centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
AUDYT I ZARZĄDZANIE LICENCJAMI NA OPROGRAMOWANIE
aspekty prawne, techniczne i organizacyjne.
Warszawa, 03.08.2016 Koordynator: Iwona Brokowska

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad weryfikacji oraz zarządzania licencjami na oprogramowanie. W ramach szkolenia przedstawione zostaną zarówno zasady weryfikacji licencji pod względem prawnym (np. zakresu licencji, okresu obowiązywania zasad wypowiedzenia, wykorzystania licencji open source) jak również praktyczne aspekty zarządzania i audytu licencji. Zagadnienia prawne omówione zostaną w przystępny sposób, w oparciu o konkretne przykłady z praktyki. W drugiej części szkolenia, uczestnicy poznają między innymi praktyczne aspekty zarządzania licencjami oraz wykonywania audytu legalności oprogramowania. Uczestnicy będą potrafili samodzielnie przygotować procesy zarządzania oprogramowaniem, przygotować i przeprowadzić organizacyjnie audyt legalności zarówno w małym jak i dużym podmiocie oraz uruchomić trwały proces zarządzania oprogramowaniem. Istotnym elementem zdobytej wiedzy będzie umiejętność przygotowania podstawowej dokumentacji organizacyjnej związanej z wdrożeniem procesów zarzadzania oprogramowaniem.

Szkolenie polecamy przede wszystkim:

 • Dyrektorom IT w firmach
 • Managerom ds. licencji
 • Specjalistom i inspektorom ds. informatyki i bezpieczeństwa
 • Osobom odpowiedzialnym za zarządzenie oprogramowaniem
 • Osobom odpowiedzialnym za “zakup” licencji na oprogramowanie
 • Kierownikom projektów informatycznych oraz koordynatorom umów IT
 • Audytorom wewnętrznym e

Prowadzący:
Roman Bieda, radca prawny, Maruta Wachta spółka jawna
Maciej Kaczyński, Prezes Zarządu BTC sp. z o.o.

PROGRAM

3 sierpnia 2016 r.
10:00 Audyt i zarządzanie licencjami – aspekty prawne
Roman Bieda, radca prawny, Maruta Wachta spółka jawna

1. Zasady zawierania umów licencji na oprogramowania.
 • Tryby zawierania umów licencji (oferta/negocjacje). Kiedy dochodzi do zawarcia umowy licencji?
 • Forma umów licencyjnych.
 • Wykorzystanie ogólnych warunków umów licencji ( tj. „standardowych wzorców licencji”).
  1. Kiedy wzorce licencji wiążą licencjobiorcę?
  2. Czy dokument licencji może „odsyłać” do postanowień zamieszczonych na stronach internetowych producenta?
 • Weryfikacja skuteczności zawarcia/zmiany umowy licencji - co należy sprawdzić (przykładowa check list)
11:30 Przerwa na kawę
11:45 2. Weryfikacja (audyt) warunków licencji na oprogramowanie.
 • Ochrona programów komputerowych– zagadnienia wstępne.
 • Weryfikacja (audyt) postanowień umów licencyjnych (przykładowy „check list”)
  1. zakres udzielonej licencji (np. czy można modyfikować oprogramowanie/rozpowszechniać)
  2. ograniczenia dotyczące korzystania z oprogramowania (np. ograniczenia dotyczące rodzajów/liczby użytkowników, serwerów, przypisanie do sprzętu itp.)
  3. zasady rozliczenia wynagrodzenia
  4. zezwolenia na udzielenie sublicencji
  5. okres obowiązywania
  6. zasady wypowiedzenia
  7. możliwość „przeniesienia” licencji
 • Licencje open –source.
  1. poszczególne rodzaje licencji open source (GNU GPL, BSD itp.).
  2. zasady wykorzystania oprogramowania open –source w działalności przedsiębiorstwa; Jakie kwestie należy zweryfikować w ramach prowadzonego audytu?
3. Odpowiedzialność za wykorzystanie nielegalnego oprogramowania
13:00 Przerwa na lunch
13:30 Audyt i zarządzanie licencjami – aspekty organizacyjne i techniczne
Maciej Kaczyński, Prezes Zarządu BTC sp. z o.o.

1. Działania praktyczne prowadzące do ograniczenia odpowiedzialności
 • eliminacja zagrożeń związanych z wykorzystaniem nielegalnego oprogramowania
 • metody ograniczenia/przeniesienia odpowiedzialności za wykorzystanie nielegalnego oprogramowania
 • zarządzanie dokumentacją związaną z wykorzystaniem oprogramowania
2. Software Asset Management – zarządzanie oprogramowaniem
 • a. osoby odpowiedzialne, proces zakupu oprogramowania, inwentaryzacja komputerów, porozumienia z pracownikami, regulaminy, zasady użytkowania oprogramowania
 • b. definiowanie, instalowanie i uruchamianie polityk zarządzania oprogramowaniem (elementy DLP)
3. Audyt – co wiedzieć powinniśmy
 • a. proces zarządzania licencjami
 • b. audyt 50 i 1000 komputerów – zakres prac, ilość danych, przebieg audytu, czas audytu, alokacja zasobów
 • c. jak zarządzać oprogramowaniem w podmiocie posiadającym ponad 3000 komputerów w ponad 300 lokalizacjach, skala trudności
 • d. praktyczne aspekty audytu legalności oprogramowania – samodzielnie, przez firmę zewnętrzną czy wspólnie
 • e. kompetencje osób odpowiedzialnych za zarządzanie licencjami oraz audyt legalności
14:30 Przerwa na kawę
14:45 4. Audyt legalności oprogramowania komputerowego – praktyka
 • oprogramowanie do przeprowadzania audytu legalności: bezpłatne czy komercyjne?
 • audyt z wykorzystaniem rejestrów systemowych
 • audyt z wykorzystaniem plików
 • przebieg audytu dualnego (pliki + rejestry systemowe)
 • metody wykonywania audytu
 • zalety i wady poszczególnych metod
 • częstotliwość wykonywania audytu
 • jak uniknąć błędów podczas audytu
 • identyfikatory produktowe a klucze produktowe
 • dowody legalności na posiadane oprogramowanie
 • zestawienia audytowe
 • tworzenie wzorców oprogramowania
 • raport z audytu
5. Monitorowanie wykorzystania oprogramowania
 • aplikacje tradycyjne
 • aplikacje typu web
 • obliczanie nakładów do zapewnienia legalności oprogramowania
 • obliczanie oszczędności z oprogramowania
 • monitorowanie komputerów i pracowników
16:30 Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78