGRAM WARSZTATÓW:
09:30 - rozpoczęcie zajęć
13:10 - przerwa na lunch
13:40 - kontynuacja zajęć
16:00 - zakończenie warsztatu

PROGRAM

I. Nowa filozofia i układ programów krajowych i regionalnych na lata 2014-2020

II. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 – nie tylko POIR dla sektora nauki:

 1. Projekty badawczo-rozwojowe w ramach POIR
 2. Projekty informatyczne w ramach II i III Osi POPC
 3. Projekty inwestycyjne w ramach POIŚ i RPO
 4. Projekty na rozwój wyższych uczelni w ramach III Osi POWER
 5. Projekty innowacyjne i ponadnarodowe w ramach POWER

III. Zasady finansowania projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

 1. Sposoby finansowania projektów: dotacje, pożyczki, gwarancje
 2. Montaż finansowy - poziom dofinansowania, wkład własny, pomoc publiczna
 3. Realizacja wskaźników warunkiem uzyskania dofinansowania

IV. Zasady wyboru projektów

 1. Tryby wyboru projektów
 2. Zasady i kryteria wyboru projektów
 3. Procedura odwoławcza

V. Najważniejsze zmiany w kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020

 1. Wynagrodzenie personelu - istotne zmiany
 2. Uproszczone formy rozliczania wydatków
 3. Zakup środków trwałych dla potrzeb projektu
 4. Trwałość projektu - istotne zmiany

VI. Dyskusja i konsultacje z trenerką

Program
Prelegenci
Patronat medialny
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78