centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXI seminarium w cyklu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO
ZNACZENIE ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PRZY WDRAŻANIU NOWYCH TECHNOLOGII ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Warszawa, 10.09.2015 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Prelegenci | Anna Foks-Ryznar

Anna Foks-Ryznar

Anna Foks-Ryznar

Doktor nauk technicznych w specjalności geodezja satelitarna. Wiceszef Centrum Informacji Kryzysowej w Centrum Badań Kosmicznych PAN. Specjalista w zakresie wykorzystania technik satelitarnych w zarządzaniu kryzysowym, ratownictwie oraz pomocy humanitarnej. Kierownik projektów z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami finansowanymi w ramach Funduszy Europejskich, Programów Badawczych UE oraz przez Europejską Agencję Kosmiczną.

Prelegenci | Paweł Kępka

Paweł Kępka

Paweł Kępka

mł. bryg. dr inż., kierownik Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa, specjalista z zakresu ochrony ludności i zarządzania kryzysowego, absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, były kierownik Zakładu Zarządzania Kryzysowego, prodziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, ekspert NATO (Ad-hoc Group on Risk and Vulnerabilities Analysis), główny specjalista w Wydziale Planowania, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, wykładowca zarządzania kryzysowego, systemów informacji przestrzennych i projektowania systemów bezpieczeństwa. Autor książki "Bioterroryzm. Polska wobec użycia broni biologicznej" (2007) oraz kilkudziesięciu artykułów. Autor programów nauczania, kursów i szkoleń. Autor monografii oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu bezpieczeństwa cywilnego. Kierownik projektów, kierownik merytoryczny oraz wykonawca wielu projektów badawczych krajowych i międzynarodowych.

Prelegenci | Józef Stępak

Józef Stępak

Józef Stępak

Kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem w Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Wykształcenie: Akademia Sztabu Generalnego WP w Warszawie (1975), Podyplomowe Studium Pedagogiki w Akademii Sztabu Generalnego WP w Warszawie (1976), służba w Doraźnych Siłach Zbrojnych ONZ w Egipcie (1977), doktor nauk wojskowych w zakresie sztuki wojennej – specjalność taktyka (1987), doktor habilitowany nauk wojskowych w dyscyplinie sztuka wojenna i specjalności zabezpieczenie bojowe, techniczno – specjalne i tyłowe (1990), kurs na Uniwersytecie w Kilonii w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego (1993). Zainteresowania badawcze: zarządzanie bezpieczeństwem, zagrożenia bezpieczeństwa człowieka, organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej. Osiągnięcia naukowo – dydaktyczne: dwie monografie, 8 rozdziałów w pracach zespołowych, wypromowanych 4 doktorów, ok. 600 magistrów, ok. 300 licencjatów i ok. 100 absolwentów studiów podyplomowych. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Złoty Medal w Służbie Ojczyzny, Medal za Zwalczanie Powodzi, Medal w Służbie Pokoju.

