centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

konferencja
EIDAS – CO PO 1 LIPCA?
WPŁYW ROZPORZĄDZENIA EIDAS NA PRAWO POLSKIE
Warszawa, 22.06.2016 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Sebastian Christow

Sebastian Christow

Absolwent Wydziału Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej. W 2009 ukończył studia podyplomowe – Zarządzanie zasobami IT na Politechnice Warszawskiej w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej. Od 1997 roku nieprzerwanie związany z Ministerstwem Gospodarki obecnie Ministerstwem Rozwoju. Przeszedł wszystkie szczeble kariery w organizacji. W roku 2007 złożył z wynikiem pozytywnym egzamin do Państwowego Zasobu Kadrowego. Od samego początku kieruje projektami informatycznymi różnej wielkości. W 2008 roku w ramach CAF – kierownik zespołu opracowującego strategię informatyzacji Ministerstwa Gospodarki na lata 2009 – 2011. Współtwórca metodyki projektowej Ministerstwa Gospodarki opartej na PRINCE2. Pomysłodawca i kierownik projektu polskiego partnerstwa na targach CeBIT 2013.
W chwili obecnej zarządza zespołem realizującym kluczowe projekty związane z wdrażaniem idei One Stop Shop w Polsce – Centralna Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, Upraszczanie i Elektronizacja Procedur Administracyjnych, Pojedynczy Punkt Kontaktowy. Za pierwszy projekt firma.gov.pl Ministerstwo Gospodarki otrzymało wyróżnienie Lidera Informatyki Computerworld w 2011 roku. Punkt Kontaktowy biznes.gov.pl zajmuje obecnie 8 pozycję w rankingu KE wśród 31 punktów państw członkowskich UE. W 2015 roku otrzymał nagrodę "Info Star" w kategorii rozwiązań IT. Wielokrotnie juror w konkursach takich jak Microsoft Imagine Cup, Agora Startup Fest, Computerworld Lider Informatyki, Instytut Wzornictwa Przemysłowego - Dobry Wzór.

Prelegenci | Jacek Gołaczyński

Jacek Gołaczyński

Koordynator Krajowy do spraw wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Od 1994 r. sędzia Sądu Rejonowego, od 2000 r. Sądu Okręgowego we Wrocławiu, a od 2010 r., Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Od 2002 r. jest kierownikiem Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii i w ramach tego centrum prowadził szereg projektów badawczych dotyczących informatyzacji sądownictwa. Efektem tych prac było m.in. przygotowanie koncepcji prawnych i informatycznych elektronicznego postępowania upominawczego, e-protokołu, dostępu do danych w sprawie sadowej przez Internet, informatyzacji postępowania egzekucyjnego, klauzulowego. W latach 2012-2013 pełnił funkcje Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Prelegenci | Grzegorz Sibiga

Grzegorz Sibiga

Grzegorz Sibiga

Doktor prawa, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, adwokat współpracujący w Kancelarią Traple, Konarski i Wspólnicy. Zajmuje się prawem administracyjnym, w szczególności prawem do informacji, ochroną danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, e-administracją, a także postępowaniem administracyjnym. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych w tym zakresie. Członek rad programowych czasopism: "Prawo Mediów Elektronicznych" i „Informacja w Administracji Publicznej” oraz członek rady konsultacyjnej miesięcznika "IT w administracji". Ekspert sejmowy w pracach parlamentarnych nad ustawami prawa administracyjnego, w tym m.in. o ewidencji ludności, dowodach osobistych, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej oraz nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej z 2011 r.

Prelegenci | Kazimierz Schmidt

Kazimierz Schmidt

Kazimierz Schmidt

Obecnie pracownik Ministerstwa Cyfryzacji, poprzednio główny specjalista w Departamencie Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. W latach 2010 - 2011 był Głównym specjalistą w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA, poprzednio główny specjalista w Departamencie Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (1989) i Podyplomowego Studium Bibliotek Naukowych przy Wydziale Historii UW (1993). Interesuje się szeroko pojętą problematyką zarządzania informacją i dokumentacją, z czym związany jest od początku pracy zawodowej (kolejno: biblioteka naukowa, Archiwum Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych Telewizji Polskiej, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, a od 2010 MSWiA). Autor artykułów, a także aktywny uczestnik forów internetowych, związanych z archiwizacją dokumentów elektronicznych oraz zastosowaniem dokumentu elektronicznego w praktyce administracyjnej.

Prelegenci | Dariusz Szostek

Dariusz Szostek

Dr hab., profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego, radca prawny (wpis nr KT 3267na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Katowicach). Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Współpracownik Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym handlu elektronicznym oraz e-Administracji. Uczestnik licznych konferencji naukowych, praca legislacyjnych nad regulacjami prawnymi dotyczącymi nowych technologii, autor szkoleń prawniczych.

Prelegenci | Michał Tabor

Michał Tabor

Michał Tabor

Expert, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Od 10 lat zajmuje się bezpieczeństwem informacji, wdrażaniem mechanizmów podpisu elektronicznego, systemów elektronicznej administracji oraz budowaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Autor wielu rozwiązań z zakresu uwierzytelnienia, podpisu elektronicznego i dokumentu elektronicznego funkcjonujących w Polsce, w szczególności autor szeroko stosowanego mechanizmu składania deklaracji podatkowych i Profilu Zaufanego ePUAP.
Aktywnie uczestniczy w opiniowaniu projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS)
Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w zakresie identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu elektronicznego, Dyrektor Trusted Information Consulting. Absolwent wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Prelegenci | Kajetan Wojsyk

Kajetan Wojsyk

Kajetan Wojsyk

Od 1974 r. zajmuje się informatyką i jej zastosowaniami w nauce i technice, a od 1994 roku - w administracji publicznej. Aktywność zawodową w całości podporządkowuje idei tworzenia podstaw funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego. W różnych formach (publikacje, konferencje, szkolenia, praca dydaktyczna) działa na rzecz przemiany administracji „papierowej” w „elektroniczną”. Od sierpnia 2010 roku angażuje się w budowę rozwiązań w systemie informacji w ochronie zdrowia w skali ogólnokrajowej. Wykładowca w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. Autor e-podręcznika dotyczącego e-usług administracji (https://epodrecznik.mac.gov.pl/). Doradca Ministra ds. cyfryzacji. Zastępca Dyrektora ds. Europejskich w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie.

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78