centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
PRAWO AUTORSKIE IT W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
Warszawa, 04.03.2015 Koordynator: Iwona Brokowska

Celem szkolenia jest przedstawienie tematyki praw autorskich w ramach przedsięwzięć IT realizowanych w reżimie zamówień publicznych.
W trakcie szkolenia zostaną omówione kluczowe problemy związane z regulacjami prawnoautorskimi w umowach PZP, w tym nabywaniem majątkowych praw autorskich (ew. udziałów w takich prawach), licencji, a także urządzeń lub sprzętu z zainstalowanym oprogramowaniem komputerowym (firmware). Poszczególne, omawiane w tracie szkolenia problemy prawne zostaną zilustrowane odpowiednimi przykładami pozwalającymi lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia. Na koniec szkolenia przewidziane zostało ponadto wspólne omówienie studium przypadku, którego celem jest podjęcie próby zastosowania w praktyce wiedzy nabytej przez uczestników w trakcie szkolenia.

Dzięki udziałowi w szkoleniu poznają Państwo:
- zasady poprawnego formułowania wymagań w postępowaniach o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do nabywania praw autorskich lub uprawnień licencyjnych,
- warianty prawnoautorskich regulacji w umowach IT zawieranych w reżimie PZP i wynikające z ich przyjęcia skutki prawne (wady i zalety poszczególnych rozwiązań),
- modele prawne umożliwiające korzystanie z licencjonowanego oprogramowania w grupach podmiotów powiązanych i ich uwarunkowania prawne (prawo autorskie, PZP, wybrane aspekty podatkowe),
- zasady kwalifikowania umów prawnoautorskich z punktu widzenia prawa zamówień publicznych oraz specyficzne dla PZP ograniczenia w możliwości ich swobodnego kształtowania,
- wpływ przyjęcia określonych rozwiązań w zakresie praw autorskich na możliwość dokonywania zamówień „z wolnej ręki”
- problematykę outsourcingu w trybie 136 PZP w odniesieniu do prawnoautorskich umów IT.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
- dyrektorów IT zamawiających zobowiązanych do stosowania regulacji PZP,
- dyrektorów oraz pracowników wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedsięwzięć IT,
- pracowników zamawiających odpowiedzialnych za przygotowanie SIWZ na projekty informatyczne,
- pracowników odpowiedzialnych za nabywanie i zarządzenie oprogramowaniem komputerowym, sprzętem IT oraz usługami informatycznymi,
- radców prawnych i prawników wewnętrznych zamawiających podlegających PZP oraz firm wykonawczych IT ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych.

Program i prowadzenie:
Michał Barta, radca prawny, dr Wojciech Kaliński, radca prawny, Maruta Kancelaria Radców Prawnych

PROGRAM

4 marca 2015 r.
10:00 Umowy prawno-autorskie – wprowadzenie
 • Między przeniesieniem praw a licencją – różnice konstrukcyjne;
 • Nabycie praw autorskich i udziału w prawach;
 • modele licencyjne (np. per user/on site/EULA, clickwrap licence/ shrink-wrap license);
 • zastosowanie standardowych "ogólnych warunków licencji" (problem związania OWL, modyfikacje OWL w umowie licencji);
 • SaaS i bezlicencyjny model korzystania z oprogramowania - kiedy i jak możliwy;
 • Kiedy oprogramowanie to wartość niematerialna i prawna, a kiedy nie:
  1. Licencje, ale czy wszystkie
  2. Sublicencje
  3. Dystrybutor a WNiP
 • Model SaaS a art. 75 ust 1 pr. Aut.
11:15 Przerwa na kawę
11:30 Problematyka styku prawa autorskiego i zamówień publicznych
 • Umowy prawno-autorskie a umowy w sprawach zamówień publicznych;
 • Kwestia kwalifikowania umów prawno-autorskich w PZP;
 • Wytyczne UZP w sprawie zamówień na systemy informatyczne:
  1. Rozwiązania prawno-autorskie zalecane w wytycznych,
  2. Zagrożenia związane ze stosowaniem wytycznych,
  3. Ograniczenia prawne wynikające z wytycznych a możliwe rozwiązania prawno-autorskie.
 • Umowy prawno-autorskie a outsourcing w trybie 136 pzp
13:00 Przerwa na lunch
13:30 Zamówienia z wolnej ręki
 • Wyłączny wykonawca jako przesłanka zamówienia z wolnej ręki;
 • Rozwiązania i konstrukcje prawno-autorskie a możliwości udzielenia zamówienia z wolnej ręki.
14:15 Licencjonowanie w podmiotach powiązanych, roll-out’y a PZP
 • Licencjonowanie / udostępnianie oprogramowania w grupach kapitałowych i podmiotach powiązanych - aspekty prawno-autorskie, cywilnoprawne, zamówieniowo-publiczne i podatkowe:
  1. model sublicencyjny
  2. model pośrednictwa
  3. "odsprzedaż" uprawnień
  4. możliwość korzystania z oprogramowania w ramach podmiotów powiązanych i grup kapitałowych

  5. dodatkowe aspekty prawe
 • Roll-out'y wdrożeń a prawo autorskie i prawo zamówień publicznych.
15:00 Przerwa na kawę
15:15 Umowy w sprawach zamówień publicznych – specyficzne ograniczenia swobody umów
 • Możliwości konstruowania umów prawno-autorskich w PZP;
 • Zmiany warunków licencyjnych a zmiany umów w PZP.
15:45 Studium przypadku – praktyczne zastosowanie konstrukcji prawnoautorskich w PZP
16:30 Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78