Prelegenci | Paweł Szmitkowski

Paweł Szmitkowski

Paweł Szmitkowski

Jest adiunktem w Zakładzie Bezpieczeństwa Państwa i Reagowania Kryzysowego Instytutu Nauk Społecznych UP-H w Siedlcach. Od 2014 roku pełni także funkcję kierownika Pracowni Reagowania Kryzysowego. Jest związany z siedlecką uczelnią od 1998r., początkowo jako student kierunku Pedagogika zs. Przysposobienie Obronne i Obrona Cywilna, zaś później jako asystent w Katedrze Edukacji dla bezpieczeństwa Instytutu Pedagogiki.
Stopień doktora nauk wojskowych w specjalności bezpieczeństwo narodowe uzyskał w Akademii Obrony Narodowej w 2008r. po obronie rozprawy nt. „Obrona cywilna w ochronie ludności województwa mazowieckiego”.
Jest autorem artykułów naukowych i popularno-naukowych z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej oraz edukacji dla bezpieczeństwa.
Pełnił funkcję współorganizatora i sekretarza konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym.
Od 2008r. jest członkiem Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, zaś od 2012r. członkiem Rady Wydziału Humanistycznego UP-H. Zainteresowania naukowe:
• zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, służbach, inspekcjach i strażach,
• ochrona ludności i obrona cywilna,
• edukacja dla bezpieczeństwa.
Najważniejsze publikacje:
1. Wieloaspektowość bezpieczeństwa, UP-H w Siedlcach, 2011, ss. 455. (współredakcja naukowa).
2. Problem zagrożeń w edukacji dla bezpieczeństwa, (w:) Uwarunkowania procesu edukacji dla bezpieczeństwa, UP-H w Siedlcach 2011, s. 73-84. (współautor rozdziału w monografii).
3. Obrazowatielnyje miary kak element postrojenia systemy nacjonalnoj biezopasnosti, (współautor), [w:] Spotkania ryskie, red. A. Antas, E. Brodacka-Adamowicz, S. Nikitin, Siedlce 2011, s. 257-268.
4. Andragogiczny wymiar edukacji dla bezpieczeństwa [w:] Bezpieczeństwo i obronność w świetle współczesnych wyzwań i potrzeb, t. 1, red. R. Kalinowski, Siedlce 2010, s. 103-110. ISBN 978-83-7051-572-0
5. Zagrożenia epidemiczne i epizootyczne – ich monitoring i zwalczanie na przykładzie powiatu siedleckiego, [w:] Współczesne bezpieczeństwo i zagrożenia w edukacji młodzieży, red. J. Kunikowski i R. Kalinowski, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010, s. 155-166.
6. Problem bezpieczeństwa i zagrożeń w edukacji dla bezpieczeństwa, (współautor), [w:] Współczesne bezpieczeństwo i zagrożenia w edukacji młodzieży, red. J. Kunikowski i R. Kalinowski, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010, s.23-38.
7. Obrona cywilna w Polsce – geneza powstania, funkcje i zadania, [w:] Historia wojskowości XX wieku, red. A. Niewęgłowska i M. Wiśniewska, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010. ISBN 978-83-923429-5-3.
8. Edukacja dla bezpieczeństwa w Polsce w systemie szkolnym i pozaszkolnym, „Oświatowiec” 1-2/2010, Warszawa 2010, s. 35-44.
9. Oblicza patriotyzmu Polaków, [w:] Zagrożenia dzieci i młodzieży we współczesnym społeczeństwie, red. A. Klim-Klimaszewska, UP-H w Siedlcach, Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 225-232.
10. Paweł Szmitkowski, Zagrożenia asymetryczne wyzwaniem dla systemu ochrony ludności w Polsce, [w:] Współczesne bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Uwarunkowania, relacje, zależności, red. M. Kubiak, M. Minkina, UP-H w Siedlcach, CBW, Siedlce 2011, s. 181-190. ISBN 978-83-7051-625-3.
11. Obrona cywilna – regulacje międzynarodowe a uwarunkowania polskie, [w:] Wojna o pokój, współczesna rywalizacja, spory, konflikty, i wojny, red. M. Kubiak, M. Minkina, Warszawa-Siedlce 2011, s. 199-214. ISBN 978-83-7051-640-6.
12. Edukacja do powszechnej samoobrony – wczoraj, dziś, jutro, [w:] Nauka, edukacja, wychowanie, red. T. Zacharuk, N. Nyczkało, J. Kunikowski, UP-H, Siedlce 2011, s. 409-420. ISBN 978-83-7051-609-3
13. Paweł Szmitkowski, Miejsce obrony cywilnej w organizacji ochrony ludności w Polsce, [w:] Wojskowość – bezpieczeństwo – wychowanie, t. 2, red. M. Wiśniewska, Siedlce 2012, s. 272 – 278.
14. Zorganizowane i samorzutne sposoby ochrony ludności cywilnej na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń, [w:] Spotkania ryskie, Siedlce 2012 (współautor).
15. Paweł Szmitkowski, System ochrony ludności w Polsce - historia i współczesność, [w:] Colloqium, AMW, Gdynia 2012.

Prelegenci | Grzegorz Świszcz

Grzegorz Świszcz

Grzegorz Świszcz

Szef Centrum Operacyjno-Analitycznego w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa Analityk, specjalista w zakresie zarządzania kryzysowego, infrastruktury krytycznej oraz przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym. W administracji rządowej od 2004 r., w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa od 2009 r. Poza pracą w RCB jest wykładowcą akademickim. Absolwent studiów politologicznych ze specjalizacją społeczno-samorządową oraz studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa narodowego, problematyki przestępczości zorganizowanej iterroryzmu oraz prawa Unii Europejskiej. Uczestniczył w licznych szkoleniach i kursach m.in. z zakresu profesjonalnej analizy, prognozowania i komunikacji, analizy informacji, zarządzania projektami oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym. Jako ekspert i analityk jest odpowiedzialny za monitorowanie oraz krótko- i średnioterminową analizę sytuacji w obszarze stanu bezpieczeństwa narodowego oraz występujących w tym zakresie zagrożeń. Jest członkiem stałej grupy eksperckiej przy Międzyresortowym Zespole ds. Zagrożeń Terrorystycznych oraz członkiem nieetatowego zespołu ds. zagrożeń terrorystycznych.

