centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXX seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE
ROZWÓJ TECHNOLOGII 3D I SKANINGU W ZASTOSOWANIACH GIS
Warszawa, 08.03.2016 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Adam Andrzejewski

Adam Andrzejewski

Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskie, specjalność Fotogrametria i Teledetekcja. Pracownik Wydziału Fotogrametrii i Kartografii Tematycznej w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii (GUGiK). Uczestnik prac podejmowanych przez GUGiK w ramach realizowanych projektów „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami – ISOK” oraz „Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej - CAPAP”, m.in. w zakresie kreowania wymagań technicznych dla danych przestrzennych opracowywanych w ramach ww. projektów.

Prelegenci | Stanisław Biernat

Stanisław Biernat

Stanisław Biernat

W branży GIS od kilkunastu lat. Pracuje w firmie SHH, oferując rozwiązania w sektorze publicznym, przemysłowym oraz transportu. Od lat zajmuje się technologiami przestrzennymi GIS oraz ich praktycznymi zastosowaniami. W ostatnim czasie koncentracja na zagadnieniach modelowania 3D elementów infrastruktury oraz przestrzeni miejskiej. Koncentracja na wykorzystaniu danych LiDAR oraz procesów automatyzacji prowadzenia zasobów 3D w oparciu o standardy OGC. Występuje jako prelegent podczas wydarzeń i konferencji branżowych.

Prelegenci | Natalia Borowiec

Natalia Borowiec

Natalia Borowiec

Absolwentka kierunku geodezja i kartografia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 2005 - 2009 uczęszczała na stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. W styczniu 2010 roku obroniła rozprawę doktorską pt. "Modelowanie kształtów dachów budynków na postawie danych z lotniczego skaningu laserowego" pisaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Krystiana Pyki, tym samym uzyskując stopień doktora nauk technicznych. Od października 2010 roku zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcji Środowiska.
Będąc uczestniczką studiów doktoranckich pogłębiała wiedzę praktyczną współpracując z takimi firmami jak: OPGK Kraków, Progea Consulting oraz Blom Aerofilms. W styczniu 2011 roku zdała państwowy egzamin uzyskując uprawnienia zawodowe z fotogrametrii i teledetekcji.
Jej zainteresowania badawcze obejmują głównie przetwarzanie danych lidarowych, detekcję i ekstrakcję obiektów 3D.

Prelegenci | Jarosław Bydłosz

Jarosław Bydłosz

Doktor inżynier Jarosław Bydłosz pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Geomatyki, na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zainteresowania naukowe Jarosława Bydłosza obejmują zagadnienia związane z katastrem, standaryzacją oraz systemami informacji geograficznej. Jego ostatnie badania dotyczą katastru trójwymiarowego oraz aspektów opracowania i wykorzystania normy ISO 19152 „Katastralny Model Administrowania Terenem”. Jarosław Bydłosz jest członkiem Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej oraz aktywnym uczestnikiem prac zespołu roboczego do spraw katastru 3D połączonych komisji 3 i 7 Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG.

Prelegenci | Tomasz Lipecki

Tomasz Lipecki

Tomasz Lipecki

Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jako specjalista w dziedzinie geodezji górniczej, zajmuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii pomiarowych i informatycznych w ocenie stanu geometrii obiektów inżynierskich i górniczych poddawanych wpływom eksploatacji górniczej, pomiarach geometrii wyciągów szybowych oraz orientacji sytuacyjnej wyrobisk podziemnych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz monografii „Kompleksowa ocena stanu geometrycznego obiektów i urządzeń szybowych z zastosowaniem skaningu laserowego”. Doświadczenie naukowe ściśle wiąże z utylitarną działalnością na rzecz kopalń, co wiąże się z realizowaniem wielu prac o charakterze eksperckim. W ciągu całego stażu pracy aktywnie uczestniczy w wielu projektach naukowych, również finansowanych przez fundusze unijne. Jego doświadczenia badawcze wykorzystywane są nie tylko w przemyśle górniczym ale również współpracuje z firmami związanymi z architekturą i konserwacją zabytków.

