centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
Warszawa, 21.06.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za przyznawanie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w szkołach wyższych i instytutach naukowych PAN. Nasze przedsięwzięcie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za pomoc materialną dla studentów i doktorantów w szkołach wyższych i instytutach Polskiej Akademii Nauk, przede wszystkich kierowników działów spraw studenckich, sekcji ds. pomocy materialnej, przewodniczących komisji stypendialnych, kierowników studiów doktoranckich, dziekanatów itd. Problematyka, zgodnie z tematem, obejmuje bowiem zagadnienia związane z pomocą, o której mowa w art. 173 i 199 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz stypendia doktoranckie i tzw. projakościowe.

Problematyka pomocy materialnej dla studentów i doktorantów jest złożona. Przepisy są sformułowane w taki sposób, że ich wykładnia i zastosowanie nastręczają wielu trudności. Stąd też liczne skargi studentów i doktorantów do sądów administracyjnych. Celem szkolenia jest więc omówienie tytułowego zagadnienia ze szczególnych uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądowoadministracyjnego oraz zaprezentowanie wybranych problemów związanych z przyznawaniem pomocy materialnej. Szkolenie obejmuje treści takie jak: status studenta i doktoranta a prawo do pomocy materialnej, system organów stypendialnych i organizacji pracy, przesłanki poszczególnych świadczeń oraz postępowanie administracyjne w przedmiocie pomocy materialnej. Dopełnieniem są treści związane z podziałem funduszu pomocy materialnej, odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną, ochroną danych osobowych i informacją publiczną, a także omówienie obowiązków organów stypendialnych w ramach postępowania sądowoadministracyjnego. Na uwagę zasługuje praktyczny aspekt szkolenia (m.in. elementy decyzji stypendialnych), zaś jednodniowa formuła pozwala w sposób dogodny zaprezentować kwestie ważne przy procesie przyznawania pomocy materialnej.

Trener: Jacek Pakuła - prawnik na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, pomysłodawca toruńskiej konferencji szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów; członek komisji stypendialnych, a następnie przewodniczący Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism (Toruń 2014) oraz współautor pracy pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Świadczenia i postępowanie (Toruń 2016).

Czas trwania szkolenia: 10:00 – 16:00

PROGRAM

1. Zagadnienia wprowadzające

 1. podstawy prawne;
 2. regulamin przyznawania pomocy materialnej;
 3. status studenta i doktoranta a prawo do pomocy materialnej;
 4. system organów przyznających stypendia i zapomogi;

2. Przesłanki i charakterystyka świadczeń:

 1. stypendium socjalne, ewentualnie zwiększone o tzw. dopłatę mieszkaniową (ze szczególnym uwzględnieniem wybranych zagadnień związanych z zasadami obliczania dochodu),
 2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 3. stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 4. stypendium dla najlepszych doktorantów,
 5. zapomoga,
 6. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów;
 7. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów;

3. Postępowanie w przedmiocie pomocy materialnej:

 1. wszczęcie postępowanie i jego przebieg,
 2. rozstrzygnięcie - decyzje i postanowienia,
 3. postępowanie odwoławcze oraz tryby nadzwyczajne,
 4. postępowanie sądowoadministracyjne (ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków organów przyznających świadczenia).

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78