Prelegenci | Krzysztof Żwirek

Krzysztof Żwirek

Krzysztof Żwirek

ppłk dr inż. Krzysztof Żwirek urodził się 17 czerwca 1973 r. w Siedlcach. Szkołę średnią ukończył w Zamościu w 1992 r. W tym samym roku rozpoczął jednolite studia magisterskie w Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Cybernetyki. W roku 1997 zdał egzamin magisterski i uzyskał tytuł mgr inż., kierunek: informatyka, specjalność: systemy informatyczne. W tym samym roku rozpoczął pracę w Centrum Informatyki Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Zakładzie Grafiki Operacyjnej, gdzie zajmował stanowiska programisty, inżyniera, projektanta i problemisty. W latach 2002 - 2007 pracował w Centrum Informatyki i Łączności Obrony Narodowej w Zakładzie Grafiki Operacyjnej jako młodszy specjalista oraz starszy programista. W ramach bieżącej działalności zajmował się projektowaniem i implementacją systemów wspomagania decyzji, m.in:
• Zautomatyzowanego Systemu Dowodzenia „Kolorado” i „Szafran”;
• Systemu Reagowania Kryzysowego Alaska;
• Pakietu Grafiki Operacyjnej;
• Systemu Zgłaszania i Rejestracji Chorób Zakaźnych Zwierząt dla potrzeb Głównego Inspektoratu Weterynarii;
• Systemu Mappol;
Przyjęte rozwiązania systemów wspomagania decyzji weryfikowane były podczas udziału w krajowych i międzynarodowych ćwiczeniach dowódczo-sztabowych oraz ćwiczeniach zarządzania kryzysowego NATO i Unii Europejskiej. W latach 2006 - 2007 odbył studia podyplomowe: „Metody i narzędzia inżynierii oprogramowania” organizowane w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno Pomiarowych Politechniki Warszawskiej przy współpracy z firmą Infovide Akademia. Od 2007 r. zajmował stanowisko specjalisty, a od 2013 r. starszego specjalisty w Zakładzie Analiz Systemowych i Prognozowania Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych Akademii Obrony Narodowej, gdzie zajmuje się systemami symulacji, systemami informacji geograficznej, hurtownią danych, zarządzaniem kryzysowym, wykorzystaniem technologii internetowych w obszarze wspomagania decyzji, integracją systemów teleinformatycznych. Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie uzyskał w 2012 r. uchwałą Rady Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. Swoje kwalifikacje podnosił uczestnicząc w licznych kursach, m.in.:
1. Wprowadzenie do systemu informacji geograficznej ArcGIS I i II, ESRI Polska;
2. Budowanie Geobaz I i II w systemie informacji geograficznej ArcGIS, ESRI Polska;
3. ArcGIS Spatial Analyst w wywiadzie, rozpoznaniu i zarządzaniu kryzysowym, ESRI Polska;
4. Programowanie w środowisku Microsoft .NET for Windows w języku C#, AltkomAkademia;
5. Programowanie z wykorzystaniem obiektów GeoMedia, Intergraph Europe Polska.
6. W zakresie administrowania i wykorzystania systemu JTLS do prowadzenia ćwiczeń wspomaganych komputerowo w Monterey.
Posiada potwierdzone kwalifikacje językowe wg STANAG 6001 na poziomie dobrym (trzecim). Współautor prac naukowo-badawczych w dziedzinie:
- zarządzania kryzysowego:
o Instytucjonalizacja i optymalizacja hierarchicznego modelu matryc bezpieczeństwa publicznego oraz systemu zarządzania zasobami i działaniami ratowniczymi.
o Model hierarchicznego systemu ewaluacji ryzyka zagrożeń dla bezpieczeństwa regionu – „Generator Mapy Ryzyka”.
o Projekt ekspertowego systemu wspomagania decyzji w sytuacji zagrożeń dla bezpieczeństwa regionu. Baza wiedzy o możliwych i prawdopodobnych zagrożeniach. Implementacja prototypu;
- wykorzystania nowoczesnych technologii do wspomagania decyzji:
o Koncepcja wykorzystania Extensible Markup Language w planowaniu działalności naukowej Akademii Obrony Narodowej.
o Model systemu logistycznego w środowisku sieciocentrycznym pola walki. Projekt koncepcyjny modelu symulacyjnego.
o Symulacja działań bojowych w heterogenicznym środowisku wielorozdzielczej i rozproszonej symulacji.
Prowadził również zajęcia dydaktyczne:
- Akademia Obrony Narodowej na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego z przedmiotów:
- Zarządzanie ryzykiem w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych.
- Prognozowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa.
- Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji z przedmiotu: Programowanie Aplikacji Internetowych oraz Programowanie Obiektowe.

Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78