centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
PRAWO PRASOWE
WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW
Warszawa, 18.11.2015 Koordynator: Iwona Brokowska

Celem warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy z prawa prasowego, niezbędnej w pracy każdego rzecznika prasowego oraz specjalisty PR. W ramach szkolenie uczestnicy poznają między innymi wymagania dotyczące udzielenia informacji prasie, ochrony przed naruszeniem dóbr osobistych przez prasę, zasady autoryzacji wypowiedzi oraz sporządzania sprostowań prasowych. Warsztaty przeprowadzone zostaną w oparciu o bogate orzecznictwo sądowe oraz analizę konkretnych przypadków.

Do udziału zapraszamy:

 • rzeczników prasowych,
 • dyrektorów i specjalistów PR,
 • pracowników PR, działów promocji i komunikacji,
 • prawników wewnętrznych i zewnętrznych firm.

Warsztaty poprowadzi:

Zajęcia będą się odbywały w grupach nieprzekraczających 20 osób.

PROGRAM

I. Wprowadzenie do prawa prasowego.

 1. Źródła prawa – czyli jakie przepisy powinienem poznać.
 2. Zakres stosowania ustawy prawo prasowe.
 3. Pojęcie i rodzaje prasy. Elektroniczne wydania dzienników i czasopism.
 4. Pojęcie wydawcy, redaktora, dziennikarza, redaktora, materiału prasowego.
 5. Zasady rejestracji dzienników i czasopism. Czy biuletyny firmowe podlegają rejestracji?

II. Zasady i obowiązki związane z udzieleniem informacji prasie.

 1. Prawa prasy do uzyskania informacji i obowiązek udzielenia informacji.
 2. Osoby zobowiązane do udzielania informacji prasie.
 3. Podstawy odmowy udzielenia informacji (tajemnice/prawo do prywatności).
 4. Licencjonowanie w grupach kapitałowych i strukturach wielopodmiotowych
 5. Procedura postępowania w przypadku odmowy udzielenia informacji.
 6. Zasady dostępu pracowników do prasy. Czy można „zabronić” pracownikowi udzielania informacji prasie.
 7. Zastrzeżenie terminu i zakresu publikacji przekazanej informacji.

III. Autoryzacja wypowiedzi – obowiązki prasy oraz zasady wykorzystania instytucji autoryzacji wypowiedzi. Analiza przypadków z praktyki.

IV. Tajemnica dziennikarska.

 1. Zakres tajemnicy dziennikarskiej.
 2. W jakich przypadkach dziennikarz jest zwolniony od zachowania tajemnicy dziennikarskiej.

V. Podstawowe obowiązki prasy oraz ochrona przed naruszeniem praw przedsiębiorcy lub jednostki (pracowników, kierownictwa) przez publikacje prasowe.

 1. Podstawowe obowiązki dziennikarza
  • obowiązek dołożenia przez dziennikarza szczególnej staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych,
  • obowiązek dbania o ochronę dóbr osobistych,
  • obowiązki wynikające z zasad etyki zawodowej (kodeksy etyczne itp.)
 2. Zasada i granice wolności prasy.
 3. Wypowiedzi ocenne oraz wypowiedzi dotyczących faktów – w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz sądów polskich.
 4. Zakres dopuszczalnej krytyki i satyry prasowej.
 5. Odpowiedzialność za rozpowszechnienia nieprawdziwych lub nieścisłych informacji przez prasę.
  • naruszenie dóbr osobistych
  • czyn nieuczciwej konkurencji
 6. Szczególne przypadki naruszenia dóbr osobistych przez prasę – analiza orzecznictwa sądowego.
  • naruszenie czci, renomy, dobrego imienia (przedsiębiorcy, pracowników, kierownictwa itp.)
  • naruszenie prawa do wizerunku (np. pracowników).
  • naruszenia prawa do prywatności.
 7. Zasady publikacji danych osobowych i wizerunku, osób przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe, świadków, pokrzywdzonych, poszkodowanych.
 8. Zasady dochodzenia roszczeń wobec prasy
  • kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie prawa spowodowane opublikowaniem materiału prasowego.
  • z jakimi roszczeniami można wystąpić,
  • zabezpieczenia tymczasowe
  • ile kosztuje i trwa proces
  • odpowiedzialność karna
 9. Ćwiczenia praktyczne – analiza materiałów prasowych, formułowanie roszczeń.

VI. Sprostowania prasowe – nowe regulacje prawne.

 1. W jakich przypadkach można wystąpić z wnioskiem o zamieszczenie sprostowania.
 2. Do kogo należy skierować wniosek o sprostowanie.
 3. Wymagania formalne związane z wnioskiem o sprostowanie (treść, objętość, język, terminy).
 4. Obligatoryjna i fakultatywna odmowa publikacji sprostowania.
 5. Powództwo o publikację sprostowania.


RAMOWY HARMONOGRAM:
09:30 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:00 – przerwa na lunch
12:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:50 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie warsztatów


Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78