centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XII seminarium w cyklu MEDICA INFO
ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ A BEZPIECZEŃSTWO I STANDARYZACJA PROCEDUR
Warszawa, 15.12.2015 Koordynator: Iwona Brokowska

PROGRAM

15 grudnia 2015 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia seminarium, kilka zdań na początek
10:10 Wykład i dyskusja: Rola i znaczenie procedur medycznych w praktyce działania zakładów opieki medycznej
 • Definicja procedury;
 • Procedury lecznicze stosowane w podmiocie leczniczym;
 • Procedury jakościowe stosowane w podmiocie leczniczym – procedury ISO, akredytacyjne;
 • Procedury sprawozdawcze i rozliczeniowe – ICD 10;
 • Znaczenie procedur w realizacji świadczeń zdrowotnych;
 • Znaczenie procedur w jakości i bezpieczeństwie udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • Wpływ procedur na funkcjonowanie podmiotu leczniczego.
dr Przemysław Sielicki
(Z-ca Dyrektora Szpitala Bródnowskiego, wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie)
11:00 Wykład i dyskusja: Prawne i organizacyjne aspekty prowadzenia dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych
 • Podstawy prawne dokumentowania działań medycznych i zarządzania dokumentacją medyczną;
 • Pojęcie „dokumentacja medyczna”:
  1. ujęcie formalne;
  2. zawartość merytoryczna;
  3. znaczenie formalne definicji;
 • Dokument medyczny a tryb leczenia i jego etapy:
 • Konieczna zawartość dokumentacji;
 • Okołooperacyjna karta kontrolna;
 • Oświadczenia pacjenta w dokumentacji medycznej – wymóg rozporządzenia a wymogi ustawy;
 • Elektroniczna dokumentacja medyczna;
 • Autoryzacja wpisów w dokumentacji medycznej;
 • Nadzór i przechowywanie dokumentacji medycznej;
 • Obowiązki PWDL jako administratora danych; kompetencje, wymagania kwalifikacyjne i tryb powołania ABI wg nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych; Polityka Bezpieczeństwa i Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej – podmioty upoważnione, treść upoważnień, tryb i termin udostępniania, wysokość i rodzaje opłat;
 • Dokumentacja medyczna jako dowód w postępowaniu sądowym i przed komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.
Radca prawny Agnieszka Sieńko
(Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład i konsultacje: Zasady i praktyka prowadzenia dokumentacji medycznej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
 • Regulacje prawne dotyczące prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej (przepisy prawne obecnie obowiązujące oraz obowiązujące do czasu wprowadzenia jednolitych przepisów).
 • Ogólne zasady prowadzenia dokumentacji medycznej oraz jej udostępniania (zasady prowadzenia i udostępniania dokumentacji wspólne dla różnych podmiotów leczniczych).
 • Dokumentacja medyczna indywidualna, cechy i wymogi oraz jej rodzaje (stosowane oznaczenia dokumentacji oraz niezbędnych wpisów i dokumentów dołączanych do tej dokumentacji; rodzaje dokumentacji ).
 • Dokumentacja medyczna zbiorcza, cechy i wymogi oraz jej rodzaje.
 • Dokumentacja medyczna prowadzona w szpitalu (w warunkach stacjonarnych) (dokumentacja zbiorcza i indywidulana prowadzona w szpitalu – kto prowadzi, cechy, zasady prowadzenia, dokumentacja na różnym etapie leczenia – przyjęcia do szpitala, przebiegu hospitalizacji i wypisu).
 • Dokumentacja medyczna prowadzona w przychodni/poradni (w warunkach ambulatoryjnych) (sposób oznaczania dokumentacji medycznej i sporządzania wpisów).
 • Szczególne formy prowadzenia dokumentacji medycznej (karta przebiegu ciąży, księga przyjęć, i in.).
 • Dokumentacja medyczna prowadzona w ramach lekarskiej praktyki zawodowej.
 • Dokumentacja medyczna prowadzona w ramach praktyki zawodowej przez pielęgniarkę i położną.
 • Dokumentacja medyczna prowadzona w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych uczniom (zadania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej).
 • Przechowywanie dokumentacji w wersji papierowej (okres przechowywania, sposób przechowywania).
 • Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci elektronicznej, cechy szczególne (oznaczenie, wydruki i zabezpieczenie).
 • Dokumentacja medyczna prowadzona przez lekarza wystawiającego recepty dla siebie lub rodziny.
 • Cele prowadzenia dokumentacji medycznej i jej funkcjonalność (informacje dla pacjenta, osób udzielających świadczeń, sądów, organów ścigania, instytucji ubezpieczeniowych, podmiotów badawczych, gromadzących dane statystyczne).
 • Znaczenie rzetelnego prowadzenia dokumentacji medycznej w rozliczeniach z płatnikiem (uzyskanie płatności za udzielone świadczenie, finansowe skutki nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej – zwrot nienależnie przekazanych środków z tytułu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, nienależnej refundacji za leki dokonanej przez płatnika, kary umowne).
Grzegorz Moroz
(NFZ, Oddział w Lublinie)
13:30 Wykład i konsultacje: Rozporządzenie eIDAS o elektronicznej identyfikacji i uwierzytelnianiu oraz jego wpływ na wymogi dot. dokumentacji medycznej
Rozporządzenie eIDAS weszło w życie na jesieni 2014 roku, lecz jego powszechne stosowanie będzie wprowadzane etapami w latach 2016 -2018. W roku 2016 zastąpi ono całkowicie istniejącą dyrektywę na bazie której działa polska ustawa o podpisie elektronicznym. Rozporządzenie eIDAS stosowane jest bezpośrednio, tzn. nie wymaga szczegółowej implementacji w prawie polskim, ale wymaga dostosowania prawa krajowego. Rozporządzenie eIDAS ma znacznie szersze zastosowanie niż podpis elektroniczny. Określa mechanizmy powszechnego użycia usług identyfikacji na terenie całej UE, oraz wprowadza usługi zaufania stanowiące mechanizm zabezpieczenia różnego rodzaju transakcji elektronicznych.
Podczas wykładu zostaną omówione mechanizmy wprowadzane rozporządzeniem eIDAS a także możliwości ich zastosowania w zakresie dokumentacji medycznej.
 • Cele i rozwiązania rozporządzenia eIDAS.
 • eIDAS Elektroniczna Identyfikacja.
 • eIDAS Usługi zaufania.
 • Terminarz wprowadzania w życie eIDAS.
 • Działania administracji polskiej w zakresie eIDAS.
 • Sposoby zastosowania elektronicznej identyfikacji oraz usług zaufania w zakresie usług medycznych i przetwarzania dokumentacji medycznej.
Michał Tabor
(Ekspert w zakresie identyfikacji, uwierzytelniania i podpisu elektronicznego Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji )
14:30 Przerwa
14:50 Wykład i konsultacje: Kalkulacja kosztów realizacji procedur medycznych - wykorzystanie narzędzi rachunkowości zarządczej na potrzeby zarządzania szpitalem
 • Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w opiece zdrowotnej
 • Regulacje dotyczące rachunku kosztów w podmiotach leczniczych (Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców)
 • Kalkulacja kosztów procedur medycznych
dr Aleksandra Wiercińska
(Katedra Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego)
16:00 Zakończenie programu
Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78