centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT


ASPEKTY PRAWNE ZARZĄDZANIA WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W UCZELNIACH WYŻSZYCH I INSTYTUTACH BADAWCZYCH
Warszawa, 12.02.2015 Koordynator: Iwona Brokowska

W perspektywie finansowej 2014–2020 zwiększono nakłady na badania naukowe, rozwój i innowację. Poszerza się też funkcja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jako instytucji pośredniczącej i koordynującej finansowanie projektów naukowo-badawczych.
Komercjalizacja praw własności intelektualnej staje się kluczowym elementem dalszego rozwoju jednostek naukowo-badawczych. Szczególnego znaczenia nabiera w związki z tym odpowiedni dobór konstrukcji prawnych w zakresie transferu praw własności intelektualnej, a także regulacji wewnętrznych w szkołach wyższych. Odnotować należy również ostatnią nowelizację prawa zamówień publicznych, dotyczącą między innymi zamówień na usługi w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych.

Partner merytoryczny: Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

PROGRAM

12 lutego 2014 r.
10:00 Prowadzenie obrad oraz wstęp
mec. Xawery Konarski
(Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.)
10:10 Uwarunkowania prawne roli NCBR w zarządzaniu własnością intelektualną w sferze naukowo-badawczej:
 • Wymogi podmiotowe i przedmiotowe możliwości uzyskania wsparcia na ochronę patentową dla jednostek naukowych, MŚP i naukowców;
 • finansowanie komercjalizacji i transferu wyników badań naukowych do gospodarki;
 • nowelizacja ustawy o NCBR w zakresie finansowania ochrony patentowej
 • podział praw własności intelektualnej w konsorcjach naukowych;
 • specyfika praw własności intelektualnej w badaniach na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.
mec. Michał Żukowski
(Dyrektor Działu Prawnego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju)
11:10 Metropolitalne Centra Badawcze
 • Niski poziom polskiej innowacyjności (wskaźniki Innovation Union Scoreboard, GERD, BERD)
 • Analiza sytuacji polskiego sektora B+R (niedoinwestowanie, rozproszenie, brak integracji, niedokończona transformacja sfery B+R)
 • Konieczne działania dla naprawy sytuacji (integracja, regulacje prawne, optymalne wykorzystanie środków)
 • Tworzenie Metropolitalnych Centrów Badawczych
 • Tworzenie wirtualnego Polskiego Instytutu Technologii
 • dyskusja
dr inż. Andrzej Siemaszko
(Sekretarz Generalny Polskiego Instytutu Technologii, Kierownik Centrum Technologii IPPT PAN)
12:10 Przerwa na lunch
12:40 Transfer praw własności intelektualnej z nauki do biznesu
 • identyfikacja praw własności intelektualnej;
 • uwarunkowania prawne obowiązku wyceny praw własności intelektualnej
 • zadania uczelni (centra transferu technologii, spółka celowa, inkubatory przedsiębiorczości);
 • wybór struktury transakcji;
 • przeniesienie praw w drodze umowy zbycia lub aportu albo udzielenie licencji;
 • zabezpieczenia praw obu stron (warunki umów licencyjnych, umowy inwestycyjne);
 • spółki spin-off / spin-out;
 • działalność funduszy kapitału zalążkowego.
mec. Wojciech Kulis
(Partner Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp. j.)
13:40 Uczelnie i własność intelektualna
 • Pojęcie własności intelektualnej - na potrzeby niniejszego wykładu, zakres pojęcia można ograniczyć do prawa autorskiego (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) patentów, wzorów przemysłowych i topografii układu scalonego (ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej) oraz praw do ochrony odmiany roślin (ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin.
 • W odniesieniu do praw autorskich, uczelnię obowiązują odpowiednie przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym dotyczące:
  1. korzystania z rozpowszechnionych
  2. udostępniania utworów
  3. utworów naukowych pracowników
  4. publikacji prac dyplomowych studentów
 • W wyniku nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie 1 października 2014 r., wprowadzono przepisy szczególne w stosunku do ogólnych przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, dotyczące wyników badań naukowych będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny, jak również prac rozwojowych -powstałych w ramach wykonywania przez pracownika uczelni publicznej obowiązków ze stosunku pracy oraz do know-how związanego z tymi wynikami stosuje się przepisy które zostaną przedstawione w zakresie wynikającym z innych wykładów i w powiązaniu z ich treścią.
 • Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym od poprzedniej istotnej nowelizacji, która weszła w życie 1 października 2011 r., zawiera – zmodyfikowane w wyniku nowelizacji z dnia 25 lipca 2014 r. przepisy dotyczące komercjalizacji wyników badań naukowych łączącej się z korzystaniem z praw własności przemysłowej oraz zarządzania prawami własności intelektualnej uczelni. Przepisy te dotyczą wszystkich uczelni – zarówno publicznych, jak i niepublicznych.
  Zostaną one przedstawione w zakresie bezpośrednio związanym z problematyką własności intelektualnej.
prof. Hubert Izdebski
(Uniwersytet Warszawski)
14:40 Przerwa na kawę
15:00 Działalność naukowa i badawczo-rozwojowa a zamówienia publiczne
 • pojęcie usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych w zamówieniach publicznych;
 • zakres wyłączenia stosowania ustawy Pzp dla dostaw lub usług służących wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych (art. 4 pkt. 8a ustawy Pzp);
 • zasady powierzenia zarządzania własnością intelektualną spółce celowej;
 • konsekwencje naruszenia Pzp przez Beneficjenta (NCBiR);
 • szacowanie wartości zamówienia publicznego a wycena dóbr intelektualnych.
mec. Marta Grzebalska, mec. Tomasz Krzyżanowski, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
16:00 Zakończenie programu
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78