Prelegenci | Jacek Mandas

Jacek Mandas

Prezes Zarządu Astri Polska Sp. z o.o. Absolwent wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył szereg kursów z zakresu zarządzania oraz zarządzania sprzedażą. Od lat związany z rynkiem GIS / IT oraz sektorem kosmicznym w Polsce i Europie. Do 2016 roku kierował sprzedażą produktów Google GEO będąc odpowiedzialnym za rynki Europy Środkowej i Wschodniej w firmie Google Inc. W latach 2008 – 2011 odpowiedzialny za sprzedaż produktów GIS firmy PitneyBowes (MapInfo) na rynek polski. Do 2008 roku związany z firmą Hexagon (dawniej Intergraph Sp. z o.o.) uczestnicząc w szeregu projektów kierowanych do sektora publicznego w Polsce. W roku 2005 współpracował z Centrum Badań Kosmicznych PAN będąc odpowiedzialnym za operacyjność części infrastruktury EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service).

Prelegenci | Damian Wierzbicki

Damian Wierzbicki

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej , specjalność: fotogrametria, teledetekcja i systemy informacji geograficznej. Studia ukończone z wyróżnieniem (2012). Doktorat (2015). Zatrudniony na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego od 2015 roku. Zainteresowania naukowe: fotogrametria cyfrowa, fotogrametria niskiego pułapu, cyfrowe przetwarzanie obrazu, naziemny skaning laserowy, teledetekcja.
Dr inż. Damian Wierzbicki jest autorem lub współautorem kilku prac naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach, publikacji w materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych konferencji naukowych związanych z tematyką fotogrametrii i teledetekcji. Jest również współautorem pierwszej w Polsce książki dotyczącej opracowań fotogrametrycznych z danych obrazowych pozyskanych przez sensory zamontowane na pokładzie bezzałogowych statków latających (2014). Ponadto jest wykonawcą w projektach badawczych finansowanych przez NCBiR oraz DNiSW. Obecnie zajmuje się tematyką opracowania i przetwarzania obrazów pozyskanych z niskiego pułapu.

Prelegenci | Dorota Zawieska

Dorota Zawieska

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Geodezji i Kartografii PW od 1984 roku.
Specjalność naukowa: fotogrametria bliskiego zasięgu, przetwarzanie obrazów cyfrowych, automatyzacja pomiarów fotogrametrycznych, modelowanie i wizualizacja 3D obiektów, integracja wieloźródłowych danych fotogrametrycznych, zastosowanie skaningu naziemnego i obrazów cyfrowych w różnych dziedzinach gospodarki a w szczególności w ochronie dziedzictwa dóbr kultury.
W latach 1998-2001 kierownik grantu KBN, wykonywanym w ramach Strategicznego Programu Rządowego, dotyczącego wykorzystania nowoczesnych technik pomiarowych w profilaktyce medycznej zawodowych chorób kręgosłupa w aspekcie ergonomicznego stanowiska pracy. Główny wykonawca wielu grantów finansowanych przez KBN oraz kierownik grantów dziekańskich. Współautor patentu nt.” systemu i urządzenia do diagnozowania wad postawy”, który został wdrożony w wielu ośrodkach medycznych i rehabilitacyjnych w Polsce.
Autor 1 monografii oraz autor bądź współautor ponad 70 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Autor (lub współautor) wielu ekspertyz sądowych z zakresu fotogrametrii i fotointerpretacji.
Odpowiedzialna za wykłady z przedmiotów: Podstawy Fotogrametrii Inżynierskiej, Orientacja Przestrzenna Zobrazowań, Fotogrametria Bliskiego Zasięgu, Standardy Opracowań Fotogrametrycznych. Jest opiekunem kilkudziesięciu prac dyplomowych, z których wiele było wyróżnionych na konkursach prac dyplomowych.
Otrzymała wyróżnienie Złotego Inżyniera Roku w kategorii „Nauka”, w konkursie organizowanym przez Przegląd Techniczny NOT w 2006 roku.
Od października 2008 roku Pełnomocnik Dziekana d.s Zamówień Publicznych. Sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji oraz członek Redakcji Czasopisma „Reports on Geodesy and Geoinformatics”.
Ekspert ds. fotogrametrii 10.10.2014- 31.08.2015 - w projekcie finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe”, Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym pt. „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie”.

Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78